Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Khonza UJehova UNkulunkulu Wenkululeko

Khonza UJehova UNkulunkulu Wenkululeko

‘Lapho okulomoya weNkosi khona, kulokukhululeka.’—2 KHOR. 3:17.

IZINGOMA: 49, 73

1, 2. (a) Kungani abantu babekhathazekile ngendaba yobugqili kanye lenkululeko ngesikhathi sikaPhawuli? (b) UPhawuli wathi ngubani onganika abantu inkululeko yeqiniso?

ABANTU beRoma babezigqaja ngokuthi bayawazi umthetho, balenkululeko futhi baphatha kuhle abanye. Kodwa iqiniso yikuthi eMbusweni wamaRoma kwakulezigqili ezinengi njalo yizo ezazisetshenziswa nxa kusenziwa imisebenzi eyayinzima kakhulu. Ngokwesibonelo kubikwa ukuthi ngesinye isikhathi nxa kubalwa bonke abantu ababengaphansi kombuso lo oyedwa kwabathathu wayeyisigqili. Ngakho kasithandabuzi ukuthi indaba yobugqili leyenkululeko yayihlala isemilonyeni yabantu abanengi kuhlanganisa lamaKhristu.

2 Umphostoli uPhawuli wabhala ngendaba yenkululeko kanengi ezincwadini zakhe. Kodwa yena wayekhuluma ngenkululeko eyayitshiyene laleyo eyayifunwa ngabantu. UPhawuli lamanye amaKhristu kabazange bakhankasele ukuphiwa inkululeko ngababusi ababekhona ngalesosikhathi. Babekwazi ukuthi inkululeko yeqiniso yayingasoze ilethwe ngababusi bomhlaba, yikho babesebenza nzima betshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu futhi betshela abantu  ngokuqakatheka kwenhlawulo kaJesu Khristu. UPhawuli waqondisa amaKhristu kulowo onguMthombo wenkululeko yeqiniso. Ngokwesibonelo, wabhalela amaKhristu aseKhorinte wathi: ‘INkosi [uJehova] inguMoya, njalo lapho okulomoya weNkosi khona, kulokukhululeka.’​—2 Khor. 3:17.

3, 4. (a) Kuyini okwenza uPhawuli wabhala amazwi aku-2 Khorinte 3:17? (b) Kuyini okumele sikwenze ukuze sithole inkululeko evela kuJehova?

3 Encwadini leyo uPhawuli ukhuluma ngenkazimulo uMosi ayelayo ngesikhathi esehla eNtabeni iSinayi evela khuluma lengilosi kaJehova. Ama-Israyeli athi embona esaba kakhulu, uMosi waze wavala ubuso bakhe ngesembeso. (Eks. 34:29, 30, 33; 2 Khor. 3:7,13) UPhawuli waqhubeka wathi: “Kodwa uma umuntu ephendukela eNkosini, ‘isembeso siyasuswa.’” (2 Khor. 3:16) Atshoni amazwi la?

4 Sibonile esihlokweni esidlulileyo ukuthi uJehova, uMdali wezinto zonke nguye yedwa olenkululeko egcweleyo futhi engelamkhawulo. Lokhu kwenza singathandabuzi ukuthi ‘lapho okulomoya weNkosi khona, kulokukhululeka.’ Ngakho nxa sifuna ukuthola inkululeko yeqiniso kumele ‘siphendukele’ kuJehova okutsho ukuthi sibe lobuhlobo obuhle laye. Ngesikhathi ama-Israyeli esenkangala kawazange akubone ukuqakatheka kokuthi abe lobuhlobo obuhle loJehova. Kwakungani izinhliziyo lezingqondo zawo zivalwe ngesembeso njalo ayisebenzisa kubi inkululeko ayithola ngesikhathi ephuma eGibhithe.​—Heb. 3:8-10.

5. (a) Umoya kaJehova usinika inkululeko enjani? (b) Inkululeko evela kuJehova ingamnceda yini umuntu osebunzimeni? (c) Sizaxoxa ngani?

5 Umoya kaJehova uyasisiza sibe lenkululeko engcono kakhulu esingeke siyiqathanise laleyo ekhalelwa ngabantu lamuhla. Umoya ongcwele uyasikhulula esonweni lasekufeni kanye lasemikhutsheni yezinkolo zamanga kodwa akulamuntu ongenelisa ukusikhulula ezintweni lezi. (Rom. 6:23; 8:2) Le yinkululeko uqobo njalo ingenza umuntu athokoze lanxa evalelwe ejele loba ehlukuluzwa. (Gen. 39:20-23) Inkululeko le yenza uDadewethu uNancy Yuen loMfowethu uHarold King bathokoza lanxa babevalelwe ejele okweminyaka eminengi ngenxa yokholo lwabo. Ukuze uzwe okunengi ngalokho okwabehlelayo ungaya ku-JW Broadcasting. (Khangela ingxenye ethi IZINGXOXO LALOKHO OKWENZAKALA EZIMPILWENI ZABANTU > UKUBEKEZELELA IZINHLUPHO.) Ake sixoxe ngokuthi singatshengisa njani ukuthi siyayiqakathekisa inkululeko esilayo lokuthi kuyini okungasisiza ukuthi siyisebenzise kuhle.

