Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

Safunda Ukwenza Yonke Imisebenzi Esasiyiphiwa NguJehova

Safunda Ukwenza Yonke Imisebenzi Esasiyiphiwa NguJehova

NGEMVA kwesiphepho esilamandla, amanzi emfuleni ayesegcwele udaka futhi egeleza ngesiqubu esikhulu okokuthi ayetshedisa lamatshe amakhulu. Sasifuna ukuya phetsheya kodwa ibhriji laselithethwe ngamanzi. Mina lomkami uHarvey kanye lomunye umzalwane owayesitolikela ngesi-Amis sasisesaba. Abazalwane ababephetsheya babesikhangele bekhathazekile ngesikhathi siqalisa ukuchapha. Sangenisa imota yethu ngemva kweyinye eyayinkudlwana futhi yayingabotshwanga ngentambo kumbe ngamaketane ukuze ingabi ilokhu itshedatsheda. Ngemva kwalokho imota eyayithwele eyethu yangena emfuleni lo owawusidla ubhedu njalo yayihamba kancane. Kwakungani asisoze sifike futhi sasihamba sincenga uJehova ukuthi asincedise sifike kuhle. Lakanye sacina sichaphile. Lokhu kwenzakala ngo-1971. Ngalesosikhathi sasiseTaiwan khatshana lamazwe esazalelwa kuwo. Wothini ngilixoxele indaba yethu.

SAFUNDA UKUTHANDA UJEHOVA

UHarvey wayelizibulo emulini eyayilabafana abane. Imuli yangakibo yaba ngoFakazi iseMidland Junction, eWestern Australia ngabo-1930 ngesikhathi ezemnotho zingamanga kuhle. Ukuthanda uJehova kwenza uHarvey wabhabhathizwa eleminyaka engu-14. Kungakayi ngaphi wafunda ukwamukela yonke imisebenzi ayeyiphiwa ebandleni. Ngokwesibonelo, wake wayala ukubala iNqabayokulinda ezitshela ukuthi kasoze enelise. Kodwa umzalwane owayemcele ukuthi abale wabonisana laye esithi, “Nxa umuntu enhlanganisweni kaJehova ekucela ukuthi wenze ulutho oluthile uyabe ekwazi ukuthi uyenelisa ukulwenza.”—2 Khor. 3:5.

Mina lomama lodadewethu olizibulo saba ngoFakazi siseNgilandi. Ubaba yena waba nguFakazi ngemva kweminyaka kodwa ekuqaliseni wayesiphikisa. Ngabhabhathizwa ngileminyaka engu-9 nje kuphela lanxa ubaba wayengafuni. Ngangifuna ukuba liphayona besengisiba ngumnali. Kodwa ubaba wayengafuni ngiphayone ngingakabi leminyaka engu-21. Ngangingeke ngime isikhathi  sonke leso, yikho ngathi ngileminyaka engu-16 wangivumela ukuthi ngiye e-Australia ngiyehlala lodadewethu olizibulo owayethuthele elizweni lelo. Ngathi sengileminyaka engu-18 ngaqalisa ukuphayona.

Ngelanga lethu lomtshado ngo-1951

Sengikhonale ngahlangana loHarvey. Laye wayefuna ukuba ngumnali njengami. Satshada ngo-1951. Sathi sesiphayone sonke okweminyaka emibili sacelwa ukuthi sibe ngabahambeli. Isiqinti sethu esasiseWestern Australia sasisikhulu yikho sasihamba imango emide endaweni ezomileyo futhi ezikhatshana lakhatshana.

IPHUPHO LETHU LIYAGCWALISEKA

Ngesikhathi siphiwa izicoco zeGiliyadi ngo-1955 eYankee Stadium

Ngo-1954 sanxuswa ukuthi sizongena ikilasi yesi-25 yeSikolo SeGiliyadi. Iphupho lethu lokuba ngabanali laselizagcwaliseka! Sahamba eNew York ngomkhumbi futhi sathi sifika esikolo saqalisa ukutaditsha iBhayibhili ngendlela ejulileyo. Kwakumele sifunde leSpanish kodwa lokhu kwakunzima kuHarvey ngoba wayengenelisi ukubiza o-r bakhona.

