Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Batsha Liyahlela Yini Elifuna Ukukwenza Ekukhonzeni?

Batsha Liyahlela Yini Elifuna Ukukwenza Ekukhonzeni?

“Nikela kuJehova konke okwenzayo, kuzaphumelelisa wonke amacebo akho.”​—ZAGA. 16:3.

IZINGOMA: 135, 144

1-3. (a) Yibuphi ubunzima abasakhulayo abakhangelane labo futhi singabufanisa lani? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Kuyini okungasiza abasakhulayo ukuthi banqobe ubunzima lobu?

AKE SITHI ufuna ukuthatha uhambo olude ngebhasi usiya embuthanweni oqakathekileyo edolobheni elithile. Kodwa nxa ufika erenkini ufica abantu bephithizela njalo lamabhasi emanengi. Lanxa kunjalo wena kawukhathazeki ngoba uyakwazi ukuthi yiphi ibhasi okufanele uyigade ukuze uyefika lapho oyakhona. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba ukungena kuloba yiphi ibhasi oyibonayo kungabangela ukuthi ulahleke.

2 Impilo layo injengohambo olude futhi abasakhulayo singabafanisa labantu abaserenkini abalindele ukuthatha uhambo. Kwezinye izikhathi abasakhulayo bangaphithana amakhanda ngenxa yezinqumo okumele bazenze kuloluhambo lwempilo. Ikanti lokukhetha kunzima ngoba bayabe sebeswele ukuthi bakhethe kuphi batshiye kuphi. Kodwa nxa ukwazi mhlophe ofuna ukukwenza empilweni ngeke uthwale nzima nxa usenza izinqumo. Pho kuyini okungenza abasakhulayo bakhethe kuhle?

 3 Isihloko lesi sizawuphendula umbuzo lo njalo sizakhuthaza abasakhulayo ukuthi bafake uJehova kuqala ezimpilweni zabo. Lokhu kutsho ukulandela iziqondiso zakhe nxa usenza izinqumo, kungaba ngeziphathelane lemfundo, umsebenzi, umtshado, ukuba labantwana lokunye okunengi. Kugoqela lokuhlela ukwenza izinto ezizaqinisa ubuhlobo bakho loNkulunkulu. Nxa ungaqakathekisa ukwenza intando kaJehova uzathola izibusiso njalo uphumelele empilweni.​—Bala iZaga 16:3.

KUNGANI KUMELE UHLELE ONGAKWENZA EKUKHONZENI?

4. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

4 Kungani kuqakathekile ukuhlela kusukela usesemncane izinto ongazenza ekukhonzeni? Umbuzo lo sizawuphendula esihlokweni lesi. Sizabona lokuthi ukuhlela ofuna ukukwenza ekukhonzeni kungabuqinisa njani ubuhlobo bakho loJehova kanye lokuthi kuzakunceda njani empilweni.

5. Yisiphi isizatho esiqakathekileyo esenza sihlele ukwenza izinto eziphathelane lokukhonza uJehova?

5 Okokuqala, nxa sihlela ukwenza okuthile okuphathelane lokukhonza siyabe sitshengisa ukuthi siyambonga uJehova ngothando lwakhe langalokho asenzele khona. Umhubi wabhala wathi: “Kuhle ukudumisa uJehova . . . Ngokuba uyangijabulisa ngezenzo zakho, O Jehova; ngihlala ngentokozo ngomsebenzi wezandla zakho.” (Hubo. 92:1, 4) Nxa ungosakhulayo zama ukucabangisisa ngalokho uJehova akwenzele khona. Khumbula ukuthi nguye owakunika ukuphila, ukholo, iBhayibhili, ibandla kanye lethemba lokuyaphila ePharadayisi. Ngakho nxa uhlela ukwenza izinto ezithokozisa uJehova uyabe utshengisa ukuthi uyambonga ngalokho akwenzele khona futhi ukwenza njalo kuzakusiza usondele kuye.

