Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 1

Hlaliseka Uthembe UJehova

Hlaliseka Uthembe UJehova

UMBHALO WOMNYAKA KA-2021: “Amandla enu asekuthuleni lekwethembeni.”—ISAYA. 30:15.

INGOMA 3 Sithemba Wena Jehova, Ungamandla Ethu Lenqaba Yethu

ESIZAKUFUNDA *

1. Yiwuphi umbuzo ezinye izinceku zikaJehova ezingawubuza?

SONKE siyafuna ukuhlaliseka, akula phakathi kwethu ofisa ukukhathazeka. Lanxa kunjalo, ngezinye izikhathi kungaba lezinto ezisikhathazayo. Yikho ezinye izinceku zikaJehova zingabuza umbuzo onjengalowo owabuzwa yiNkosi uDavida othi: “Koze kube nini ngitshukumisana lemicabango yami, inhliziyo yami ihlale idabukile izinsuku zonke na?”—Hubo. 13:2.

2. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Lanxa sonke siyake sikhathazeke, kulezinto esingazenza ukuze sizizwe ngcono. Esihlokweni lesi, sizaxoxa ngezinye izinto ezingenza sikhathazeke besesixoxa ngezinto eziyisithupha esingazenza ukuze sihlaliseke.

KUYINI OKUNGENZA SIKHATHAZEKE?

3. Yiziphi inhlupho ezisehlelayo futhi singazivimba yini?

3 Zinengi izinto ezingenza sikhathazeke futhi ezinye zakhona akulalutho esingalwenza ngazo. Ngokwesibonelo, akula esingakwenza ngokudula kokudla, okwezigqoko loba okwerenti. Ngeke sitshintshe abantu esisebenza labo kumbe esifunda labo abazama ukusiyenga ukuthi singathembeki kumbe ukuthi siziphathe kubi kwezemacansini. Kanti njalo akulalutho esingalwenza ngobugebenga obukhona endaweni  esihlala kuyo. Inhlupho lezi zibangelwa yikuthi siphila emhlabeni olabantu abanengi abangalandeli lokho okutshiwo liBhayibhili. USathane, unkulunkulu womhlaba lo uyakwazi ukuthi abanye bazavumela “ukukhathazeka ngokuphila kulo umumo wezinto” kubatshiyise ukukhonza uJehova. (Mat. 13:22; 1 Joh. 5:19) Yikho kasimangali nxa sibona umhlaba ugcwele inhlupho ezenza abantu bakhathazeke.

4. Kuyini okungenzakala nxa singakhathazeka kakhulu ngenhlupho zethu?

4 Inhlupho zingasikhathaza okokuthi singahlala sesicabanga ngazo. Singakhathazeka ngokuthi kasisoze sithole imali eyeneleyo yokuthenga izinto esizidingayo kumbe ukuthi singagula sicine singasayi emsebenzini loba siphelelwe ngumsebenzi. Okunye okungasikhathaza yikucabanga ukuthi kasisoze siqhubeke sithembekile nxa silingwa ukuthi sephule umthetho kaNkulunkulu. Sekuseduze ukuthi uSathane asebenzise labo abamsekelayo ukuthi bahlasele abantu bakaNkulunkulu yikho singakhathazeka ngokuthi sizakwenzani ngalesosikhathi. Singazibuza ukuthi kubi yini ukukhathazeka ngezinto lezi.

5. UJesu wayesitshoni lapho esithi: “Yekelani ukukhathazeka”?

5 UJesu watshela abalandeli bakhe wathi: “Yekelani ukukhathazeka.” (Mat. 6:25) Kambe wayesitsho ukuthi akumelanga sikhathazeke ngitsho? Hatshi. Phela ezinye izinceku zikaJehova zakudala zazike zikhathazeke. Kodwa uJehova wayelokhu ezithanda. * (1 AmaKho. 19:4; Hubo. 6:3) Nxa uJesu wayesithi siyekele ukukhathazeka wayesiduduza. Wayengafuni sikhathazeke kakhulu size sicine singasaqakathekisi ukukhonza uJehova. Manje kuyini okumele sikwenze nxa sikhathazekile?—Khangela ibhokisi elithi “ Okumele Ukwenze.”

IZINTO EZIYISITHUPHA EZIZASINCEDA UKUTHI SIHLALISEKE

Khangela indima 6 *

6. Ngokwalokho okutshiwo kuFiliphi 4:6, 7, kuyini okungasinceda ukuthi sihlaliseke?

6 (1) Hlala uthandaza. Nxa kulento ekukhathazayo, thandaza kuJehova ngenhliziyo yonke umcela ukuthi akuncedise. (1 Phet. 5:7) UJehova angaphendula imithandazo yakho ngokukunika “ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa [kwabantu].” (Bala uFiliphi 4:6, 7.) Uzakunika ukuthula lokho esebenzisa umoya wakhe olamandla.—Gal. 5:22.

