Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Ku-“New World Translation of the Holy Scriptureska-2013, iHubo 144:12-15 likhuluma ngabantu bakaNkulunkulu. Kodwa kweyakuqala amavesi la ayekhuluma ngabantu ababi abaqanjwe kuvesi 11. Kungani kwaba lontshintsho lolu?

Indlela amavesi la alotshwe ngayo ngesiHebheru iyavuma ukuthi okukhulunywa ngakho kube kuqondiswe ebantwini bakaNkulunkulu loba ebantwini ababi. Kodwa ake sibone ukuthi kungani kwaba lontshintsho ku-New World Translation of the Holy Scriptures ka-2013.

  1. Untshintsho lolu luyavumelana lezichazamazwi kanye lemithetho yolimi. Indlela okuhunyutshwe ngayo ibala lesiHebheru elithi asher elisekuqaliseni kukavesi 12 yiyo engasisiza sizwisise ukuthi amazwi akuvesi 12 kusiya ku-15 atsho obani. NgesiHebheru ibala leli lingasetshenziswa ngezindlela ezitshiyeneyo. Okokuqala lingasebenza njengesabizwana ngokwesibonelo “ubani,” “ngubani,” loba “bona.” Ngakho kwelidala ibala leli lahunyutshwa ngokuthi “bona.” Lokhu yikho okwabangela ukuthi abanengi bacabange ukuthi izibusiso eziqanjwe kuvesi 12 kusiya ku-14 zazizatholwa ngabantu ababi okukhulunywa ngabo kuvesi 11. Okwesibili ibala elithi asher lingasetshenziswa nxa kuchazwa impumela yalokho okukhulunywa ngakho ngokwesibonelo lingahunyutshwa ngokuthi, “kuzakuthi,” “besekusithi” loba “ngakho.” Yikho eBhayibhilini lika-2013 kwasetshenziswa ibala elithi “ngakho” njalo lamanye amaBhayibhili alihumutshe ngendlela efananayo.

  2. Untshintsho olwenziwe emavesini la luyavumelana lakho konke okukhulunywa lihubo leli. Ukusetshenziswa kwebala elithi “ngakho” ekuqaliseni kwevesi 12 kwenza sizwisise ukuthi izibusiso okukhulunywa ngazo kuvesi 12 kusiya ku-14 zizatholwa ngabalungileyo abayibo abacela ‘ukuhlengwa lokukhululwa’ ebantwini ababi abaqanjwe kuvesi 11. Untshintsho lolu lwacacisa lamazwi akuvesi 15 futhi sekukhanya ukuthi ibala elithi ‘ababusisiweyo’ eliqanjwe kabili evesini le litsho “abantu oNkulunkulu wabo nguJehova.” Okunye okumele sikukhumbule yikuthi isiHebheru sasilotshwa singelazo iziphawulankulumo. Yikho abahumutshi yibo abalomsebenzi wokukhangela indlela indaba elotshwe ngayo lokuthi ihambelana njani lezinye izindaba ukuze babone ukuthi bazifake ngaphi impawu lezi.

  3. Untshintsho lolu luhambelana lezinye izingxenye eziseBhayibhilini ezitshengisa ukuthi izibusiso zizatholwa yilabo abakhonza uNkulunkulu. Ukuhunyutshwa kutsha kwebala elithi asher kwenza ithemba uDavida ayelalo likhanye sibili. Wayelethemba lokuthi uNkulunkulu uzawakhulula ama-Israyeli ezitheni zawo njalo awabusise. (Levi. 26:9, 10; Dute. 7:13; Hubo. 128:1-6) Ngokwesibonelo uDutheronomi 28:4 uthi: “Inzalo yenu izabusiswa, lezithelo zomhlabathi wenu kanye lenzalo yezifuyo zenu amathole emihlambi yenu kanye lamazinyane emihlambi yenu.” Lokhu kwakuliqiniso sibili ngoba ngesikhathi kubusa uSolomoni kwakulokuthula lempumelelo ko-Israyeli. Kanti okuhle okwakusenzakala ngaleso sikhathi kwakumela izinto ezinhle ezizakubakhona ngesikhathi sokubusa uMesiya.​—1 AmaKho. 4:20, 21; Hubo. 72:1-20.

Siyabona-ke ukuthi ukulungiswa okwenziwe kuHubo 144 akuntshintshi indlela esizwisisa ngayo iBhayibhili. Kodwa kwenza ithemba lazo zonke izikhonzi zikaJehova licace bha. Ithemba leli liphathelane lokubhujiswa kwabantu ababi kanye lokuletha ukuthula lenhlalakahle ebantwini abalungileyo.​—Hubo. 37:10, 11.