6. (a) Ukwenza lokho okuhlelileyo kunceda ngani? (b) Yiphi imisebenzi ethokozisa uJehova abantwana abangahlela ukuyenza?

6 Okwesibili, nxa usenza lokho okuhlelileyo uyabe uqala ukuzakhela imbali yemisebenzi emihle phambi kukaJehova futhi ukwenza njalo kuyabuqinisa ubuhlobo bakho laye. Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “UNkulunkulu kasuye ongalunganga; kasoke awukhohlwe umsebenzi wenu lothando elamtshengisa lona.” (Heb. 6:10) Abantwana abancane labo bangahlela ukwenza imisebenzi ethokozisa uJehova. Ngokwesibonelo intombazane okuthiwa nguChristine yathi ileminyaka elitshumi yahlela ukubala indaba zokuphila eziphuma ku-Nqabayokulinda. Umfanyana okuthiwa nguToby wathi eleminyaka engu-12 wahlela ukuthi abale iBhayibhili aliqede engakabhabhathizwa. Abanye abahlela kusukela besesebancane nguMaxim lomnawakhe uNoemi. Ngesikhathi bebhabhathizwa omunye wayeleminyaka engu-11 omunye elengu-10. Ngemva kwalokho bahlela ukuthi bazakuyasebenza eBhetheli nxa sebekhulile. Amantombazane la athatha ifomu leBhetheli alinamathisela emdulini endlini yangakibo ukuze ahlale ekhumbula lokho akuhlelileyo. Lani bantwana hlelani elifuna ukukwenza ekukhonzeni njalo lizimisele ukukugcwalisa.​—Bala uFiliphi 1:10, 11.

7, 8. (a) Kusiza ngani ukuhlela ofuna ukukwenza? (b) Kungani uDamaris wakhetha ukungayi eyunivesithi?

7 Okwesithathu, ukuhlela ongakwenza ekukhonzeni kuzakunceda nxa ususenza izinqumo. Ngokwesibonelo abasakhulayo kumele benze izinqumo eziphathelane lemfundo, imisebenzi kanye lezinye izinto eziqakathekileyo empilweni. Ukwenza izinqumo kufanana lokukhetha umgwaqo oyiwo nxa ufika lapho ephambana khona. Nxa ukwazi lapho oyakhona kuba lula ukuthi ukhethe kuhle, kunjalo lokwenza izinqumo, kuba lula nxa uvele uhlelile ofuna ukukwenza. IBhayibhili lithi: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.” (Zaga. 21:5) Amazwi la atshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale phansi ahlele afuna ukukwenza ukuze aphumelele. Lokhu yikho kanye okwenziwa ngudadewethu okuthiwa nguDamaris.

8 Udade lo waphumelela emihlolisweni yakhe.  Ngemva kwalokho waphiwa ithuba lokuyafunda mahala eyunivesithi ukuze abe ligqwetha. Lanxa kunjalo kazange avume ukuya eyunivesithi kodwa wakhetha owawuzamholisa imali ephansi. Ngenxa yani? Udade lo wahlela esesemncane ukuthi angaqeda isikolo ufuna ukuba liphayona. Ukuba ligqwetha kwakuzamenza ahole imali enengi sibili kodwa yena wakhetha umsebenzi owawuzamenza athole isikhathi sokugcwalisa isifiso sakhe. Sikhuluma nje udade lo useleminyaka engu-20 ephayona. Uyazisola yini ngesinqumo asenza esakhula? Ngitsho lakancane. Uthi: “Lapho engisebenza khona kulamagqwetha esisebenzelana lawo futhi enza umsebenzi okwakufanele ngiyewufundela e-uyunivesithi. Kodwa umsebenzi abawenzayo ubancitsha injabulo. Isinqumo engasenzayo singincedile ukuthi ngiceze lobobunzima abaphakathi kwabo njalo sangivulela ithuba lokusebenzela uJehova.”