7. Kuyini okumele sikwenze nxa sikhuleka kuNkulunkulu?

7 Nxa uthandaza kuJehova, mtshele konke okusenhliziyweni yakho. Khuluma khona kanye okukuhluphayo futhi umchasisele ukuthi uzwa njani ngakho. Nxa kukhona ongakwenza ngohlupho lwakho, mcele akunike ukuhlakanipha ukuze ukwazi okumele ukwenze lamandla okuthi ukwenze. Nxa kungela ongakwenza, mcele akuncedise ukuthi ungakhathazeki kakhulu. Ukutshela uJehova khona kanye okukuhluphayo kuzakunceda ubone indlela aphendula ngayo imithandazo yakho. Nxa engakuphendulanga ngesikhathi obusikhangelele, akumelanga uyekele ukuthandaza. UJehova uyafuna sibili ukuthi umtshele khona kanye okukuhluphayo kodwa ufuna lokuthi uphikelele ekuthandazeni.—Luk. 11:8-10.

8. Kuyini okumele sizame ukukwenza nxa sithandaza?

8 Nxa uthandaza kuJehova umtshela okukukhathazayo, ungayekeli lokumbonga. Kuyanceda ukucabanga ngezinto ezinhle  esilazo lanxa singabe siphakathi kwenhlupho ezinengi. Kodwa kuthiwani nxa ungenelisi ukuthulula isifuba sakho kuJehova, umtshela indlela ozizwa ngayo? Khumbula ukuthi uzawuphendula umthandazo wakho lanxa ongabe usenelisa ukukutsho kuyikuthi, ‘Ngicela ungincedise!’—2 ImiLan. 18:31; Rom. 8:26.

Khangela indima 9 *

9. Kuyini okuzasinceda ukuthi singesabi?

9 (2) Ungazithembi, kodwa themba uJehova. Ngensuku zomphrofethi u-Isaya, abantu bakoJuda babesesaba ama-Asiriya ayefuna ukubahlasela, yikho bacela abaseGibhithe ukuthi babancedise. (Isaya. 30:1, 2) UJehova wabaxwayisa ukuthi ukuthemba kwabo iGibhithe kwakuzabathela emanyaleni. (Isaya. 30:7, 12, 13) Wasebenzisa u-Isaya ukuthi abatshele lokho okwakuzabanceda ukuthi bangesabi. Wathi: “Amandla enu asekuthuleni lekwethembeni” uJehova.—Isaya. 30:15b.

10. Kukuziphi izimo lapho esingatshengisa khona ukuthi siyamthemba uJehova?

10 Kukuziphi izimo lapho esingatshengisa khona ukuthi siyamthemba uJehova? Nanzi ezinye zakhona. Uzakwenzani nxa uthole umsebenzi olemali kodwa ozadinga ukuthi usebenze amahola amanengi njalo ucine usukuphambanisa ekukhonzeni? Kuthiwani nxa umuntu osebenza laye ongasiFakazi ezidlisa satshanyana kuwe kumbe nxa umuntu wangakini esithi ukhethe phakathi kwakhe loJehova? Kuzo zonke izimo lezi, kungaba nzima ukuthi wenze isinqumo esiqondileyo kodwa uJehova uzakutshengisa okumele ukwenze. (Mat. 6:33; 10:37; 1 Khor. 7:39) Uzamthemba yini futhi wenze lokho akutshela khona?

Khangela indima 11 *

11. Yiziphi izindaba eziseBhayibhilini esingazibala ezingasinceda ukuthi sihlaliseke nxa sesihlukuluzwa?

11 (3) Funda ebantwini abamthembayo uJehova labangazange bamthembe. IBhayibhili lilezindaba ezinengi ezitshengisa ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi sihlaliseke lokuthi sithembe uJehova. Ngesikhathi uzibala, nanzelela ukuthi kuyini okwanceda izinceku zikaNkulunkulu ukuthi zihlaliseke lanxa zazihlukuluzwa. Ngokwesibonelo, abaphostoli kabazange besabe ngesikhathi umthethwandaba omkhulu wamaJuda ubatshela ukuthi bayekele ukutshumayela. Bakhuluma ngesibindi bathi: “Kumele silalele uNkulunkulu umbusi kulokuthi silalele abantu.” (ImiSeb. 5:29) Langemva kokubhaxabulwa, abaphostoli babehlalisekile ngoba babekwazi ukuthi uJehova wayebasekela lokuthi wayethokoza ngabo. Lokhu kwabanceda ukuthi baqhubeke betshumayela izindaba ezinhle. (ImiSeb. 5:40-42) Langesikhathi umfundi uStefane esekhangelane lokufa wayehlaliseke okokuthi ubuso bakhe “babunjengobuso bengilosi.” (ImiSeb. 6:12-15) Kuyini okwenza wahlaliseka? Wayengathandabuzi ukuthi uJehova wayethokoza ngaye.

12. Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Phetro 3:14 lo-4:14, kungani sithokoza nxa sihlukuluzwa?

12 Abaphostoli babelobufakazi bokuthi uJehova ulabo ngoba wayebanike amandla okuthi benze izimangaliso. (ImiSeb. 5:12-16; 6:8) Thina kasiwaphiwanga lawomandla. Lanxa kunjalo, uJehova usebenzisa iLizwi lakhe ukusiqinisekisa ukuthi nxa sihlupheka ngenxa yokwenza okulungileyo uyathokoza ngathi lokuthi umoya wakhe ulathi. (Bala u-1 Phetro 3:14; 4:14.) Yikho akumelanga sikhathazeke ngokuthi sizakwenzani nxa sesihlukuluzwa kodwa kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi simthembe kakhulu uJehova ukuthi uzasisekela njalo asisindise. Kumele silingisele abaphostoli sisikholwe isithembiso sikaJesu esithi:  ‘Ngizalipha amazwi lokuhlakanipha okokuthi bonke abaliphikisayo ngeke bamelane lani kumbe baliphikise. Nxa lingaqinisela lizalondoloza impilo zenu.’ (Luk. 21:12-19) Kanti njalo kumele sikhumbule ukuthi uJehova uyakwazi konke okumayelana lezinceku zakhe ezifa zithembekile kuye, yikho uzazivusa.

13. Ukufunda ngezibonelo zalabo abangazange baqhubeke behlalisekile futhi bethemba uJehova kuzasinceda ngani?

13 Singafunda lasezibonelweni zalabo abangazange baqhubeke behlalisekile futhi bethemba uJehova. Ukufunda ngabo kuzasinceda ukuthi singenzi amaphutha abawenzayo. Ngokwesibonelo, kwathi u-Asa engakabusi isikhathi eside koJuda, kweza ibutho elikhulu lizomhlasela. Wathembela kuJehova futhi uJehova wamncedisa ukuthi anqobe. (2 ImiLan. 14:9-12) Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, u-Asa wathi esehlaselwa libutho elincane lenkosi yako-Israyeli uBhahasha kazange athembele kuJehova njengakuqala, kodwa wabhadala amaSiriya ukuthi amncedise. (2 ImiLan. 16:1-3) Langesikhathi esegula kakhulu, kazange athembele kuJehova ukuthi amsize.—2 ImiLan. 16:12.

14. Sifundani kulokho okwenziwa ngu-Asa?

14 Ngesikhathi u-Asa eqalisa ukubusa, wayethembela kuJehova nxa engaba lohlupho. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wayengasakwenzi lokho, esebona kungcono ukuthi azibonele. Icebo lika-Asa lokucela uncedo kwabaseSiriya lalikhanya lilihle, kodwa kalizange limncede okwesikhathi eside. UJehova wasebenzisa umphrofethi ukuthi amtshele amazwi la: “Ngenxa yokuthi wethembele enkosini yase-Aramu [yaseSiriya] wadela ukwethembela kuJehova uNkulunkulu wakho, ibutho lenkosi yase-Aramu [yaseSiriya] seliphunyukile esandleni sakho.” (2 ImiLan. 16:7) Akumelanga sizithembe size sicabange ukuthi singazilungisela inhlupho zethu singazange sibale iBhayibhili ukuze sincediswe nguJehova. Lanxa sekumele senze isinqumo masinyane, kufanele sihlaliseke sithembe uJehova futhi yena uzasincedisa ukuthi senze isinqumo esiqondileyo.

Khangela indima 15 *

15. Kuyini esingakwenza nxa sibala iBhayibhili?

15 (4) Woba lamavesi owazi ngekhanda. Zama ukubamba ngekhanda amavesi atshengisa ukuqakatheka kokuhlaliseka lokuthemba uJehova. Okungakunceda ukuthi wenze njalo yikuwabalela phezulu kumbe ukuwabhala phansi futhi uhlale uwabuyelela. UJehova watshela uJoshuwa ukuthi ahlale ebala ibhuku loMthetho ngelizwi eliphansi ukuze aphumelele kulokho akwenzayo. Ayezakubala ebhukwini lelo kwakuzamnceda lokuthi angesabi, kodwa abe lesibindi sokukhokhela abantu bakaNkulunkulu. (Josh. 1:8, 9) Manengi amavesi angakunceda ukuthi uhlaliseke ezimeni ebezingabangela ukuthi ukhathazeke kumbe wesabe.—Hubo. 27:1-3; Zaga. 3:25, 26.

Khangela indima 16 *

16. UJehova usebenzisa njani abanye ebandleni ukuthi basincedise siqhubeke sihlalisekile futhi simthemba?

16 (5) Hlala useduze labantu bakaNkulunkulu. UJehova usebenzisa abafowethu labodadewethu ukuthi basincedise siqhubeke sihlalisekile futhi simthemba. Nxa sisemihlanganweni yebandla, kuyasikhuthaza ukuzwa izinkulumo lezimpendulo zabafowethu labodadewethu kanye lokuxoxa labo. (Heb. 10:24, 25) Okunye okusikhuthazayo yikutshelwa “ilizwi elilomusa” ngumngane ebandleni nxa simthululela isifuba simtshela lokho okusikhathazayo. Ilizwi elinjalo lingasinceda ukuthi singakhathazeki kakhulu.—Zaga. 12:25.

Khangela indima 17 *

17. Ngokwalokho okutshiwo kuHebheru 6:19, ithemba lethu lingasinceda njani ukuthi sihlaliseke ngezikhathi ezinzima?

 17 (6) Gcina ithemba lakho livutha. Ithemba esilalo “liyisikhonkwane semiphefumulo yethu” ngoba lisenza sihlaliseke nxa sisehlelwa yibunzima kumbe nxa sikhathazekile. (Bala uHebheru 6:19.) Cabanga ngekusasa elihle uJehova asithembisa lona. Ngalesosikhathi akula ngitsho lokukodwa okuzasikhathaza. (Isaya. 65:17) Zibone ususemhlabeni omutsha olokuthula, sekungasela zinto ezimbi ezenzakalayo khathesi. (Mik. 4:4) Okunye okuzakwenza ukuthi ithemba lakho lihlale livutha yikutshela abanye ngalo. Tshiseka emsebenzini wokutshumayela lokwenza abafundi. Ungenza njalo, kawusoze ‘ulithandabuze lakancane ithemba lakho kuze kube sekucineni.’—Heb. 6:11.

18. Kuyini okuzakwenzakala esikhathini esizayo futhi kuyini okuzasinceda?

18 Zinengi izinto ezizabangela ukuthi sikhathazeke njengoba ukuphela komumo lo sekuseduze. Umbhalo womnyaka ka-2021 uzasinceda sithembe uJehova ukuthi asincedise silwisane lenhlupho lezo njalo siqhubeke sihlalisekile. Ngomnyaka lo, kasitshengiseni ukuthi siyasikholwa isithembiso sikaJehova esithi: “Amandla enu asekuthuleni lekwethembeni.”Isaya. 30:15.

INGOMA 8 UJehova Uyisiphephelo Sethu

^ indima 5 Umbhalo womnyaka ka-2021 ugcizelela ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi sithembe uJehova nxa sikhathazekile ngenxa yenhlupho. Esihlokweni lesi, sizaxoxa ngezinto esingazenza ukuze silandele lokho okutshiwo ngumbhalo wethu womnyaka.

^ indima 5 Abanye abafowethu labodadewethu balohlupho lokukhathazeka kakhulukazi. Ukukhathazeka okunje ngumkhuhlane omubi kakhulu futhi kayisikho uJesu ayekhuluma ngakho.

^ indima 63 OKUSEMFANEKISWENI: (1) Udadewethu uthandaza kanengi ngelanga, etshela uJehova lokho okumkhathazayo.

^ indima 65 OKUSEMFANEKISWENI: (2) Ngesikhathi sekhefu, ubala iLizwi likaNkulunkulu ukuze limncede ahlakaniphe.

^ indima 67 OKUSEMFANEKISWENI: (3) Ucabangisisa ngabantu abathemba uJehova labangazange bamthembe abala ngabo eBhayibhilini.

^ indima 69 OKUSEMFANEKISWENI: (4) Unamathisela efrijini ivesi ekhuthazayo afuna ukuyibamba ngekhanda.

^ indima 71 OKUSEMFANEKISWENI: (5) Uyakholisa lomngane wakhe ekutshumayeleni.

^ indima 73 OKUSEMFANEKISWENI: (6) Ugcina ithemba lakhe livutha ngokucabanga ngekusasa.