Ngesikhathi sisesikolo ababesifundisa bathi labo abafuna ukuyancedisa eJapan babhalise ukufundela isiJapan. Thina sabona kungcono ukuthi sikhethelwe yinhlanganiso kaJehova ukuthi siye ngaphi. Kungakayi ngaphi, omunye wababesifundisa okuthiwa ngu-Albert Schroeder wananzelela ukuthi sasingabhalisanga. Wathi kithi: “Cabangani ngakho futhi.” Lanxa kunjalo asizange sibhalise. Yikho umfowethu uSchroeder wathi kithi: “Mina labanye esilifundisayo sesilibhalisile. Zamani libone langabe lingenelisa yini ukufundela isiJapan.” UHarvey walubamba lula ulimi lolu.

Safika eJapan ngo-1955 futhi ngalesosikhathi kwakulabamemezeli abangu-500. UHarvey wayeleminyaka engu-26 mina ngile-24. Safika sahanjiswa edolobheni leKobe njalo sahlala khona okweminyaka emine. Sathokoza kakhulu lapho sicelwa ukuthi siphinde sibe ngabahambeli futhi sasihambela duzane ledolobho leNagoya. Sasithokoza emsebenzini wethu. Kwakumnandi ukuba labafowethu njalo sasikukholisa ukudla kwakhona lokubuka indawo. Kungakadluli isikhathi saba lethuba lokwenza omunye umsebenzi esasiwuphiwe nguJehova.

UMSEBENZI OMUTSHA LOBUNZIMA BAWO

Mina loHarvey labanye abanali siseKobe eJapan ngo-1957

Sathi sesihambele okweminyaka emithathu, igatsha leJapan lasicela ukuthi siye eTaiwan ukuze siyetshumayeza abantu abakhuluma isi-Amis.  Abanye abazalwane abangama-Amis basebehlamukile ngakho igatsha leTaiwan lalidinga umzalwane okwazi ukukhuluma isiJapan ukuthi azoncedisa ukulungisisa isimo esasesikhona. * Sasiwuthanda umsebenzi esasiwenza eJapan yikho kwakunzima ukuthi sisuke. Kodwa uHarvey wayefunde ukwamukela loba yiwuphi umsebenzi ayewuphiwe yikho savuma ukuhamba.

Safika eTaiwan ngoNovember 1962. Kwakulabamemezeli abangu-2 271, abanengi bakhona bengama-Amis. Kodwa kwakumele siqale sifunde isiChina. Sasilebhuku elilodwa kuphela elalisinceda ukuthi sisifunde futhi sifundiswa ngumuntu owayengasazi isiNgisi. Lanxa kunjalo, sacina sisifundile.

Sathi sifika eTaiwan uHarvey wabekwa ukuthi abe yinceku yegatsha. Igatsha lelo lalilincane yikho uHarvey wayesithi angaqeda umsebenzi wakhe owewofisini ahambe ayetshumayela labazalwane abangama-Amis okwamaviki amathathu ngenyanga. Kwesinye isikhathi wayeke ahambele. Wayengenza inkulumo emihlanganweni ngesiJapan futhi abazalwane abangama-Amis babezamuzwa ngoba babeluzwisisa ulimi lolo. Kodwa uhulumende wayengavumi ukuthi imibuthano yamatshetshi yenziwe ngolunye ulimi olungayisisosiChina. Yikho uHarvey kwakumele enze izinkulumo ngesiChina lanxa wayengakasazi kuhle ngapha etolikelwa ngomunye umzalwane ngesi-Amis.

Ngalesosikhathi amasotsha lamapholisa yiwo ayetshaya umthetho eTaiwan yikho abazalwane kwakumele bacele imvumo kumbe amaphemithi okwenza imihlangano emikhulu. Kwakunzima ukuthola amaphemithi la futhi ngezinye izikhathi amapholisa ayephuza ukusinika. Nxa kwakungaze kufike iviki yomhlangano silokhu singakawatholi, uHarvey wayehamba ayekuthi kho enkambeni yamapholisa aze amnike. Kwakuwayangisa ukuthi umuntu welinye ilizwe abe elokhu elindile enkambeni yawo yikho ayephanga amnike.

