Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 3

Ixuku Elikhulu Lidumisa UNkulunkulu LoKhristu

Ixuku Elikhulu Lidumisa UNkulunkulu LoKhristu

“Insindiso ivela kuNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi, lakuyo iMvana.”—ISAM. 7:10.

INGOMA 14 Dumisani INkosi Entsha

ESIZAKUFUNDA *

1. Kwenzakalani kwelinye ijaha selizwe inkulumo emhlanganweni omkhulu owenziwa ngo-1935?

KUDALA oFakazi bakaJehova besathiwa ngaBafundi BeBhayibhili kwakulemuli eyayilabantwana abahlanu, abafana abathathu lamankazana amabili. Abazali babantwana laba babafundisa ukukhonza uJehova uNkulunkulu lokulingisela uJesu Khristu. Omunye umntanabo ongumfana wabhabhathizwa ngo-1926 eleminyaka engu-18. Minyaka yonke ijaha leli elithembekileyo lalisidla isinkwa njalo linathe lewayini eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa njengabo bonke aBafundi BeBhayibhili ngalesosikhathi. Kodwa ithemba lalo latshintsha ngesikhathi lisizwa inkulumo eqakathekileyo eyayilesihloko esithi “Ixuku Elikhulukazi” eyenziwa ngumfowethu uJ. F. Rutherford ngo-1935 emhlanganweni omkhulu owawuseWashington, D.C. eMelika. ABafundi BeBhayibhili bafundani emhlanganweni lowo?

2. Umfowethu uRutherford wachasisani enkulumeni yakhe?

2 Umfowethu uRutherford wathi esenza inkulumo yakhe wachasisa ukuthi ngobani ababumba “ixuku elikhulu” okukhulunywa ngalo kuSambulo 7:9. Wathi engakenzi inkulumo le, aBafundi BeBhayibhili babecabanga ukuthi ixuku elikhulu libunjwa ngabantu abazakuya ezulwini, kodwa abangathembekanga njengamaKhristu agcotshiweyo. Umfowethu  uRutherford wasebenzisa iMibhalo ukuchasisa ukuthi abantu laba kabakhethwanga ukuthi bayephila ezulwini kodwa bangezinye izimvu * zikaKhristu ezizasinda “ekuhluphekeni okukhulu” njalo baphile emhlabeni kuze kube nini lanini. (Isam. 7:14) UJesu wathi: “Ngilezinye izimvu ezingasizo zalesi isibaya. Lazo kumele ngizilethe, futhi zizalilalela ilizwi lami, zibe ngumhlambi owodwa phansi komelusi oyedwa.” (Joh. 10:16) Izimvu lezi ngoFakazi bakaJehova abathembekileyo abalethemba lokuphila emhlabeni oliPharadayisi kuze kube phakade. (Mat. 25:31-33, 46) Khathesi kasixoxeni ngokuthi ukucaciswa kwendaba le kwazitshintsha njani impilo zabantu bakaJehova abanengi, okugoqela lejaha esike sakhuluma ngalo.—Hubo. 97:11; Zaga. 4:18.

IMPILO ZABANENGI ZIYATSHINTSHA

3-4. Izinkulungwane zananzelelani emhlanganweni owenziwa ngo-1935?

3 Abantu ababesemhlanganweni owenziwa ngo-1935 bathokoza kakhulu lapho umfowethu uRutherford esithi: “Sicela bonke abalethemba lokuphila phakade emhlabeni basukume.” Emhlanganweni lo kwakulabantu abangaba ngu-20 000, futhi omunye umzalwane owayelapho wathi abantu abasukumayo babebanengi ukwedlula labo abasala behlezi. Umfowethu uRutherford wasememeza esithi: “Khangelani! Ixuku elikhulukazi!” Ngemva kwalokho inkundla yavungama ngokuthokoza. Labo abasukumayo bazwisisa ukuthi uJehova wayengabakhethanga ukuthi bayephila ezulwini. Basebekwazi ukuthi kabagcotshwanga ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Ngelanga elalandelayo kwabhabhathizwa abantu abangu-840 futhi abanengi babo babengabezinye izimvu.

