Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungakuqinisa Njani Ukumanyana Kwethu?

Ungakuqinisa Njani Ukumanyana Kwethu?

‘Kusukela kuye umzimba wonke uhlanganiswe wabanjaniswa.’—EFE. 4:16.

IZINGOMA: 53, 107

1. Kuyini obekusenza ukuthi imisebenzi kaNkulunkulu iphumelele kusukela ekuqaleni?

UJEHOVA loJesu bebelokhu bemanyene kusukela ekuqaleni. UJehova waqala ngokudala uJesu engakadali ezinye izinto. Ngemva kwalokho uJesu waba ‘ngumbumbi eceleni kwakhe’ emncedisa ukudala ezinye izinto. (Zaga. 8:30) Izinceku zikaJehova lazo bezibambisana emsebenzini ebeziwuphiwa ukuthi ziwenze. Ngokwesibonelo, uNowa lemuli yakhe babambisana lapho besakha umkhumbi. Ngokuhamba kwesikhathi abako-Israyeli babambisana emsebenzini wokwakha ithabanikeli, owokulidiliza lokulithwala nxa sebethutha. Kanti njalo lasethempelini kwakulabantu ababehlabela ngamaphimbo amnandi njalo bedlala lamachacho ukuze badumise uJehova. Abantu bakaJehova baphumelela ukwenza konke lokhu ngenxa yokuthi babebambisana.—Gen. 6:14-16, 22; Nani. 4:4-32; 1 ImiLan. 25:1-8.

2. (a) Ayesebenza njani amaKhristu ekhulu lokuqala? (b) Yiwuphi umbuzo esizaxoxa ngayo?

2 Ukubambisana okunjengalokhu kwakukhona lasebandleni lekhulu lokuqala. Umphostoli uPhawuli wachaza ukuthi lanxa  amaKhristu la ayelezipho ezitshiyeneyo futhi esenza imisebenzi etshiyeneyo ebandleni, ayemanyene. Wonke ayelandela uJesu umkhokheli webandla lobuKhristu. UPhawuli wawafanisa lomzimba olamalunga atshiyeneyo asebenza ngokubambisana. (Bala u-1 Khorinte 12:4-6, 12.) Thina sinjalo yini? Singabambisana njani labanye emsebenzini wokutshumayela, ebandleni kanye lasemulini?

BAMBISANA LABANYE EKUTSHUMAYELENI

3. Yiwuphi umbono owabonwa ngumphostoli uJohane?

3 Kwathi sekusiyaphela ikhulu lokuqala umphostoli uJohane wabona izingilosi eziyisikhombisa embonweni futhi ingilosi ngayinye yayikhalisa icilongo. Lapho ingilosi yesihlanu ikhalisa icilongo layo uJohane wabona “inkanyezi eyavela emkhathini iwela emhlabeni.” “Inkanyezi” le yayilekhiye esandleni sayo njalo yavula ngayo umgodi ongelamkhawulo. Emgodini lo kwaphuma iyezi lentuthu kanye lomtshitshi wezintethe. Izintethe lezi zatshelwa ukuthi zingalimazi utshani loba izihlahla kodwa ukuthi zihlasele “labobantu ababengelalo uphawu lukaNkulunkulu.” (Isam. 9:1-4) Akuthandabuzwa ukuthi uJohane wayewazi mhlophe umonakalo ongabangelwa zintethe. Phela wayekwazi ezake zakwenza kwabaseGibhithe ngesikhathi sikaMosi. (Eks. 10:12-15) Izintethe lezi ezabonwa nguJohane embonweni zimela amaKhristu agcotshiweyo atshumayela umlayezo olamandla mayelana lenkolo yamanga. Kulezinsuku amaKhristu la asebenza ndawonye lezigidi zalabo abalethemba lokuphila emhlabeni. Ukubambisana kwamaqembu la amabili sekusize izigidi zabantu ukuthi ziphume enkolweni yamanga esetshenziswa nguSathane ukukhohlisa abantu.

4. Yiwuphi umsebenzi okumele wenziwe ngabantu bakaNkulunkulu, futhi kuyini okungabanceda ukuthi baphumelele ukuwenza?

4 Abantu bakaJehova balomsebenzi omkhulu kakhulu wokutshumayela ‘ivangeli loMbuso’ emhlabeni wonke ukuphela kungakafiki. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Umsebenzi lo ugoqela ukunxusa “loba ngubani owomileyo” ukuthi azozitholela “isipho esingabhadalelwayo samanzi okuphila.” (Isam. 22:17) Njengoba singamalunga ebandla lobuKhristu singenzani ukuze siphumelele emsebenzini lo? Okungasinceda ‘yikuhlanganiswa sibanjaniswe’ labanye ebandleni.—Efe. 4:16.