UKUQALA UKUKHWELA ENTABENI

Ngesikhathi sichapha umfula eTaiwan sisiya ekutshumayeleni

Ngesikhathi silabafowethu sasihamba okwesikhathi esedlula ihola sikhwela ezintabeni futhi sichapha lemifula. Ngikhumbula ngiqala ukukhwela entabeni. Ekuseni ngalelolanga sadla isiphangephange sifuna ukuyabamba ibhasi ka–5:30 eyayisiya esigabeni esikhatshana. Sesiyehlile sachapha umfula obanzi sasesikhwela entabeni ende. Yayiqanse okokuthi inyawo zomzalwane owayephambi kwami zazimaqondana lamehlo ami.

UHarvey wahamba ekutshumayeleni labanye abazalwane, mina ngatshumayela ngedwa kwesinye isigaba esincane esasilabantu abakhuluma isiJapan. Kwathi sekungama-1 emini ngasengiphela amandla ngoba ngangicine ekuseni ukudla. Ngesikhathi ngihlangana loHarvey wayeseyedwa. Wayephiwe amaqanda amathathu aluhlaza esehambise omagazini. Wanginika elilodwa wasengitshengisa ukuthi ngilibhoboze njani besengimunya. Ngalidla lanxa ngangibona angani angisoze ngilikholise. Manje ngubani owadla elesithathu? Yimi ngoba uHarvey wayengasoze enelise ukungithwala nxa ngasengiqalekiswe yindlala.

 UKUGEZELA EGCEKENI

Sathi silande umhlangano wesiqinti safikela komunye umzalwane owayelomuzi owawungcelelane leWolu yoMbuso. Ama-Amis awadlali ngokugeza yikho umkamhambeli wasilungisela amanzi okugeza. Kwakulebhakede elalilamanzi atshisayo lelalilaqandayo lebhavu engelalutho. UHarvey wathi ngiqalise ukugeza ngoba yena wayebhizi esenza okunye. Ngamangala ngibona amanzi okugeza efakwe egcekeni okokuthi abazalwane ababelungiselela umhlangano eWolu yoMbuso babezangibona. Ngacela umkamhambeli ukuthi anginike okunye engangingazivala ngakho kodwa wangiphathela iplastiki ekhanyiselayo. Ngacabanga ukuya ngemva kwendlu kodwa khonangale kwakulamadada ayengangitopola. Ngazitshela ngathi: ‘Abazalwane babhizi okokuthi ngeke bangibone ngigeza futhi bazakhubeka nxa ngingayekela ukugeza. Mana ngizigezele nje!’ Lakanye ngageza lanxa ngangingakaze ngigezele egcekeni.

Sigqoke ezomdabu zama-Amis

AMABHUKU ESI-AMIS

UHarvey wananzelela ukuthi kwakunzima ukuthi abazalwane besi-Amis bathuthuke ekukhonzeni ngoba abanengi babo babengakwazi ukubala futhi kwakungelamabhuku ngolimi lwabo. Njengoba isi-Amis sasisanda kuqalisa ukubhalwa sabona kungcono ukuthi sibafundise ukubala ngolimi lwabo. Lo kwakungumsebenzi ozwayo kodwa ngokuhamba kwesikhathi abazalwane basebesenelisa ukufunda ngoJehova ngesi-Amis. Amabhuku esi-Amis aqalisa ukutholakala ekupheleni kwabo 1960 futhi ngo-1968 kwaphrintwa iNqabayokulinda ngolimi lolo.

Kodwa uhlupho olwakukhona yikuthi uhulumende wayengavumeli ukuthi sisakaze amabhuku ayengayisiwo esiChina. Yikho ukuze singathwaliswa nzima iNqabayokulinda yesi-Amis yayiphrintwa ngendlela ezitshiyeneyo. Ngokwesibonelo, kwadlula isikhathi esithile ibhalwa ngesiChina langesi-Amis. Kwabanye kwakungakhanya angathi sifundisa abantu isiChina sisebenzisa imagazini le. Kusukela lapho inhlanganiso kaJehova ibiphrinta amabhuku amanengi ngesi-Amis ukuze incede abantu labo bafunde iBhayibhili.—ImiSeb. 10:34, 35.