4 Ngemva kwenkulumo kamfowethu uRutherford, ijaha esike sakhuluma ngalo kanye labanye abazinkulungwane bahle bayekela ukudla isinkwa lokunatha iwayini eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa. Abanengi babengatsho amazwi afanana lalawo atshiwo ngomunye umfowethu othobekileyo owathi: “Ngama ukudla isinkwa lokunatha iwayini eSikhumbuzweni sika-1935. Ngasengikwazi ukuthi uJehova kangigcobanga ukuthi ngiyephila ezulwini, kodwa ngangilethemba lokuphila emhlabeni lelokuncedisa emsebenzini wokuwenza ukuthi ube lipharadayisi.” (Rom. 8:16, 17; 2 Khor. 1:21, 22) Kusukela ngalesosikhathi ixuku elikhulu belilokhu lisanda futhi lisekela abagcotshiweyo abasasemhlabeni.

5. UJehova ubabona njani labo abama ukudla isinkwa lokunatha iwayini eSikhumbuzweni?

5 UJehova ubabona njani labo abama ukudla isinkwa lokunatha iwayini eSikhumbuzweni ngemva kuka-1935? Kanti njalo uthini ngalabo abadla isinkwa banathe lewayini eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa besebezwisisa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kabagcotshwanga ngomoya ongcwele? (1 Khor. 11:28) Abanye bebesidla eSikhumbuzweni ngenxa yokuthi bebecabanga ukuthi bagcotshiwe. Kodwa nxa bangananzelela ukuthi bebephambanisa, bayekele ukudla futhi baqhubeke bekhonza uJehova bethembekile, uzabamukela njengabezinye izimvu. Lanxa bengasadli eSikhumbuzweni, balokhu besinanza ngenxa yokuthi bayakuqakathekisa lokho uJehova loJesu ababenzele khona.

 ITHEMBA ELIMANGALISAYO

6. UJesu utshela izingilosi ukuthi zenzeni?

6 Ukuhlupheka okukhulu sekuseduze, yikho kuzasinceda ukuxoxa ngokunye okutshiwo kuSambulo isahluko 7 mayelana lamaKhristu agcotshiweyo kanye lexuku elikhulu. UJesu utshela izingilosi ukuthi zibambe imimoya emine yembubhiso. Kumele ziqhubeke ziyibambile, wonke amaKhristu agcotshiweyo aze afakwe uphawu okokucina, uJehova esewamukela. (Isam. 7:1-4) Abafowabo bakaKhristu abathembekileyo bazathola umvuzo wokuba ngamakhosi labaphristi kanye laye ezulwini. (Isam. 20:6) UJehova loJesu kanye lezingilosi bazathokoza kakhulu lapho abagcotshiweyo abangu-144 000 bethola umvuzo wabo wokuphila ezulwini.

Ixuku elikhulu eligqoke izembatho ezimhlophe liphethe izingatsha zelala njalo limi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu esikhazimulayo laphambi kweMvana (Khangela indima 7)

7. Ngokwalokho okutshiwo kuSambulo 7:9, 10, uJohane wabona obani embonweni futhi babesenzani? (Khangela umfanekiso ongaphandle.)

7 UJohane uthi esekhulume ngamakhosi kanye labaphristi abangu-144 000, abone “ixuku elikhulu” elisinde e-Amagedoni. Ixuku leli litshiyene leqembu uJohane aqala ukulibona ngoba lona lilabantu abanengi esingakwaziyo ukuthi bangaki. (Bala iSambulo 7:9, 10.) Abaseqenjini leli ‘bagqoke izembatho ezimhlophe’ okutsho ukuthi bahlale beqotho kuNkulunkulu lakuKhristu futhi bazigcina ‘bengelasici’ emhlabeni lo kaSathane. (Jak. 1:27) Bayamemeza besithi basindisiwe ngenxa yalokho abakwenzelwe nguJehova loJesu, oyiMvana kaNkulunkulu. Kanti njalo baphethe izingatsha zelala, okutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi uJesu uyiNkosi ekhethwe nguJehova.—Khangela uJohane 12:12, 13.

8. ISambulo 7:11, 12 sithi abasezulwini benzani?

8 Bala iSambulo 7:11, 12. Abasezulwini benzani bebona ixuku elikhulu? UJohane ubabona bethokoza kakhulu futhi bedumisa uNkulunkulu. Bazajabula nxa umbono lo usugcwaliseka, ixuku elikhulu seliphuma ekuhluphekeni okukhulu.

9. Ngokwalokho okutshiwo kuSambulo 7:13-15, abexuku elikhulu benzani khathesi?

9 Bala iSambulo 7:13-15. UJohane uthi ixuku elikhulu ‘ligezise izembatho zalo egazini leMvana, lazenza zaba mhlophe.’ Lokhu kutsho ukuthi abexuku leli balomzwangedwa ohlanzekileyo lokuthi uJehova uyathokoza ngabo. (Isaya. 1:18) BangamaKhristu azinikele kuNkulunkulu njalo abhabhathiziweyo, atshengisa ukuthi alokholo emhlatshelweni kaJesu futhi angabangane bakaJehova. (Joh. 3:36; 1 Phet. 3:21) Lokhu yikho okwenza afanele ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lokumenzela ‘inkonzo engcwele emini lebusuku’ lapha emhlabeni. Ayatshiseka futhi enza okunengi emsebenzini wokutshumayela lokwenza abafundi ngoba aqakathekisa uMbuso kaNkulunkulu ukwedlula loba yini.—Mat. 6:33; 24:14; 28:19, 20.

Ixuku elikhulu liyathokoza ngemva kokusinda ekuhluphekeni okukhulu (Khangela indima 10)

10. Abexuku elikhulu baqiniseka ngani futhi yisiphi isithembiso abazasibona sigcwaliseka?

10 Abexuku elikhulu abasinde ekuhluphekeni okukhulu kabathandabuzi ukuthi uNkulunkulu uzaqhubeka elabo ngoba “Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uzakwendlala itende lakhe phezu kwabo.” Kuzagcwaliseka isithembiso osekulesikhathi eside abezinye izimvu besilindele ngabomvu esithi: “[UNkulunkulu] uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusabakhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngeke kusaba khona.”—Isam. 21:3, 4.

11-12. (a) Ngokwalokho okutshiwo kuSambulo 7:16, 17, yiziphi izibusiso ezizatholwa ngabexuku elikhulu? (b) Kuyini ezinye izimvu ezenelisa ukukwenza eSikhumbuzweni futhi kungani zikwenza lokhu?

 11 Bala iSambulo 7:16, 17. Khathesi abanye abantu bakaJehova bayalamba ngenxa yokuthi kabalamali eyeneleyo yokuthenga ukudla kumbe ngenxa yobunzima obubangelwa yizimpi. Abanye babotshiwe ngenxa yokholo lwabo. Lanxa kunjalo bayathokoza kakhulu ngoba bayakwazi ukuthi ngemva kokutshabalaliswa komumo lo wezinto omubi bazathola ukudla okunengi okwakha umzimba lokubaqinisa ukholo. Ngesikhathi uJehova esebhubhisa umumo lo kaSathane omubi, uzavikela ixuku elikhulu elakeni lwakhe ‘olunjengokutshisa okuvuthayo.’ Ukuhlupheka okukhulu sekuphelile, uJesu uzakhokhela labo abazabe besindile ebasa ‘emanzini okuphila’ okungapheliyo. Ixuku elikhulu lilethemba elimangalisayo sibili! Phakathi kwamabhiliyoni abantu ake aphila, kungenzeka abexuku leli abasoze bafe.—Joh. 11:26.