9. Kungani kumele sibabonge abasakhulayo abathanda uJehova?

9 Siyababonga bonke abasakhulayo abathanda uJehova. Kuyajabulisa ukubabona beqhubeka benamathele kuye futhi besenza imisebenzi ephathelane lokukhonza. Bayayikholisa sibili impilo futhi bazimisele ukulandela iziqondiso ezivela kuJehova nxa besenza izinqumo eziphathelane lemfundo, imisebenzi kanye lezemuli. USolomoni wathi: “Themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke. Mvume kuzo zonke izindlela zakho, yena uzaqondisa zonke izindlela zakho.” (Zaga. 3:5, 6) UJehova uyalithanda lonke elisakhulayo elisebandleni lobuKhristu njalo uzimisele ukulivikela, ukuliqondisa kanye lokulibusisa.

LUNGISELELA KUHLE UKUZE UTSHUMAYELE

10. (a) Kungani kumele sikuqakathekise ukutshumayela? (b) Kuyini okungasisiza ukuthi sithuthukise indlela esitshumayela ngayo?

10 Osakhulayo ofisa ukuthokozisa uJehova ukhanya ngokuthanda inkonzo yokutshumayela. UJesu wathi: “Ivangeli kufanele liqale litshunyayelwe.” (Mak. 13:10) Kumele siqhubeke siqakathekisa ukutshumayela ngenxa yokuthi sekusele isikhathi esincane ukuthi ukuphela kufike. Ngakho dinga izindlela ongangezelela ngazo inkonzo yakho kumbe ube liphayona nxa izimo zivuma. Kodwa ungenzani nxa ungakukholisi ukutshumayela njalo kuyini okungakusiza ukuthi uthuthukise inkonzo yakho? Nanzi izinto ezimbili ongazenza: Okokuqala, lungiselela kuhle, okwesibili ungayekeli ukutshela abanye ngoJehova. Ukwenza konke lokhu okuqanjwe lapha kuzakusiza ukuthi ukuthande ukutshumayela.

Ulungiselela njani ukuya ekutshumayela? (Khangela indima 11 lo-12)

11, 12. (a) Kuyini okungasiza abatsha nxa belungiselela intshumayelo? (b) Omunye osemutsha walisebenzisa njani ithuba lokutshumayela esikolo?

11 Okunye ongakwenza yikulungiselela impendulo yombuzo ojayele ukubuzwa ngofunda labo esikolo. Ngokwesibonelo kungaba ngumbuzo othi: “Kungani ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona?” Iwebhusayithi yethu i-jw.org ilezingxenye ezisiza abatsha ukuthi bathole impendulo yombuzo lo. Khangela ngaphansi kwengxenye ethi OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI > ABASAKHULAYO. Ngaphansi kwengxenye leyo kulesihloko esithi “Okungenziwa Ngabasakhulayo.” Esihlokweni leso uzathola itshathi elithi “Kungani Ukholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona?” Itshathi lelo lilemibhalo emithathu ekusiza ukuthi uchasise lokho okukholwayo, imibhalo yakhona yile: UHebheru 3:4, uRoma 1:20 leHubo 139:14. Amatshathi la azakusiza nxa ulungiselela izintshumayelo ezitshiyeneyo.​—Bala u-1 Phetro 3:15.

12 Khuthaza ofunda labo ukuthi bangene ku-jw.org ukuze bathole okunengi. Yikho kanye okwenziwa nguLuca ngesikhathi befunda ngezinkolo ezitshiyeneyo. Wananzelela ukuthi ibhuku ababelisebenzisa ekilasini lalilezinto ezingaqondanga mayelana laboFakazi bakaJehova. ULuca waqalisa esesaba kodwa wacina ecela ithuba lokuchasisa ukuthi okwakusebhukwini lelo akuqondanga. ULuca wachasisa lokho ayekukholwa njalo watshengisa bonke ayefunda labo  iwebhusayithi yethu. Ngalelolanga umsebenzi wangekhaya abawuphiwa ngumbalisi waba ngowokuyabukela ividiyo ethi Ungenzani Nxa Uhlutshwa Ngabanye Abantwana? ULuca wathokoza kakhulu ngoba walisebenzisa kuhle ithuba lokutshumayela alitholayo.

