Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Okubhalwe elitsheni: “UYahweh Sabaot kamqalekise uHagaf indodana kaHagav”

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Okwabhalwa kwelinye ilitshe kudala kuvumelana njani leBhayibhili?

EBIBLE LANDS MUSEUM eseJerusalem kulelitshe elilamazwi abhalwa phakathi kuka-700 lo-600 B.C.E. * Ilitshe lelo latholakala kwelinye ingcwaba elilubhalu duzane leHebron e-Israel. Libhalwe amazwi la: “UYahweh Sabaot kamqalekise uHagaf indodana kaHagav.” Amazwi la avumelana njani leBhayibhili? Atshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova kumbe Yahweh elibhalwe ngenhlamvu zesiHebheru zakudala u-YHWH lalisaziwa futhi lisetshenziswa nsuku zonke ngezikhathi zeBhayibhili. Lakwezinye imbalu abantu ababehlangana loba becatsha kuzo babelibhala kanengi ibizo likaNkulunkulu njalo babebhala lamabizo abantu ayelebizo likaNkulunkulu.

USikhwicamfundo uRachel Nabulsi we-University of Georgia wakhuluma ngamazwi atholakala embalwini lezo wathi: ‘Ukubhalwa kanengi kwebizo elithi YHWH kusifundisa okunengi. Kutshengisa ukuthi abantu bako-Israyeli labakoJuda babemqakathekisa u-YHWH.’ Lokhu kuvumelana leBhayibhili lapho ibizo likaNkulunkulu elibhalwe ngenhlamvu zesiHebheru u-YHWH elitholakala khona izinkulungwane zezikhathi. Lamabizo abantu abanengi abaseBhayibhilini alebizo likaNkulunkulu.

Amazwi athi “Yahweh Sabaot” abhalwe elitsheni esike sakhuluma ngalo atsho ukuthi “uJehova wamabutho.” (NWT) Lokhu kutshengisa ukuthi ngezikhathi zeBhayibhili abantu babejayele ukusebenzisa kokubili ibizo likaNkulunkulu lomutsho othi “uJehova wamabutho.” Umutsho lo uphinda utholakale izikhathi ezingu-283 eMibhalweni YesiHebheru yakuqala ikakhulu ebhukwini lika-Isaya loJeremiya loZekhariya.

^ indima 3 U-B.C.E., umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni.