Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuphangisa Ukulalela Isixwayiso Kungasindisa Ukuphila Kwakho!

Ukuphangisa Ukulalela Isixwayiso Kungasindisa Ukuphila Kwakho!

MHLAKA 26 December ngo-2004 kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu esihlengeni okuthiwa yiSimeulue esisenyakatho ntshonalanga yeSumatra e-Indonesia. Izakhamizi zendawo le zazimi ekhunjini zikhangele ulwandle. Ulwandle lwaqalisa ukuthukuthela lamagagasi aqalisa ukukhaphazela ngendlela engajayelekanga. Khonokho nje bonke abantu baqalisa ukubalekela ezintabeni bememeza besithi “Smong! Smong!” okutsho ukuthi i-tsunami ngolimi lwabo. Kungakapheli imizuzu engu-30 kwaba lamagagasi alamandla futhi akhukhula imizi yabantu eminengi.

Isihlenge lesi yiso esaqala ukuhlaselwa yizikhukhula lezi ezabangela umonakalo omkhulu elizweni lase-Indonesia ngo-2004. Phakathi kwezakhamizi ezingu-78 000 ezazihlala eSimeulue, kwafa ezingu-7 kuphela. Yindaba kwafa abantu abalutshwana kangaka? * Kulesitsho esaziwa yizakhamizi lezi esithi: ‘Nxa kungaba lokuzamazama komhlaba njalo libone ulwandle luntshintsha, balekelani ezintabeni ngoba ulwandle luyabe seluqalisa ukuzonda.’ Okwake kwenzakala kudala kwafundisa izakhamizi zaseSimeulue ukuthi zikwazi ukunanzelela untshintsho olubakhona olwandle nxa sekuzafika izikhukhula. Ukuphangisa ukulalela izixwayiso lezi kwasindisa ukuphila kwabo.

IBhayibhili likhuluma ngenhlekelele enkulu esiseduze kakhulu, ebizwa ngokuthi ‘yikuhlupheka okukhulu okungakaze kube khona kulokhu kwadabuka umhlaba kuze kube manje—njalo kakusoze kube khona futhi.’ (UMathewu 24:21) Lokhu kakutsho ukutshabalala komhlaba okuzabangelwa ngabantu kumbe izingozi zemvelo. Phela iBhayibhili lithi umhlaba lo kawusoze wabhidlizwa lanini. (UmTshumayeli 1:4) Kodwa ukuhlupheka okukhulu okuzayo okuzalethwa nguNkulunkulu kwenzelwe ‘ukuzochitha labo abachitha umhlaba’ lokususa bonke ububi lokuhlupheka emhlabeni. (ISambulo 11:18; IZaga 2:22) Lesi kuzakuba yisibusiso ebantwini!

Izingozi zemvelo ezinengi zandise ukubulala bonke abantu, kodwa ukuhlupheka okukhulu okuzayo khona kakusoze kubulale abantu abalungileyo. IBhayibhili lithi uJehova “uNkulunkulu uluthando” futhi uthembisa ukuthi “abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.” (1 UJohane 4:8; IHubo 37:29) Kodwa ungenzani ukuze usinde lapho ukuhlupheka okukhulu kufika njalo ukholise izibusiso ezizakubakhona? Nanku okumele ukwenze: Lalela izixwayiso ngokuphangisa!

NANZELELA UKUNTSHINTSHA KWEZINTO EMHLABENI

Kasingeke sitsho ukuthi ukuhlupheka lobubi kuzaphela nini, ngoba uJesu wathi: “Kakho owaziyo ngalolosuku kumbe ngehora, hatshi, kanye lezingilosi zasezulwini, kanye leNdodana, kodwa nguBaba kuphela.” Lanxa kunjalo wasikhuthaza ukuthi sihlale ‘silindile.’ (UMathewu 24:36; 25:13) Silindeleni? IBhayibhili liyasichasisela ukuthi zizabe zinjani izimo emhlabeni nxa sekuzafika ukuhlupheka okukhulu. Njengoba nje ukuntshintsha kwesimo solwandle kwalimukisa izakhamizi zaseSimeulue, ukuntshintsha kwezinto ezenzakala  emhlabeni lo lakho kumele kusilimukise ukuthi ukuphela sekuseduze. Ibhokisi elisesihlokweni lesi likhuluma ngezinye izinto ezilotshwe eBhayibhilini ezenzakalayo khathesi emhlabeni.