ISIKHATHI SOKUHLANJULULWA

Phakathi kuka-1960 lo-1980, abazalwane abanengi besi-Amis babengalandeli okutshiwo liBhayibhili. Njengoba babengazwisisi lokho  elikutshoyo abanye babengaziphathanga, bedakwa kumbe bebhema futhi besebenzisa isidakamizwa okuthiwa yi-betel nut. UHarvey wavakatshela amabandla amanengi ezama ukuwancedisa azwisise ukuthi uJehova uthini ngezinto lezi. Olunye uhambo lwakhona yilolo engike ngakhuluma ngalo ekuqaliseni kwendaba le.

Abanye abazalwane babezimisele ukutshintsha kodwa okudanisayo yikuthi abanengi babengafuni. Ngalesosikhathi kwasekulabamemezeli abedlula 2 450 eTaiwan. Kodwa ngemva kweminyaka engu-20 inani lelo laselehle laya kubo-900. Lokhu kwakuqeda amandla. Kodwa sasikwazi ukuthi uJehova ngeke abusise inhlanganiso engcolileyo. (2 Khor. 7:1) Ngokuhamba kwesikhathi amabandla ahlanjululwa futhi uJehova wawabusisa ngoba khathesi sekulabamemezeli abedlula 11 000 eTaiwan.

Kusukela ngabo-1980 abafowethu labodadewethu abangama-Amis basebethuthuka futhi lokhu kwakunika uHarvey isikhathi esinengi sokuthi atshumayeze abantu abakhuluma isiChina. Kwamthokozisa kakhulu ukuncedisa amadoda abodadewethu abanengi ukuthi abe ngoFakazi. Ngiyakhumbula engitshela ukuthi wayethabe njani ngesikhathi enye yawo iqalisa ukuthandaza kuJehova. Lami ngiyajabula ngoba ngenelisa ukuncedisa abantu abanengi ukuthi basondele kuJehova. Kanti njalo ngasebenza egatsheni leTaiwan lendodana lendodakazi yomunye engafunda laye iBhayibhili.

UKUFELWA NGUMKAMI

Khathesi sengingumfelokazi. Isithandwa sami uHarvey sabulawa yimvukuzane mhlaka 1 January 2010 sekuleminyaka engaba ngu-59 sitshadile. UHarvey wayeseleminyaka engaba ngu-60 esenkonzweni yesikhathi sonke. Ngiyamkhumbula kakhulu kodwa ngiyathokoza ukuthi ngamsekela ngesikhathi singabanali emazweni amabili. Safunda isiChina lesiJapan, indimi ezimbili ezinzima, uHarvey yena wafundela lokuzibhala.

Ngemva kweminyaka engaba mine umkami efile, iQula Elibusayo labona kungcono ukuthi ngibuyele e-Australia ngoba ngasengikhulile futhi sengidinga ukuncediswa ngezinto ezinengi. Ekuqaliseni ngazitshela ngathi, ‘Angifuni ukusuka eTaiwan.’ Kodwa uHarvey wayengifundise ukuthi ngenze loba yini engiyitshelwa yinhlanganiso kaJehova yikho ngabuyela. Ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi lokhu kwanginceda.

Ngiyathokoza ukuvakatshisa abantu abakhuluma isiJapan lesiChina ababuya ukuzobuka iBhetheli

Khathesi ngisebenza egatsheni le-Australasia futhi ngempelaviki ngitshumayela lebandla engingena lalo. EBhetheli ngiyenelisa ukusebenzisa isiJapan lesiChina nxa ngivakatshisa abantu abakhuluma indimi lezi ababuya ukuzobona indawo. Ngisilindele ngabomvu isikhathi lapho uJehova azagcwalisa khona isithembiso sakhe sokuvusa abafileyo. Ngiyakwazi ukuthi uzamvusa uHarvey, owafunda ukwenza konke uJehova ayemcela ukuthi akwenze.—Joh. 5:28, 29.

^ indima 14 Lanxa khathesi eTaiwan sokusetshenziswa kakhulu isiChina, okweminyaka eminengi kwakusetshenziswa kakhulu isiJapan. Yikho imihlobo eminengi eTaiwan yayisenelisa ukukhuluma isiJapan.