12 Abezinye izimvu bayambonga uJehova loJesu ngenxa yethemba elimangalisayo abalalo. Lanxa uJehova engabakhethanga ukuthi bayephila ezulwini, ubathanda ngendlela athanda ngayo abagcotshiweyo. Womabili amaqembu la ayenelisa ukudumisa uNkulunkulu loKhristu futhi enye indlela akwenza ngayo lokhu yikuba khona eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa.

DUMISA UNKULUNKULU LOKHRISTU ESIKHUMBUZWENI

Isinkwa lewayini okudluliswa phambi kwethu eSikhumbuzweni kusikhumbuza ukuthi uJesu wafa ukuze sithole ukuphila (Khangela indima 13-15)

13-14. Kungani kumele wonke umuntu abekhona eSikhumbuzweni sokufa kukaKhristu?

13 Emabandleni amanengi akulamuntu odla isinkwa njalo anathe lewayini eSikhumbuzweni. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu abanengi ababaseSikhumbuzweni balethemba lokuphila emhlabeni. Manje kungani besibakhona eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa? Isizatho esenza babekhona siyafanana lesizatho esenza abantu baye emitshadweni yabangane babo, bayabe betshengisa ukuthi bayabathanda futhi bayabasekela. Yikho labezinye izimvu babakhona eSikhumbuzweni ngenxa yokuthi bayamthanda futhi bayamsekela uKhristu labagcotshiweyo. Esinye isizatho yikuthi bafuna ukutshengisa ukuthi  bayawubonga umhlatshelo kaJesu owenza benelise ukuthola ukuphila okungapheliyo emhlabeni.

14 Esinye isizatho esiqakathekileyo esenza abezinye izimvu babekhona eSikhumbuzweni yikuthi bafuna ukulalela umlayo kaJesu. Wathi esungula iSidlo SeNkosi Sakusihlwa elabaphostoli bakhe abathembekileyo wabatshela wathi: “Qhubekani likwenza lokhu lingikhumbula.” (1 Khor. 11:23-26) Yikho abezinye izimvu bazaqhubeka besibakhona eSikhumbuzweni ingqe nje abanye abagcotshiweyo besasemhlabeni. Kanti njalo banxusa wonke umuntu ukuthi abekhona.

15. Simdumisa njani uNkulunkulu loKhristu eSikhumbuzweni?

15 ESikhumbuzweni siba lethuba lokudumisa uNkulunkulu loKhristu nxa sihlabela futhi sithandaza ndawonye. Inkulumo ezakwenziwa eSikhumbuzweni salonyaka iyabe ilesihloko esithi “Tshengisa Ukuthi Uyabonga Ngalokho UNkulunkulu LoKhristu Abakwenzele Khona!” Inkulumo le izakwenza sikuqakathekise kakhulu esakwenzelwa nguJehova loKhristu. Isinkwa esizadluliswa phambi kwethu sizasinceda sicabange ngomzimba kaJesu, njalo iwayini lizasinceda sicabange ngegazi lakhe. Kanti njalo sizacabanga ngothando uJehova asitshengisa lona ngesikhathi evumela iNdodana yakhe ukuthi ife ukuze sithole ukuphila. (Mat. 20:28) Wonke umuntu othanda uBaba wethu osezulwini leNdodana yakhe uzazimisela ukubakhona eSikhumbuzweni.

MBONGE UJEHOVA NGETHEMBA AKUNIKE LONA

16. Yiziphi ezinye indlela abagcotshiweyo labezinye izimvu abafanana ngazo?

16 UJehova uthanda abagcotshiweyo labezinye izimvu ngendlela efananayo. Phela bonke wabathenga ngegazi leNdodana yakhe ayithandayo. Amaqembu la atshiyene ngenxa nje yokuthi abanye bazaphila ezulwini abanye emhlabeni, kodwa wonke kumele ahlale eqotho kuNkulunkulu loKhristu. (Hubo. 31:23) Kumele akhumbule lokuthi uNkulunkulu unika umuntu ngamunye umoya ongcwele awudingayo kungelani lokuthi ngogcotshiweyo kumbe ngowezinye izimvu.