5, 6. Sibambisana njani emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle?

5 Kumele siwenze ngendlela ehlelekileyo umsebenzi lo ukuze siphumelele ukufikisa izindaba ezinhle zoMbuso ebantwini abanengi. Ngakho-ke siyaphiwa iziqondiso emabandleni ezisisizayo ukuthi sibambisane emsebenzini lo. Nxa singaqeda umhlangano wenkonzo yasensimini siyaphuma siyememezela umlayezo woMbuso ebantwini. Lokhu sikwenza ngokuxoxa labo langokubanika amabhuku atshiyeneyo asekelwe eBhayibhilini. Kwezinye izikhathi siyacelwa ukuthi sihlanganyele emikhankasweni yokutshumayela eqakathekileyo. Wena uyakwenza yini lokhu? Nxa ukwenza lokhu uyabe ubambisana labanye ekumemezeleni umlayezo wengilosi endiza emoyeni okukhulunywa ngayo kuSambulo 14:6.

6 Kuhlala kusithokozisa kakhulu ukubala ku-Yearbook mayelana lemibiko emihle ebekhona ngenxa yokubambisana kwethu ekutshumayeleni. Cabanga langendlela esibambisana ngayo nxa sihambisa izimemo zemihlangano yezabelo, imihlangano eqakathekileyo kanye lezemihlangano yezizwe. Emibuthanweni le silalela izinkulumo ezakhayo futhi sibukele amadrama kanye leziboniso. Zonke izingxenye lezi ziyasikhuthaza ukuthi sikhuthale ekukhonzeni uJehova. Ukukhumbula ukufa kukaJesu lakho kusenza simanyane. Minyaka yonke sibakhona embuthanweni lo owenziwa ngoNisan 14  ilanga litshona ukuze sitshengise ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe ongasifanelanga kanye lokuthi siyawulalela umlayo uJesu asinika wona. (1 Khor. 11:23-26) Ilanga leli kalinanzwa ngababhaphathiziweyo kuphela. Nxa iSikhumbuzo sesizafika siyasabalala ensimini yethu sinxusa abantu ukuthi labo babuye embuthanweni lo oqakathekileyo.

7. Kuyini esenelisa ukukufeza ngokubambisana emsebenzini wokutshumayela?

7 Intethe eyodwa ngeke ibangele umonakalo omkhulu. Kuyafanana lathi, umuntu oyedwa ngeke enelise ukutshumayeza wonke umuntu. Kodwa ukubambisana kwethu kusenza senelise ukunceda izigidi zabantu ukuthi lazo zinike uJehova lonke udumo lenkazimulo. Lanxa kunjalo ukutshumayela kayisikho kodwa okungasinceda ukuthi sithuthukise ukumanyana ebantwini bakaNkulunkulu.

BAMBISANA LABANYE EBANDLENI

8, 9. (a) UPhawuli wasebenzisa wuphi umzekeliso ukuze atshengise amaKhristu ukuthi kumele ahlale emanyene? (b) Singabambisana njani labanye ebandleni?

8 Lapho uPhawuli ebhalela abase-Efesu wakhuluma ngokuhleleka okumele kube sebandleni kanye lokuqakatheka ‘kokukhula ezintweni zonke.’ (Bala u-Efesu 4:15, 16.) Kuyini okungasinceda ukuthi sithuthuke endabeni le? UPhawuli wasebenzisa umzekeliso womzimba ukuze atshengise ukuthi umKhristu ngamunye anganceda ukuthi ibandla lihlale limanyene njalo lithobele ubukhokheli bukaJesu Khristu. Wakhuluma ngokuthi umzimba wonke ubanjaniswe “yimisipha yonke ewusekelayo.” Manje kuyini okungenziwa ngumuntu munye ngamunye ukuze ibandla limanyane futhi liqine ekukhonzeni?

