Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAZWI ANGAPHELELWA YISIKHATHI

Thethelela Ngenhliziyo Yonke

Thethelela Ngenhliziyo Yonke

IBHAYIBHILI LITHI: Qhubekani ‘lithethelelana loba kuyinsolo bani omunye angaba layo ngomunye. Thethelelani njengoba iNkosi yalithethelela.’—KwabaseKholose 3:13.

Kutshoni lokhu? IBhayibhili lifanisa isono lesikwelede njalo ukuthethelela likufanisa lokucitsha isikwelede. (UMathewu 18:21-35) Elinye ibhuku lithi ibala lesiGiriki elahunyutshwa ngokuthi “thethelela” eliseMbhalweni litsho “ukucitsha isikwelede ungasamthoniseli umuntu okukweledayo.” Ngakho nxa sithethelela umuntu osiphambanisileyo kuyabe kufanana lokuthi sesisicitshile isikwelede sakhe, asingeke silindele ukuthi aphinde asibhadale. Ukuzimisela kwethu ukuthethelela akutsho ukuthi sivumelana lobubi abenzileyo kumbe ukuthi senza angathi kasibuzwa ubuhlungu asizwise bona. Kodwa kutsho ukuthi sikhethe ukumthethelela lowomuntu lanxa singabe ‘silensolo bani’ ngalokho akwenzileyo.

Lokhu kungasinceda yini lamuhla? Sonke siyaphambanisa ngenxa yokuthi silesono. (KwabaseRoma 3:23) Ngakho-ke kungaba kuhle ukuthi sithethelele abanye ngoba lathi singabaphambanisa loba nini besesidinga ukuthi basithethelele. Kanti njalo ukuthethelela abanye kuyasinceda lathi. Njani?

Ukuhlala uzondile lokubamba izikhwili kuyingozi. Kungenza umuntu angathokozi, kwenze impilo yakhe ibe nzima futhi ahlale ehlulukelwe. Kanti njalo kungabangela lemikhuhlane. Umbiko oku-Journal of the American College of Cardiology owakhutshwa nguDokotela uYoichi Chida loSkhwicamfundo wokusebenza kwengqondo u-Andrew Steptoe, uthi: “Ukuhlola okusanda kwenziwa kuveza ukuthi ukuhlala uzondile lokubamba isikhwili kungabangela umkhuhlane wenhliziyo.”

Kodwa ukuthethelela kuyanceda kakhulu. Nxa sibathethelela abanye siyamanyana labo njalo sihlale sizwanana kakhulu. Kanti njalo nxa sikwenza lokhu siyabe silingisela uNkulunkulu wethu obathethelelayo bonke abaphendukayo ezonweni zabo futhi siyabe sisenza lokho afuna sikwenze.—UMakho 11:25; Kwabase-Efesu 4:32; 5:1.