13. Kungani kumele sizimisele ukwenza lokho esikuhlelileyo lanxa sihlangana lobunzima?

13 Zimisele ukwenza lokho okuhlelileyo lanxa ungaze uhlangane lobunzima. (2 Tim. 4:2) UKatharina wathi eleminyaka engu-17, wahlela ukuthi atshumayeze bonke abantu ayesebenza labo. Omunye ayesebenza laye wayehlala emthethisa kodwa uKatharina kazange avume ukuthi lokho kumqede amandla. Indlela enza ngayo ngesikhathi ephathwa kubi yenza omunye ayesebenza laye okuthiwa nguHans waqalisa ukubala amabhuku ethu njalo wafunda iBhayibhili waze wabhabhathizwa. Kodwa uKatharina wayengakwazi konke lokho ngoba wayesethuthele kwenye indawo. Ngemva kweminyaka engu-13 kwenzakala into eyamtshiya ebambe owangaphansi. Wathi eseWolu yoMbuso lemuli yakhe wezwa usihlalo esethula isikhulumi esivakatshileyo ebandleni labo, wathi esithi mehlo suka wabona kunguHans. Lokhu kwamthokozisa kakhulu ngoba wabona ukuthi ukuzimisela kwakhe ukwenza lokho ayekuhlelile kwaba lempumela emihle.

UNGAVUMELI LUTHO LUKUPHAMBANISE

14, 15. (a) Kuyini okufanele ukukhumbule nxa abanye bekuyenga? (b) Kuyini okungenziwa ngabasakhulayo ukuze bangathatheki nxa beyengwa ngontanga?

14 Esesixoxe ngakho kusisize sabona ukuthi abasakhulayo bangenzani ukuze bafake uJehova kuqala ezimpilweni zabo. Lokhu bangakwenza ngokuhlela izinto ezitshiyeneyo abangazenza ekukhonzeni. Kodwa lezinsuku abasakhulayo abanengi bagijimisa ezokuzithokozisa futhi bangazama ukukuyenga ukuthi ulandele lokho abakwenzayo. Kuyini okumele ukwenze nxa ungahlangana lesimo esinjalo? Zimisele ukunamathela kulokho ohlele ukukwenza, ungavumi ukuthi ontanga yakho bakuphambule kulokho okuhlelileyo. Emzekelisweni esikhulume ngawo ekuqaliseni sibonile ukuthi nxa ufika erenkini kawungeke uphongugada loba yiphi ibhasi ngenxa yokuthi abantu abaphakathi kwayo bakhanya bekholisa.

15 Kuyini okungakusiza ukuthi ungathatheki nxa ontanga yakho bekuyenga? Okokuqala ongakwenza  yikubalekela izinto ezingabangela ukuthi ucine ulandela lokho abakutshoyo. (Zaga. 22:3) Okwesibili khumbula ukuthi ukulandela okubi okwenziwa ngontanga yakho kungakuwisela engozini. (Gal. 6:7) Okwesithathu okungakusiza yikuzithoba njalo ucele abanye bakunike amacebo angakunceda. Ngokwesibonelo ungaxoxa labazali bakho kumbe abanye abazalwane abaqinileyo ekukhonzeni.​—Bala u-1 Phetro 5:5, 6.