9 Okuqakathekileyo yikuzithoba kanye lokuhlonipha abadala ababekwe nguJesu ukuthi bakhokhele. (Heb. 13:7, 17) Kwezinye izikhathi kungaba nzima ukukwenza lokhu. Lanxa kunjalo singathandaza kuNkulunkulu sicele ukuthi asiphathise. Angasinika umoya wakhe ongcwele ozasinceda ukuthi sizamukele zonke iziqondiso ezivela ebadaleni. Ngakho nxa sikuthola kunzima kwezinye izikhathi ukulandela esikutsheliweyo, kumele sicabange ngokuthi ukuthobeka kwethu kungenza njani ukuthi kube lokumanyana ebandleni. Okunye njalo yikuthi ukubambisana labanye lanxa kunzima kwenza sonke sikhule ethandweni.

10. Izinceku ezikhonzayo zinceda njani ukuthi kube lokumanyana ebandleni? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

10 Izinceku ezikhonzayo ziyancedisa kakhulu ekwenzeni ukuthi kube lokumanyana ebandleni. Imisebenzi eyenziwa ngabazalwane laba abaleminyaka etshiyeneyo inceda wonke umuntu ebandleni. Ngokwesibonelo abazalwane laba bancedisa abadala ngokuba leqiniso lokuthi ebandleni kulamabhuku okutshumayela eneleyo. Bayancedisa ekunakekeleni lasekuhlanzeni iWolu yoMbuso njalo yibo abamukela abantu abasivakatshelayo emihlanganweni yethu. Nxa sibambisana labazalwane laba siyabe sisenza ukuthi yonke into itshelele ebandleni.—Qathanisa lo-ImiSebenzi 6:3-6.

11. Abazalwane abasakhulayo bangancedisa njani ukuthi kube lokumanyana ebandleni?

11 Kulabazalwane abanengi abakhulileyo asebeleminyaka eminengi besebenza gadalala ebandleni. Kodwa iminyaka yabo ingabe isisenza ukuthi kube nzima ukufeza lokho ababekwenza, nxa sekunjalo kuyabe sekudingakala ukuthi kwenziwe untshintsho. Abazalwane abasesebatsha bangancedisa kakhulu endabeni le. Lanxa kungabe kusesekunengi okumele bakufunde, ukubaqeqetsha kunganceda ukuthi bakulungele ukuthwala imisebenzi ebandleni. Kanti njalo kuyathokozisa ukubona izinceku ezikhonzayo lazo zithuthuka ukuze zifanele ukuba ngabadala. (1 Tim. 3:1, 10) Abanye abadala abasesebatsha sebathuthuka  baze baba ngababonisi beziqinti njalo balusizo kakhulu kubafowethu labodadewethu emabandleni amanengi. Kasibabongi yini abazalwane laba ngomsebenzi omuhle abawenzayo?—Bala iHubo 110:3, lomTshumayeli 12:1.

BAMBISANA LABANYE EMULINI

12, 13. Kuyini okunganceda ukuthi kube lokubambisana emulini?

12 Okwakhathesi ake sixoxe ngokuthi singenzani ukuze kube lokubambisana emulini yethu. Abanengi sebekubonile ukuthi ukuba lokuKhonza Kwemuli okulusizo maviki wonke kuyanceda ngoba kwenza ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwabazali labantwababo. Ngezikhathi lezi ezimnandi imuli iyahlangana ukuze ixoxe ngezinto eziphathelane lokukhonza futhi lokhu kwenza imuli imanyane. Kanti njalo ukulungiselela izintshumayelo ngesikhathi lesi kunganceda wonke umuntu emulini ukuthi atshumayele ngendlela ephumelelayo. Ngakho nxa imuli ihlala phansi ixoxa ngeLizwi likaNkulunkulu iyamanyana, njalo kuyakhanya lokuthi bonke emulini bayamthanda uJehova futhi bazimisele ukwenza intando yakhe.

Ukukhonza kwemuli kwenza ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwabasakhulayo lasebekhulile (Khangela izindima 12 lo- 15)

13 Abatshadileyo bona bangabambisana njani ekudumiseni uJehova? Nxa bobabili beyizinceku zikaJehova ezithembekileyo bazajabula kakhulu futhi bamanyane emtshadweni wabo. U-Abhrahama loSara, u-Isaka loRabheka kanye lo-Elikhana loHana ngabanye ababetshadile abatshengisa ukuthi bayathandana kakhulu. Labatshadileyo lamuhla kumele benze okufananayo. (Gen. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Phet. 3:5, 6) Lokhu kuzakwenza bamanyane futhi basondele eduze kukaBaba wethu osezulwini.—Bala umTshumayeli 4:12.

