Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 4

Bathande Ngenhliziyo Yonke Abafowenu Labodadewenu

Bathande Ngenhliziyo Yonke Abafowenu Labodadewenu

“Thandanani ngothando lobuzalwane, lithandane ngenhliziyo yonke.”—ROM. 12:10.

INGOMA 109 Thanda Ngenhliziyo Yonke

ESIZAKUFUNDA *

1. Kuyini okutshengisa ukuthi izimuli ezinengi azithandani?

IBHAYIBHILI lathi ezinsukwini zokucina abantu abasoze ‘bathande abanye.’ (2 Tim. 3:1, 3) Isiphrofetho leso siyagcwaliseka lamuhla. Ngokwesibonelo, abazali abanengi bayadivosa okwenza basale bezondelene, labantwababo bezizwa bengathandwa. Ngitsho lezimuli ezihlala ndawonye zingabe zingelabudlelwano obuseduze. Enye indoda eyeluleka izimuli ithi: “Ubaba lomama labantwana kabakhulumisani batshona besemafonini, kuma-tablet lakumakhompiyutha kumbe bedlala imidlalo yamavidiyo. Lanxa behlala bonke bayabe bengani abazani.”

2-3. (a) Ngokwalokho okutshiwo kuRoma 12:10, ngobani okumele sibathande ngenhliziyo yonke? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Asifuni ukufanana labantu bomhlaba lo abangelathando. (Rom. 12:2) Kumele sibathande kakhulu abangakithi siphinde sithande labazalwane bethu ngenhliziyo yonke. (Bala uRoma 12:10.) Kufanele sithande abafowethu labodadewethu ngendlela esithanda ngayo abangakithi esizwanana labo. Nxa singabathanda ngale indlela, sizathokoza ukukhonza uJehova sindawonye.—Mik. 2:12.

3 Asixoxeni ngesibonelo sikaJehova lesezinceku zakhe okukhulunywa ngazo eBhayibhilini. Ukwenza njalo kuzasinceda ukuthi sithande abafowethu labodadewethu ngenhliziyo yonke.

 UJEHOVA ‘UGCWELE UTHANDO’

4. U-Eksodusi 34:6 usitshelani ngoJehova?

4 IBhayibhili lisitshela ngobuntu obuhle bukaJehova. Ngokwesibonelo, lithi “uNkulunkulu uluthando.” (1 Joh. 4:8) Lokhu kwenza sifune ukuba ngabangane bakhe. Liphinda lisitshele ukuthi ‘ugcwele uthando.’ (Bala u-Eksodusi 34:6.) Ivesi le iyiveza kuhle indlela uJehova asithanda ngayo.

5. UJehova utshengisa njani isihawu futhi singamlingisela njani?

5 U-Eksodusi 34:6 uphinda asitshele ngesihawu, obunye ubuntu bukaJehova obenza sifune ukuba ngabangane bakhe. (Jak. 5:11) Enye indlela uJehova atshengisa ngayo ukuthi ulesihawu yikusithethelela nxa siphambanisile. (Hubo. 51:1) Kodwa ukuba lesihawu akupheleli lapho. IBhayibhili liveza ukuthi umuntu olesihawu ngothi nxa engabona omunye esebunzimeni amzwele abesezimisela ukumnceda. Indlela uJehova azimisele ngayo ukusinceda yedlula indlela umama azimisele ngayo ukunceda umntanakhe. (Isaya. 49:15) Isihawu sakhe simfuqa ukuthi asincede nxa sisebunzimeni. (Hubo. 37:39; 1 Khor. 10:13) Lathi singatshengisa abafowethu labodadewethu isihawu ngokubaxolela langokungababambeli isikhwili nxa besicaphulile. (Efe. 4:32) Kodwa enye indlela eqakathekileyo esingabatshengisa ngayo isihawu yikubancedisa nxa besebunzimeni. Nxa singatshengisa abanye isihawu siyabe silingisela uJehova olothando ukwedlula loba ngubani.—Efe. 5:1.