QAKATHEKISA INKULULEKO OYIPHIWE NGUNKULUNKULU

6. Abako-Israyeli batshengisa njani ukuthi babengayiqakathekisi inkululeko ababeyiphiwe nguJehova?

6 Kujayelekile ukuthi nxa ungaphiwa isipho esiligugu usiphathe njengeqanda njalo umbonge lowomuntu okuphileyo. UJehova wakhulula abako-Israyeli ebugqilini eGibhithe kodwa bona abazange batshengise ukuthi bayakuqakathekisa lokho ayebenzele khona. Kwathi kulezinyanga bephumile ebugqilini, baqalisa ukusola ukudla ababekuphiwa nguJehova ngapha bekhalela ababekuthola eGibhithe njalo basebefuna lokubuyela khona. Kulokuthi baqakathekise inkululeko ababeyiphiwe nguJehova uNkulunkulu eyayizabanceda ukuthi bamkhonze bekhululekile bona basebekhumbula ‘izinhlanzi, lamakhomane, amakhabe, amalikhi lemihlobo yonke yehanyanisi kanye legalikhi’ ababeyidla eGibhithe. Kwakuqondile sibili ukuthi intukuthelo kaJehova ivuthe ngenxa yalokho ababekwenza. (Nani. 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Lokhu kuyisifundo lakithi lamuhla.

7. UPhawuli wakwenza njani lokho akutsho ku-2 Khorinte 6:1 njalo thina singamlingisela njani?

7 Umphostoli uPhawuli wakhuthaza wonke  amaKhristu ukuthi angayithathi lula inkululeko ayiphiwe nguJehova esebenzisa iNdodana yakhe uJesu Khristu. (Bala u-2 Khorinte 6:1.) UPhawuli wayethwele nzima ngenxa yokuba yisigqili sesono lokufa njalo umzwangedwa wakhe wawumthonisisa. Lanxa kunjalo watshengisa ukuthi uyambonga uJehova ngomusa ayemtshengise wona. Wathi: “Kabongwe uNkulunkulu ngoJesu Khristu iNkosi yethu!” Kungani watsho amazwi la? Waqhubeka wathi: ‘Ngoba ngoKhristu uJesu umthetho womoya wokuphila wangikhulula emthethweni wesono lokufa.’ (Rom. 7:24, 25; 8:2) Lathi kumele silingisele isibonelo sikaPhawuli ngokumbonga uJehova ngokuthi wathumela iNdodana yakhe ukuthi izosifela ukuze sikhululwe ebugqilini besono lokufa. Inhlawulo le iyasinceda ukuthi sikhonze uNkulunkulu silomzwangedwa ohlanzekileyo njalo lesi yisibusiso esikhulu kakhulu.​—Hubo. 40:8.

Inkululeko yakho uyisebenzisela ukukhonza uJehova yini kumbe uthuthukisa ezakho inhlelo? (Khangela izindima 8-10)

8, 9. (a) Umphostoli uPhetro wasinika siphi isixwayiso endabeni yokusebenzisa inkululeko yethu? (b) Yiziphi izilingo ezikhona lamuhla?

8 Kuhle sibili ukutshengisa ukuthi siyambonga uJehova kodwa kumele sinanzelele ngoba kungaba lula ukuthi sicine sisebenzisa kubi inkululeko asiphe yona. Umphostoli uPhetro wasixwayisa ukuthi singasebenzisi inkululeko esilayo njengemvumo yokwenza izinto ezingalunganga. (Bala u-1 Phetro 2:16.) Khumbula lokho okwehlela ama-Israyeli ngesikhathi esenkangala, lathi kungasehlela ngoba siphila esikhathini esibi kakhulu. Kumele sibe lelihlo elibukhali ngoba uSathane uzama ukusihuga ngendlela ezicatshileyo esebenzisa ezokugqoka lokuzilungisa, utshwala, ukudla, ezokuzilibazisa kanye lokunye okunengi. Ababona ngezokukhangisa basebenzisa abantu abadumileyo ukuze basiyenge ukuthi sithenge izinto ezingelancedo besithi ziqakathekile empilweni. Nxa singalalisa inkophe singacina sithatheka ngezinto lezi njalo sisebenzise kubi inkululeko esiyiphiwe nguJehova.

