Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUNGANI UJESU WAHLUPHEKA FUTHI WAFA?

Kwenzakala Yini Lokhu?

Kwenzakala Yini Lokhu?

Kwakungo-33 C.E. ngesikhathi sentwasa lapho uJesu waseNazaretha ebulawa. Wetheswa icala lamanga elokuthi wayekhuthaza abantu ukuthi bahlamukele umbuso, watshaywa kabuhlungu wasebethelwa esigodweni. Wafa esizwa ubuhlungu sibili. Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo njalo ngemva kwamalanga angu-40 uJesu wenyukela ezulwini.

Indaba le emangalisayo ilandiswa emaVangelini amane aseMibhalweni yamaKhristu yesiGiriki abantu abanengi abayibiza ngokuthi liThestamente Elitsha. Iliqiniso yini? Lo ngumbuzo olengqondo njalo oqakathekileyo. Ngoba nxa ingamanga kutsho ukuthi siyabe sidlalisa isikhathi ngokulwela ukuba lokholo futhi ithemba lokuphila okungapheliyo ePharadayisi liyabe liliphupho nje elingeke ligcwaliseke. (1 KwabaseKhorinte 15:14) Kodwa nxa kuyikuthi iliqiniso kutsho ukuthi silekusasa elihle esingalixoxela abanye. Manje izindaba ezimunyethwe ngamaVangeli ziliqiniso yini kumbe ziyinganekwane nje?

OKUVEZWA YIBUFAKAZI

OkusemaVangelini kuliqiniso futhi kulandisa okwenzakalayo kunjengoba kunjalo, akufanani labantu okukhulunywa ngabo ezinganekwaneni. Ngokwesibonelo emaVangelini kulamabizo ezindawo ezikhona sibili futhi ungenelisa lokuyavakatsha kwezinye zakhona. Kukhulunywa langabantu abake baphila njalo abezembali bayakuvuma ukuthi bake baphila sibili.—ULukha 3:1, 2, 23.

Bakhona abalobi bekhulu lokuqala lelesibili abaloba ngoJesu. Indlela abulawa ngayo njengoba ichasiswa emaVangelini ihambelana lendlela amaRoma ayebulala ngayo izephulamthetho ngalesosikhathi. Okunye njalo yikuthi izenzakalo lezi zilotshwe ngendlela engagudli iguma. Ngokwesibonelo kulotshwe langamaphutha ayesenziwa ngabafundi bakaJesu. (UMathewu 26:56; uLukha 22:24-26; uJohane 18:10, 11) Konke lokhu kutshengisa ukuthi abalobi bamaVangeli babhala iqiniso futhi abazange bantshintshe lutho ngesikhathi bebhala ngoJesu.

KULIQINISO YINI UKUTHI UJESU WAVUSWA?

Lanxa abantu bekuvuma ukuthi uJesu waphila emhlabeni wasebulawa, bayakuthandabuza ukuthi wavuswa kwabafileyo. Ngitsho labaphostoli bakhe kabazange bawukholwe umbiko wokuthi uJesu usevusiwe ngesikhathi bewamukela. (ULukha 24:11) Kodwa ukuthandabuza lokhu kwaphela lapho bona kanye labanye abafundi bembona ngawabo uJesu esevusiwe. Lokhu kwenzakala ngezikhathi ezitshiyeneyo futhi ngelinye ilanga wabonwa ngabantu abedlula 500 ngasikhathi sinye.—1 KwabaseKhorinte 15:6.

Abafundi bakaJesu baqunga isibindi batshumayeza abantu ngokuvuswa kukaJesu kwabafileyo. Ngokwenza njalo babezifaka engozini yokubulawa lokubotshwa ngoba abanye abantu ababebatshumayeza yibo ababembulele. (ImiSebenzi 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27 -32) Babengaba lesibindi sokutshumayela yini aluba babengakholwa ukuthi uJesu wavuswa? Okukhona yikuthi ukuvuswa kukaJesu ngokunye okwakusenza ukuthi abanye babe ngamaKhristu futhi kulokhu kunjalo lalamuhla.

Lokhu okwalotshwa emaVangelini mayelana lokufa lokuvuswa kukaJesu kutshengisa ukuthi imbali le iliqiniso. Ukuzinika isikhathi sokuhlolisisa lesokufunda izenzakalo lezi kungenza uqiniseke ukuthi ziliqiniso. Ukholo lwakho luzaqina kakhulu nxa ungakuzwisisa ukuthi kungani vele zenzakala. Sizafunda okunengi ngalokhu esihlokweni esilandelayo.

UTacitus owazalwa ngabo-55 C.E. wabhala ukuthi uKhristu wabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu ngesikhathi kubusa uThibheri eRoma futhi uPhontiyu Philathu engumbusi waseJudiya. Waphinda wathi ibizo elithi amaKhristu lavela kwelithi Khristu. Omunye njalo owaloba ngoJesu nguSuetonius (owaphila ngekhulu lokuqala) lomlobi wembali yamaJuda uJosephus (owaphila ngekhulu lokuqala) kanye lombusi weBhithiniya uPliny Omncane (owaphila ekuqaliseni kwekhulu lesibili)