14. Kuyini ongakwenza ukuze uqinise umtshado wakho lanxa umkakho engakhonzi uJehova?

14 AmaKhristu akumelanga atshade labantu abangamkhonziyo uJehova. (2 Khor. 6:14) Kodwa bakhona abafowethu labodadewethu abahlala labantu abangayisibo oFakazi bakaJehova. Abanye babo bangabe basebevele betshadile ngesikhathi befunda iqiniso. Lanxa kunjalo ukusebenzisa izimiso zikaNkulunkulu kungenza kube lokumanyana emulini. Kumele bazame ngazo zonke izindlela ukubambisana labanye babo ngendlela engasoze yephule izimiso zikaNkulunkulu. Lokhu kungaba nzima sibili, kodwa umvuzo wakhona mkhulu kakhulu. Kanti njalo ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kungaba nzima nxa otshade laye engatshiya ukukhonza. Lokhu kwenzakala komunye udadewethu kuthiwa nguMary. Yena lomkakhe uDavid babekhonza uJehova ndawonye, kodwa ngemva kwesikhathi umkakhe wayekela ukungena imihlangano. UMary waqhubeka engena imihlangano yebandla lemihlangano emikhulu njalo wayezama sibili ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili emzini wakhe okugoqela lokufundisa abantwabakhe abayisithupha. Lapho abantwana sebekhulile sebengasahlali ekhaya, uMary waqalisa ukuzizwa eselesizungu. UDavid waqalisa ukubala amamagazini umkakhe ayemtshiyela wona. Ngokuhamba kwesikhathi waqalisa ukuya eWolu yoMbuso njalo umzukulu wakhe oleminyaka engu-6 wayefika ambambele indawo yokuhlala. Kwakusithi nxa uDavid engayanga emhlanganweni, umzukulu wakhe wayemtshela ukuthi, “Khulu bengikukhumbula lamuhla emhlanganweni.” UDavid wabuyela kuJehova ngemva kweminyaka engu-25 njalo khathesi yena lomkakhe bayathokoza ukukhonza bendawonye.

15. Asebeleminyaka betshadile bangabanceda njani abasanda kutshada?

15 Ngenxa yokuthi uSathane uzithwalele ubhulo izimuli, kuqakathekile ukuthi zonke izinceku zikaNkulunkulu ezitshadileyo zihlale zibambisana emitshadweni yazo. Kungelani lokuthi usuleminyaka emingaki utshadile, cabangisisa ngokuthi kuyini ongakwenza kumbe  ongakutsho ukuze uqinise umtshado wakho. Asebelesikhathi eside betshadile banganceda abasanda kutshada ukuthi labo baqinise eyabo imitshado. Bangabanxusa kwezinye izikhathi emizini yabo nxa besenza ukukhonza kwemuli. Nxa lingenza njalo abasanda kutshada bazabona indlela elithandana ngayo futhi bazabona lokuthi limanyene. Bazananzelela lokuthi ukuthandana lokumanyana kuqakathekile kungelani lokuthi umuntu useleminyaka emingaki etshadile.—Tit. 2:3-7.

“WOZANI SIKHWELE ENTABENI KAJEHOVA”

16, 17. Izinceku zikaNkulunkulu ezimanyeneyo khathesi zikhangeleleni esikhathini esizayo?

16 Ama-Israyeli ayejayele ukuya eJerusalema futhi ayebambisana labanye ngesikhathi lesi. Ayelungiselela yonke into eyayidingakala emangweni. Ngemva kwalokho ayehamba ndawonye futhi encedisana. Ayefika edumisa futhi ekhonza uJehova emanyene ethempelini. (Luk. 2:41-44) Njengoba lathi sisemangweni wokuya emhlabeni omutsha, kuqakathekile ukuthi sibambisane njalo simanyane. Lokhu kudinga umzamo sibili ngoba akulula. Wena ubona angani kumele uthuthuke yini endabeni le?

17 Cabanga ngezibusiso ezinengi esizilindeleyo! Phela kasisafanani labantu bomhlaba lo abangabambananga futhi abangazi lutho ngekusasa. Khathesi sesikubona kugcwaliseka okwaphrofethwa ngu-Isaya loMikha. Baphrofetha ukuthi abantu bakaNkulunkulu bazakhwela ‘intaba kaJehova’ bemanyene. (Isaya. 2:2-4; bala uMikha 4:2-4.) Siyakubona sibili ukuthi ‘kulezi insuku zokucina’ indlela esikhonza ngayo iphakeme kakhulu. Kodwa sizathokoza kakhulu nxa sesiphila emhlabeni omutsha ngoba bonke abantu bazabe sebemanyene futhi bebambisana labanye!