9 Isixwayiso sikaPhetro siyasebenza lasendabeni eziphathelane lokukhetha ukuthi uzafunda ufike ngaphi kanye lokuthi uzakwenza msebenzi bani. Lamuhla abantwana basebenza gadalala befuna ukuphumelela emihlolisweni ukuze bathole indawo emayunivesithi adumileyo. Okunye abakutshelwayo yikuthi ukuya emayunivesithi anjalo kuzabavulela amathuba okuthi bathole imisebenzi eholisa ngengwane futhi ezabanika udumo. Kanti njalo kukhitshwa imibiko etshengisa ukuthi abantwana abafunde emayunivesithi la bahola imali enengi kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abangazange baye emayunivesithi. Konke lokhu kungaba yisilingo kwabatsha ngoba bayafisa ukuthi babe lempilo engcono. Pho kuyini okungasiza abazali labantwababo ukuthi bangathatheki ngezinto lezi?

10. Kuyini okumele sikucabange nxa sisebenzisa inkululeko yethu?

10 Abanye bacabanga ukuthi umuntu ngamunye ukhululekile ukuzikhethela akufunayo ezintweni lezi ingqe nje umzwangedwa wakhe umvumela. Mhlawumbe okwenza bacabange njalo ngamazwi kaPhawuli awatshela amaKhristu eKhorinte mayelana lokudla athi: “Kungani ukukhululeka kwami kumele kwahlulelwe ngesazela somunye na?” (1 Khor. 10:29) Kuliqiniso ukuthi silenkululeko yokuzenzela izinqumo ezindabeni zemfundo kanye lemisebenzi esiyifunayo. Kodwa kumele sihlale sikhumbula ukuthi inkululeko esilayo ilalapho ephelela khona lokuthi izinqumo esizenzayo zilempumela. Yikho uPhawuli wabhala amazwi la: ‘Izinto zonke ziyavunyelwa kodwa akusizinto zonke ezilosizo. Izinto zonke ziyavunyelwa kodwa akusizinto zonke ezakhayo.’ (1 Khor. 10:23) Lokhu kwenza sibone ukuthi kulezinto eziqakatheke ukwedlula inkululeko yethu okumele sicabangisise ngazo singakenzi izinqumo.

 SEBENZISA INKULULEKO OLAYO UKUTHI UKHONZE UNKULUNKULU

11. Kumele siyisebenzise njani inkululeko yethu?

11 UPhetro wasixwayisa ukuthi kungani kungamelanga siyisebenzise kubi inkululeko esilayo. Wathi inkululeko esilayo siyisebenzise “njengezinceku zikaNkulunkulu.” Lokhu kungenxa yokuthi uJehova wasikhulula esonweni lasekufeni esebenzisa uJesu. Ngakho kuqakathekile ukuthi sizinikele kuye sibe ‘yizinceku’ zakhe.

12. Sifundani kulokho okwenziwa nguNowa lemuli yakhe?

12 Ukukhuthala emisebenzini ephathelane lokukhonza kungasinceda ukuthi sisebenzise kuhle inkululeko esilayo futhi singabi yizigqili zomhlaba lo obuswa nguSathane. (Gal. 5:16) Lokhu yikho kanye okwenziwa nguNowa lemuli yakhe. Ngalesosikhathi abantu babengaziphathanga njalo bethanda udlakela. Kodwa kuyini okwasiza uNowa lemuli yakhe ukuthi bangalandeli izenzo zabantu ababephila labo? Bakhetha ukuzinikela emsebenzini ababewunikwe nguJehova. Umsebenzi lo wawugoqela ukwakha umkhumbi, ukubuthelela ukudla kwabo lokwezinyamazana kanye lokuxwayisa abantu ngengozi eyayisiza. IBhayibhili lithi: “UNowa wakwenza konke njengokulaywa kwakhe nguNkulunkulu.” (Gen. 6:22) Ukuzinikela kwakhe kwaba lempumela emihle ngoba yena lemuli yakhe basinda.​—Heb. 11:7.

13. Yiwuphi umlayo uJesu awutshela abalandeli bakhe?

13 Lathi lamuhla sinikwe umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle njalo bonke abafundi bakaJesu kumele bawenze. (Bala uLukha 4:18, 19.) Kulezinsuku abantu abanengi banqundwe izingqondo ngunkulunkulu walesisikhathi njalo bagqilazwe ngamasonto lezomnotho kanye lokunye. (2 Khor. 4:4) Yikho silomsebenzi omkhulu wokubasiza abantu laba ukuthi bamazi futhi bamkhonze uJehova uNkulunkulu wenkululeko. (Mat. 28:19, 20) Umsebenzi lo kawulula ngoba bunengi ubunzima esihlangana labo nxa siwenza. Kwamanye amazwe abantu kabasilaleli njalo kwezinye izindawo oFakazi bayahlukuluzwa. Sonke kumele  sizibuze umbuzo lo: ‘Ngingenzani ukuze ngisebenzise inkululeko yami ekwenzeni okunengi emsebenzini wokutshumayela ngoMbuso?’

14, 15. Kuyini okwenziwa ngabantu bakaJehova ukuze bafeze umsebenzi wokutshumayela? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

14 Lamuhla oFakazi abanengi bayazimisela ukuphila bengelazinto ezinengi ukuze bangene enkonzweni yesikhathi sonke ngoba bayakunanzelela ukuthi umhlaba lo ususiya komlindi uyacina. (1 Khor. 9:19, 23) Abanye benza okunengi besemabandleni abakuwo ikanti abanye bathuthela kwezinye izindawo ukuze bayencedisa. Kubikwa ukuthi eminyakeni emihlanu edlulileyo kungezelelwe amaphayona angaphezu kwe-250 000 emhlabeni wonke njalo lokhu kwenze inani lamaphayona esikhathi sonke laqansa laya ngaphezu kwe-1 100 000. Singatsho siphinde ukuthi abafowethu labodadewethu laba bayisebenzise kuhle inkululeko abalayo emsebenzini kaJehova.​—Hubo. 110:3.

15 Kuyini okusize abafowethu labodadewethu laba ukuthi bayisebenzise kuhle inkululeko yabo? Cabanga ngesibonelo sikaJohn loJudith asebekhonze emazweni atshiyeneyo okweminyaka engu-30 edlulileyo. Bathi bakhumbula ukuthi ngesikhathi kuqalisa iSikolo Senkonzo Samaphayona ngo-1977, abasingenayo bakhuthazwa ukuthi bayesiza kwezinye izindawo. UJohn ubika ukuthi wantshintsha imisebenzi kanengi esenzela ukuthi kungabi lolutho olwalungabangela ukuthi behluleke ukugcwalisa isifiso sabo. Ngokuhamba kwesikhathi uJohn lomkakhe bathutha baya kwelinye ilizwe ukuze bayencedisa khona. Babika ukuthi ukuthandaza lokuthemba uJehova kwabanceda kakhulu ukuthi bafunde ulimi lamasiko amatsha, balwisane lobunzima ababehlangana labo njalo bajayelane lomkhathi wakulelolizwe. Bayazisola yini ngalokho abakwenzayo? UJohn uthi: “Umsebenzi lo muhle kakhulu kulayo yonke engake ngayenza. Wangenza ngasondela kuJehova futhi ngakubona ukuthi ungubaba olothando. Sengiwazwisisa kuhle amazwi akuJakhobe 4:8 athi: ‘Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.’ Umsebenzi lo wangisiza ngaba lempilo engcono njalo elenjongo.”

16. Abanye bayisebenzise njani inkululeko yabo lanxa izimo zabo zingavumi ukuthi bangene enkonzweni yesikhathi sonke?

16 Abanye abafowethu labodadewethu izimo zabo azibavumeli ukuthi bangene enkonzweni yesikhathi sonke. Lanxa kunjalo abanengi bayazinikela emsebenzini wokwakha izakhiwo zenhlanganiso owenziwa emhlabeni wonke. Ngokwesibonelo ngesikhathi kusakhiwa amawofisi ethu amakhulu aseWarwick eNew York, abafowethu labodadewethu abangaba ngu-27 000 bazinikela ukuyaphathisa emsebenzini lo. Abanye bakwenza okwamaviki amabili, abanye okomnyaka ikanti abanye okwesikhathi esedlula lapho. Abanengi batshiya izinto ezinengi ukuze bayencedisa emsebenzini lo. Lesi yisibonelo esihle kakhulu sabantu abasebenzisa inkululeko abalayo ukuze badumise uJehova uNkulunkulu wenkululeko.

17. Yiziphi izibusiso ezizatholwa yilabo abayisebenzisa kuhle inkululeko yabo?

17 Sesibonile ukuthi ukumazi uJehova kanye lokumkhonza kwenza sithole inkululeko yeqiniso. Ngakho kasizameni ukwenza izinqumo ezitshengisa ukuthi siyayiqakathekisa inkululeko esilayo. Kulokuthi sisebenzise inkululeko yethu ezintweni ezingelancedo, asiyisebenziseni ngokugcweleyo ekukhonzeni uJehova langokuphathisa emisebenzini eyenziwa enhlanganisweni. Nxa singakwenza lokhu sizathola izibusiso esizithenjiswa nguJehova lapho sekugcwaliseka amazwi la athi: “Indalo yona ngokwayo izakhululwa ebugqilini bokonakala ilethwe kunkululeko elenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu.”​—Rom. 8:21.