17. Abagcotshiweyo abasesemhlabeni bakhangeleleni?

17 AmaKhristu agcotshiweyo kawazalwa elethemba lokuya ezulwini, uNkulunkulu nguye owanika lelothemba. Nxa amaKhristu la esegcotshiwe ayacabangisisa ngethemba alalo, athandaze ngalo njalo ayabe esekukhangelele ngabomvu ukuthola umvuzo wawo wokuyaphila ezulwini. Kodwa kawakwazi ukuthi imizimba yawo yomoya izabe injani nxa esekhonale. (Flp. 3:20, 21; 1 Joh. 3:2) Lanxa kunjalo, akhangelele ukuyakuba loJehova loJesu lezingilosi kanye labanye abagcotshiweyo  lokuhlala ezihlalweni zawo zobukhosi eMbusweni.

18. Abezinye izimvu bakhangeleleni?

18 Abezinye izimvu bona bakhangelele ukuphila emhlabeni kuze kube nini lanini. Lokhu yikho okufiswa ngumuntu wonke. (UmTshu. 3:11) Basilindele isikhathi lapho abazancedisa khona ukutshintsha umhlaba wonke ube lipharadayisi. Sesibaphuzele isikhathi lapho abazakwakha izindlu zabo, bahlanyele izingadi njalo babe lempilakahle bona kanye lezimuli zabo. (Isaya. 65:21-23) Balindele ngabomvu ukuvakatshela indawo ezinengi emhlabeni, bebuka izintaba, amagusu kanye lolwandle futhi befunda ngazo zonke izinto uJehova azidalileyo. Kodwa okubathokozisa kakhulu yikwazi ukuthi ubungane babo loJehova buzaqhubeka buqina.

19. ISikhumbuzo sinika ngamunye wethu ithuba lokwenzani futhi sizakwenziwa nini?

19 UJehova unike ngayinye yezinceku zakhe ithemba lekusasa elihle. (Jer. 29:11) ISikhumbuzo sokufa kukaKhristu sisinika ithuba lokudumisa uNkulunkulu loKhristu ngalokho abasenzele khona ukuze sithole impilo engapheliyo. ISikhumbuzo ngumbuthano oqakatheke kulayo yonke esiba layo umnyaka ngamunye. Esalonyaka sizakwenziwa ngemva kokutshona kwelanga ngoMgqibelo mhlaka 27 March 2021. Abanengi bahlala endaweni lapho okuvuma khona ukuthi basingene bekhululekile. Abanye bona bazasingena lanxa bephikiswa kumbe besejele. Sengathi sonke singaba leSikhumbuzo esihle, esizasinanza sikhangelwe nguJehova loJesu lezingilosi kanye labagcotshiweyo asebesezulwini!

INGOMA 150 Dingani UJehova Ukuze Lisindiswe

^ indima 5 Mhlaka 27 March 2021 kuzabe kulilanga eliqakathekileyo kuboFakazi bakaJehova. Ngalelolanga ntambama sizananza iSikhumbuzo sokufa kukaKhristu. Abanengi abazabe belapho ngabeqembu uJesu alibiza ngokuthi ‘ngezinye izimvu.’ OFakazi bakaJehova bafundani ngeqembu leli ngo-1935? Kuyini abezinye izimvu abakulindeleyo okuzakwenzakala ngemva kokuhlupheka okukhulu? Kanti njalo bamdumisa njani uNkulunkulu loKhristu ngesikhathi benanza iSikhumbuzo?

^ indima 2 INGCAZELO YAMABALA: Ezinye izimvu ngabantu abalandela uKhristu futhi abalethemba lokuphila emhlabeni kuze kube nini lanini. Abanye babo baqalisa ukukhonza uJehova ngezinsuku zokucina. Ixuku elikhulu ngabezinye izimvu abazabe bephila lapho uKhristu esahlulela abantu ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu njalo bazasinda ekuhluphekeni lokho.