Kuliqiniso sibili ukuthi ezinye zakhona zazisenzakala kudala, kodwa kazizange zifike kulokhu esikubonayo lamuhla. UJesu wathi nxa libona “zonke lezi izinto,” lizakwazi ukuthi ukuphela sekusemnyango. (UMathewu 24:33) Zibuze ukuthi, ‘Kunini embalini yabantu izinto lezi ezake zenzakala khona (1) emhlabeni wonke, (2) ngesikhathi esifananayo (3) njalo zilokhu zisiba zimbi kakhulu?’ Kuyacaca-ke ukuthi siphila ezinsukwini zokucina.

UTHANDO LUKANKULUNKULU

Omunye owake waba ngumongameli wase-America wathi, “izixwayiso zingafika ngesikhathi . . . ziyasindisa ukuphila kwabantu.” Ngemva kwezikhukhula ezaba khona e-Indonesia ngo-2004, kwafakwa imitshina yokuxwayisa abantu ezindaweni okwenzakala kuzo ingozi le. Imitshina le yafakelwa ukuthi kusindiswe ukuphila kwabantu nxa kungaphinda kwenzakale ingozi efananayo. UNkulunkulu laye wenze okufananayo, uhlele ukuthi kuxwayiswe abantu ukuphela kungakafiki. IBhayibhili lithi: “Lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, besekufika ukucina.”—UMathewu 24:14.

Ngomnyaka odlulileyo nje kuphela oFakazi bakaJehova batshumayela amahora edlula 1,9 bhiliyoni emazweni angu-240 ngezindimi ezedlula 700. Indlela umsebenzi lo wokutshumayela owenziwa ngayo kulezinsuku iyibufakazi bokuthi ukuphela sekuseduze. OFakazi bakaJehova benza umsebenzi lo ngenxa yokuthi bayabathanda omakhelwana njalo benza konke okusemandleni abo ukuze baxwayise abantu ngosuku lukaNkulunkulu lokwahlulela oseluseduze. (UMathewu 22:39) Khona nje ukuthi uJehova ufuna utshunyayezwe kutshengisa ukuthi uyakuthanda kakhulu. Khumbula  ukuthi ‘[uNkulunkulu] kafuni ukuba lamunye abhubhe, kodwa ukuba umuntu wonke aphenduke.’ (2 UPhetro 3:9) Uzalwamukela yini uthando lukaNkulunkulu ulalele isixwayiso kuseselesikhathi?

BALEKELA ENDAWENI EVIKELEKILEYO!

Khumbula ukuthi izakhamizi zaseSimeulue zabalekela ezintabeni ngesikhathi zibona ulwandle luntshintsha; kazizange zilinde zisithi ulwandle luzakuba ngcono. Ukulalela izixwayiso ngokuphangisa kwasindisa ukuphila kwazo. Ukuze lawe usinde ekuhluphekeni okukhulu okuzayo, kumele ubalekele endaweni ephakemeyo kuseselesikhathi. Ungakwenza njani lokhu? Umphrofethi u-Isaya waphefumulelwa ukuba abhale ngokunxuswa kwabantu okuzakwenzakala “ngezinsuku zokucina,” okutsho isikhathi lesi esiphila kuso. Wabhala wathi: “Wozani siye phezu kwentaba kaJehova, . . . Uzasifundisa izindlela zakhe ukuze sihambe ezindleleni zakhe.”—U-Isaya 2:2, 3.

Nxa ugade phezu kwentaba uyenelisa ukubona okwenzakala phansi futhi uyavikeleka. Ukufunda iBhayibhili lakho kunjalo. Sekuncede abantu abanengi emhlabeni ukuthi bakwazi lokho uNkulunkulu akufunayo futhi bantshintshe ukuphila kwabo. (2 KuThimothi 3:16, 17) Lokhu kwenza ‘bahambe ezindleleni zakhe [uNkulunkulu]’ besebethola izibusiso ezivela kuye njalo bavikelwe nguye.

Uzakwamukela yini ukunxuswa lokhu ukuze uvikelwe nguNkulunkulu ngezinsuku lezi ezinzima? Siyakukhuthaza ukuthi uhlole ibhokisi elisesihlokweni lesi elileMibhalo etshengisayo sibili ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina.” OFakazi bakaJehova abasendaweni ohlala kuyo bangakuncedisa ukuthi uyizwisise kuhle imibhalo esebhokisini leli lokuthi ungayisebenzisa njani ekuphileni kwakho. Okunye ongakwenza ukuze uthole izimpendulo zemibuzo olayo yikungena kuwebhusayithi yethu i-www.jw.org. Ungangena kuyo khangela lapho okubhalwe ukuthi BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED.

^ Isigaba 3 Umonakalo lo owabangelwa yikuzamazama komhlaba kwele-Indonesia wabulala abantu abedlula 220 000, futhi waba ngesinye sezehlakalo ezabangela umonakalo omkhulu embalini.