UJONATHANI LODAVIDA ‘BABA MOYA MUNYE’

6. Babunjani ubungane bukaJonathani loDavida?

6 IBhayibhili lilezibonelo zabantu ababethandana kakhulu. Abanye babo nguJonathani loDavida. IBhayibhili lithi: “UJonathani waba moya munye loDavida, wamthanda njengoba ezithanda yena ngokwakhe.” (1 Sam. 18:1) UJehova wayekhethe uDavida ukuthi abe yinkosi ngemva kukaSawuli. Ngokuhamba kwesikhathi uSawuli waba  lomhawu ngaye futhi wazama ukumbulala. Kodwa indodana yakhe uJonathani kayizange imsekele kulokho ayefuna ukukwenza. Yona loDavida bathembisana ukuthi bazahlala bengabangane futhi besekelana.—1 Sam. 20:42.

UJonathani loDavida babengamathe lolimi lanxa babengalingani (Khangela indima 6-9)

7. Kuyini okwakungenza uJonathani loDavida bangabi ngabangane?

7 Kuyamangalisa ukuthi uJonathani loDavida babengamathe lolimi ngoba zinengi izinto ezazingenza ukuthi bangabi ngabangane. Ngokwesibonelo, uJonathani wayemdala kuloDavida ngeminyaka engaba ngu-30. Yikho wayengazitshela ukuthi ngeke abe ngumngane lomuntu omncane kangaka owayengakayiboni impilo. Kodwa kazange akucabange lokhu, wayemhlonipha uDavida.

8. Kungani uJonathani wayengumngane omuhle?

8 UJonathani wayengaba lomhawu ngoDavida. Phela wayeyindodana yeNkosi uSawuli yikho wayengalwela ubukhosi njengoba kunguye owayelelungelo lokulandela uyise esihlalweni. (1 Sam. 20:31) Kodwa wayethobekile futhi eqotho kuJehova. Yikho wasekela uDavida onguye owayekhethwe nguJehova ukuthi abe yinkosi. Wayeqotho lakuDavida lanxa lokhu kwakusenza uSawuli athukuthele.—1 Sam. 20:32-34.

9. Sikwazi njani ukuthi uJonathani wayengelamhawu ngoDavida?

9 UJonathani wayemthanda uDavida yikho kazange abe lomhawu ngaye. Wayeyingcitshi ekusebenziseni idandili futhi wayelisotsha elilesibindi. Yena loyise uSawuli babesaziwa ngokuba ‘lesiqubu kulezingqungqulu lokuba lamandla kulezilwane.’ (2 Sam. 1:22, 23) Ngakho wayengazikhukhumeza ngobuqhawe bakhe. Kodwa kazange azame ukuzenza ongcono kuloDavida futhi kazange abe lomhawu ngezinto ezinhle uDavida ayezenzile. Wayemncoma ngesibindi sakhe lokuthi wayethembela kuJehova. Phela kwakungemva kokuba uDavida ebulele uGoliyathi lapho uJonathani aqalisa khona ukumthanda ngendlela ayezithanda ngayo. Singamlingisela njani uJonathani endleleni esithanda ngayo abafowethu labodadewethu?

SINGATSHENGISA NJANI UKUTHI SIYABATHANDA ABAFOWETHU LABODADEWETHU?