16. Isibonelo sikaChristoph sitshengisa ukuthi ukuzithoba kuqakathekile?

16 Ukuthobeka kwenza osakhulayo okuthiwa nguChristoph wamukela amacebo amahle ayewanikwa ngabanye. Wathi esanda kubhabhathizwa waqalisa ezokuziqeqetsha umzimba. Abanye ontanga ayehlangana labo endaweni le babemyenga ukuthi ajoyine iqembu labo lemidlalo. UChristoph waxoxa lomunye umdala webandla ngendaba le, futhi umzalwane lo wamcebisa ukuthi nxa angazihlanganisa lamaqembu anjalo uzacina engenwa ngumoya wokuncintisana. Lanxa kunjalo uChristoph waqhubekela phambili wajoyina iqembu lelo. Ngokuya kwesikhathi wananzelela ukuthi umdlalo ababewenza wawuyingozi futhi wawugcwele udlakela. UChristoph wabuyela wayaxoxa labadala futhi bamnika iziqondiso ezivela eMibhalweni. Uthi: “UJehova wangicebisa esebenzisa abantu bakhe lanxa kwathatha isikhathi ukuthi ngisebenzise lokho ababengitshela khona.” Wena uthobekile yini okokuthi uyalalela nxa omunye ekucebisa?

17, 18. (a) UJehova ufuna abasakhulayo batholeni? (b) Kuyini ongakwenza ukuze ungazisoli ngezinqumo zakho nxa usukhulile? Nika isibonelo.

17 “Jabula nsizwa [loba ntombazana] usesemutsha, uvumele inhliziyo yakho ikuthokozise ezinsukwini zobutsha bakho.” (UmTshu. 11:9) Amazwi la atshengisa ukuthi uJehova ufuna abasakhulayo bajabule. Esihlokweni lesi sibonile ukuthi okunye okungenza abasakhulayo bajabule yikukhuthala emisebenzini ephathelane lokukhonza kanye lokufaka uJehova kukho konke abakwenzayo. Nxa abasakhulayo bangakwenza lokhu, uJehova uzabaqondisa, abavikele njalo ababusise. Ngakho nxa ungosakhulayo zinike isikhathi sokucabangisisa ngezinto eziseLizwini likaNkulunkulu njalo ulandele iseluleko lesi esithi: “Khumbula uMdali wakho ngezinsuku zobutsha bakho.”​—UmTshu. 12:1.

18 Ubutsha bufana lamazolo ngoba ngokuhamba kwesikhathi umuntu uyakhula abengumuntu omdala. Kuyadanisa ukuthi abanye asebekhulile bayazisola ngokuthi besesebatsha bakhetha izinto ezabadalela uhlupho ikanti abanye bazisola ngokuthi abazange bahlele abangakwenza. Kodwa abatsha abakhetha ukusebenzela uJehova bazahlala bethokoza baze bakhokhobe. Ngokwesibonelo udadewethu okuthiwa nguMirjana wayeyingcitshi kwezemidlalo esakhula. Kwesinye isikhathi wabizwa emncintiswaneni wama-Olympic kodwa yena wakhetha ukuphayona. UMirjana lomkakhe sebeleminyaka edlula 30 besenkonzweni yesikhathi sonke. Uthi: “Abantu abafuna udumo lenotho abathokozi ngitsho lakancane. Into enhle kulazo zonke umuntu angayenza empilweni yikukhonza uNkulunkulu lokunceda abanye ukuthi bamazi.”

19. Kunceda ngani ukuhlela ongakwenza ekukhonzeni usesemutsha?

19 Siyaziqhenya ngabo bonke abasakhulayo abazimisele ukuqhubeka benamathele kuJehova lanxa behlangana lobunzima obutshiyeneyo. Kuyathokozisa ukubabona bezinikela ukwenza imisebenzi etshiyeneyo ebandleni njalo beqakathekisa umsebenzi wokutshumayela. Okunye okujabulisayo yikuthi kabavumi ukuphanjaniswa yizinto ezigijinyiswa ngabantu emhlabeni lo. Ngakho nxa ungosakhulayo okhutheleyo ekukhonzeni hlala ukhumbula ukuthi uJehova kasoze awukhohlwe umsebenzi owenzayo. Kanti njalo abafowethu labodadewethu bayakuthanda futhi bazimisele ukukusiza. Ngakho nikela kuJehova konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela.