Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Inkonzo Yakho Injengamazolo Yini?

Inkonzo Yakho Injengamazolo Yini?

UMSEBENZI wethu wokutshumayela uqakathekile futhi uligugu kithi. Kodwa kayisibo bonke abawubona ngaleyondlela. Lanxa abantu betshengisa ukuthi bayafuna ukwazi okufundiswa liBhayibhili, kabakuboni ukuqakatheka kokuhlala phansi bafunde lathi iLizwi likaNkulunkulu.

Lokhu kwenzakala kuGavin owayengena imihlangano yebandla kodwa engafuni ukufunda iBhayibhili. Uthi: “Ngangingelalwazi olutheni ngeMibhalo njalo ngangidonda lokubatshela ngesimo sami. Ngangisesaba ukukhohliswa futhi ngisesaba lokuthi kube lomuntu ozabe engivakatshela sizofunda iBhayibhili.” Ubona njani? Kambe uGavin wayengasancedeki yini? Hatshi. Khumbula ukuthi ukufunda iqiniso eliseBhayibhilini kungamsiza umuntu. UJehova watshela abantu bakhe endulo wathi: “Kuthi amazwi ami ehle njengamazolo, njengemifefezo etshanini obutsha.” (Dute. 31:19, 30; 32:2) Ake sihlole okunye okuphathelane lamazolo okungasinceda ukuthi sisize abanye ekutshumayeleni.—1 Tim. 2:3, 4.

 INKONZO INJENGAMAZOLO—NJANI?

Amazolo awela kamnandi etshanini. Amazolo abakhona kancane kancane ebunjwa yinkungu eba khona emoyeni. Amazwi kaJehova lawo ‘ayesehla njengamazolo’ ngoba wayekhuluma ngendlela elomusa, emnene futhi etshengisa ukuthi ulendaba labantu bakhe. Lathi siyabe simlingisela nxa sihlonipha imibono yabanye. Sifuna abantu bazicabangele futhi bazikhethele lokho abafuna ukukwenza. Nxa singenza njalo kuzakuba lula ukuthi bakwamukele lokhu esikukhulumayo njalo inkonzo yethu izaphumelela kakhulu.

Amazolo ayabuvuselela utshani. Inkonzo yethu ingenza esibatshumayezayo bathokoze nxa singaqala sicabangisise ngalokho esingakwenza ukuze baqhubeke bekuthanda ukufunda iBhayibhili. UGavin okukhulunywe ngaye phezulu kazange abanjwe ngamandla ukuthi afunde iBhayibhili. Kodwa umzalwane okuthiwa nguChris owalanda uGavin wasebenzisa izindlela ezitshiyeneyo ezamnceda ukuthi akhululeke ukufunda iBhayibhili. UChris wamchasisela ukuthi iBhayibhili limumetheni okuyisiqokoqela lokuthi ukulizwisisa kuzamnceda ukuthi angalahlekelwa yilokho ayekufunda emihlanganweni ayeseyingena. UChris waphinda wamtshela ukuthi iziphrofetho eziseBhayibhilini yizo ezamenza wakholwa ukuthi iBhayibhili likhuluma iqiniso. Lokhu kwenza ukuthi babe lezingxoxo ezinengi ezimayelana lokugcwaliseka kweziphrofetho. Izingxoxo lezi zamvuselela uGavin wacina esefuna ukufunda iBhayibhili.

Amazolo anika ukuphila. Ilizwe le-Israel liba lezikhathi lapho okutshisa khona kakhulu futhi izulu liyahlala lingananga okwezinyanga. Ngakho nxa kungelamazolo athambisa umhlabathi, utshani buyabuna bufe. UJehova wathi ezinsukwini lezi esiphila kuzo abantu bazalilambela iqiniso. (Amos. 8:11) Waphinda wathi ukutshumayela ivangeli loMbuso okuzakwenziwa ngabagcotshiweyo kuzakuba “njengamazolo avela kuJehova” njalo bazakwenza lokhu bendawonye ‘labezinye izimvu.’ (Mik. 5:7; Joh. 10:16) Siyawuqakathekisa yini umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso sinanzelela ukuthi uyindlela kaJehova yokunika abantu ukuphila?

Amazolo ayisibusiso esivela kuJehova. (Dute. 33:13) Umsebenzi wethu wokutshumayela ungaba yisibusiso kulabo abalalelayo. UGavin wasithola lesosibusiso. Ukufunda iBhayibhili kwamnceda ukuthi athole izimpendulo zayo yonke imibuzo ayelayo. Waqhubeka ethuthuka waze wabhaphathizwa njalo khathesi yena lomkakhe uJoyce bayathokoza ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso.

OFakazi bakaJehova bayawumanzisa umhlaba ngezindaba ezinhle zoMbuso

QAKATHEKISA INKONZO YAKHO

Ukucabangisisa ngamazolo kungakukhuthaza ukuthi ukuqakathekise kakhulu ukutshumayela. Njani? Phela ithonsi elilodwa lamazolo alenzi lutho olutheni, kodwa nxa engaba manengi ayawumanzisa umhlabathi. Inkonzo yomuntu ngamunye layo ingakhanya angathi incane kakhulu. Kodwa ukumanyana kwezinceku zikaJehova zisenza umsebenzi lo kunika ubufakazi “kuzo zonke izizwe.” (Mat. 24:14) Inkonzo yethu izakuba yisibusiso yini kulabo esibatshumayezayo? Izakuba yiso sibili nxa izindaba esizithweleyo zinjengamazolo, okutsho ukuthi zimnene, zisenza abantu bachelese njalo zinika ukuphila.