10. Kutshoni ‘ukuthandana kakhulu ngenhliziyo yonke’?

10 IBhayibhili lisitshela ukuthi ‘sithandane kakhulu ngenhliziyo yonke.’ (1 Phet. 1:22) UJehova usithanda ukwedlula loba ngubani okokuthi nxa singahlala siqotho kuye akulalutho olungasehlukanisa lothando lwakhe. (Rom. 8:38, 39) Ibala lesiGrikhi elihunyutshwe ngokuthi “ngenhliziyo yonke” litsho ukuzama ngamandla wonke ukutshengisa uthando. Ngezinye izikhathi akulula ukutshengisa abafowethu labodadewethu ukuthi siyabathanda yikho kuyabe kumele silwise ukwenza njalo. Nxa abanye besicaphula kuyabe kumele siqhubeke ‘silesineke komunye lomunye ngothando sizama ngamandla wonke ukuhlala simanyene emoyeni silokuthula okwenza sibambane sibe munye.’ (Efe. 4:1-3) Nxa singazama ukwenza ukuthi kuhlale kulokuthula phakathi kwethu labafowethu labodadewethu kasisoze sigxile emaphutheni abo.—1 Sam. 16:7; Hubo. 130:3.

UPhawuli wakhuthaza uYuwodiya loSintikhe ukuthi babe ngqondonye. Lathi kungasithwalisa nzima ukuzwanana labafowethu labodadewethu (Khangela indima 11)

11. Kuyini okungenza kube nzima ukuthi sibathande ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu?

11 Akulula ukuthi sibathande ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu ikakhulu nxa sisazi amaphutha abawenzayo. Lokhu  kukhanya yikho okwakusenzakala kwamanye amaKhristu akuqala. Ngokwesibonelo, uYuwodiya loSintikhe babesenelisa ‘ukusebenza [loPhawuli] ngenxa yezindaba ezinhle.’ Kodwa okwakubehlula yikuthi bona bobabili bazwanane. Yikho uPhawuli wabakhuthaza ukuthi “babe ngqondonye eNkosini.”—Flp. 4:2, 3.

Abadala asebekhulile labasesebatsha bangaba ngabangane abaseduze (Khangela indima 12)

12. Singenzani ukuze sibathande ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu?

12 Singenzani ukuze sibathande ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu? Nxa singazama ukubazi kuhle, kuzaba lula ukuthi sibazwisise futhi sibathande. Akudingeki ukuthi size silingane kumbe sibe ngabomhlobo ofananayo ukuze sibe ngabangane. Ungakhohlwa ukuthi uJonathani wayengumngane oseduze kaDavida lanxa wayemdala kulaye ngeminyaka engaba ngu-30. Ukhona yini umfowethu kumbe udadewethu ongalingani laye ongaba ngumngane wakho? Nxa singaba labangane esingalingani labo siyabe sitshengisa ukuthi ‘siyabathanda bonke abazalwane.’—1 Phet. 2:17.

Khangela indima 12 *

13. Kuyini okungenza singajayelani labafowethu labodadewethu ngendlela efananayo?

13 Kambe ukuthanda abazalwane ngenhliziyo yonke sekusitsho yini ukuthi kumele sizwanane labo ngendlela efananayo? Hatshi, lokho ngeke kwenzakale. Phela akulanto embi ngokujayelana labanye abantu ukwedlula abanye ngenxa yezinto ezihambelanayo esiyabe sizithanda. UJesu wathi abaphostoli bonke ‘ngabangane bakhe’ kodwa ayemthanda kulabo bonke nguJohane. (Joh. 13:23; 15:15; 20:2) Lanxa kunjalo kazange amqakathekise ukwedlula abanye. Ngokwesibonelo, ngesikhathi uJohane lomfowabo uJakhobe becela izikhundla eziphezulu eMbusweni kaNkulunkulu, uJesu wabatshela wathi: “Ukuhlala esandleni sami sokudla loba kwesenxele akusikho kwami ukuthi selingakuphiwa yimi.” (Mak. 10:35-40) Lathi kumele silingisele uJesu, singaqakathekisi abangane bethu abaseduze ukwedlula  abanye. (Jak. 2:3, 4) Ukubaqakathekisa kakhulu kungadala ukwehlukana ebandleni.—Jud. 17-19.

14. Ngokwalokho okutshiwo kuFiliphi 2:3, kuyini okuzasinceda ukuthi singancintisani labanye?

14 Nxa sibathanda ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu kasisoze sincintisane labo. Khumbula ukuthi uJonathani wayengelamhawu ngoDavida njalo kazange abangisane laye ubukhosi. Sonke kumele simlingisele uJonathani. Ungabi lomhawu ngabafowenu labodadewenu ngenxa yeziphiwo zabo ‘kodwa ngokuthobeka babone bengcono kulawe.’ (Bala uFiliphi 2:3.) Hlala ukhumbula ukuthi bonke kukhona abangakwenza okunganceda ibandla. Nxa singahlala sithobekile, sizabona okuhle okwenziwa ngabafowethu labodadewethu futhi sifunde kubo.—1 Khor. 12:21-25.

15. Sifundani kulokho okwenzakala kuTanya lemuli yakhe?

15 Nxa sisehlelwa zinhlupho, uJehova uyasiduduza esebenzisa abafowethu labodadewethu. Ake sixoxe ngenye imuli eyayivela emhlanganweni wezizwe ka-2019 owawulesihloko esithi “Uthando Kalupheli”! owenzelwa eMelika. Yathi isibuyela ewoteleni eyayihlala kuyo kungoMgqibelo ntambama imota yayo yathuzwa ngenye. Imuli le kwakungumama labantwana abathathu. UTanya unina wabantwana laba wathi: “Akulamuntu owalimalayo kodwa sonke sasethukile yikho saphuma emoteni sama eceleni komgwaqo. Sathi simile khonapho sabona kulomuntu owayesibiza ukuthi sibuye emoteni yakhe, kwakungumfowethu owayevela emhlanganweni. Kodwa kayisuye yedwa owamayo. Abafowethu labodadewethu  abahlanu beSweden labo bama. Odadewethu bangigona mina lendodakazi yami futhi lokhu kwasenza sazizwa ngcono. Ngabatshela ukuthi bangakhathazeki sizabarayithi kodwa abazange basitshiye. Baqhubeka belathi lanxa i-ambulensi yayisifikile njalo baba leqiniso lokuthi silakho konke esikudingayo. Okwenziwa ngabafowethu laba kwenza sabona ukuthi uJehova uyasithanda sibili. Kwenza sabathanda kakhulu abafowethu labodadewethu, samthanda kakhulu loJehova.” Sikhona yini isikhathi lapho abafowenu labodadewenu abakutshengisa khona ukuthi bayakuthanda ngesikhathi udinga usizo?

16. Kungani kumele sitshengise ukuthi siyabathanda ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu?

16 Kuba lempumela emihle nxa sitshengisa ukuthi siyabathanda ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu. Bayaduduzeka nxa bephakathi kobunzima. Kuba lokumanyana phakathi kwabantu bakaNkulunkulu. Siyabe sitshengisa ukuthi singabafundi bakaJesu futhi lokhu kwenza labo abafuna ukukhonza uJehova babuye enhlanganisweni yakhe. Okuqakatheke kakhulu yikuthi siyabe sidumisa uJehova “uYise wesihawu esikhulu loNkulunkulu wenduduzo yonke.” (2 Khor. 1:3) Sengathi sonke singaqhubeka sitshengisa ukuthi sibathanda ngenhliziyo yonke abafowethu labodadewethu!

INGOMA 130 Kumele Sithethelelane

^ indima 5 UJesu wathi abafundi bakhe babezakhanya ngokuthandana futhi sonke siyazama ukukwenza lokhu. Kumele sifunde ukuthanda abafowethu labodadewethu ngendlela esithanda ngayo abangakithi esizwanana labo. Isihloko lesi sizasinceda ukuthi sibathande kakhulu abafowethu labodadewethu abasebandleni.

^ indima 55 OKUSEMFANEKISWENI: Umdala osesemutsha ukhuluma akufunde kumdala osekhulile. Emfanekisweni wesibili wamukelwa ngazo zombili emzini womdala osekhulile. Bona labomkabo batshengisa ukuthi bayathandana futhi bayaphana.