Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kungani UJesu Wahlupheka Futhi Wafa?

Kungani UJesu Wahlupheka Futhi Wafa?

“Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa [u-Adamu], lokufa ngesono.”​—KwabaseRoma 5:12.

Ubungathini aluba ubungabuzwa ukuthi, “Uyakufuna yini ukuphila phakade?” Abantu abanengi bebengavumela phezulu sibili kodwa besebesithi akusoze kwafa kwenzakala lokhu. Bathi ukufa kwadalwa ngakho kuyisiphetho somuntu wonke.

Kodwa ake sithi ubungabuzwa ukuthi, “Uyakufuna yini ukufa?” Inengi labantu belingaphendula lisithi hatshi. Impendulo yabo itshengisani? Itshengisa ukuthi lanxa singabe sihlangana lobunzima lezinhlupho empilweni, isifiso sethu yikuphila phakade. IBhayibhili liveza ukuthi uNkulunkulu wadala abantu belesifiso sokuphila phakade. Lithi: “Wamupha umuntu iphakade enhliziyweni yakhe.”—UmTshumayeli 3:11.

Iqiniso esingeke silibalekele yikuthi khathesi abantu kabaphili phakade. Manje kwaphambaniseka ngaphi? Kanti njalo kuyini uNkulunkulu akwenzileyo ukuze alungise izinto? Izimpendulo esizithola eBhayibhilini ziyaduduza njalo zisitshengisa lokuthi kungani uJesu wahlupheka futhi wafa.

KWAPHAMBANISEKA NGAPHI?

Izahluko ezintathu zokuqala ezikuGenesisi zisitshela ukuthi uNkulunkulu wanika abantu bokuqala u-Adamu lo-Eva ithemba lokuphila phakade. Wabatshela okwakumele bakwenze ukuze bahlale belethemba lelo. Izahluko lezi zisitshela ngokwehluleka kwabantu laba ukulalela uNkulunkulu basebelahlekelwa lithuba lokuphila phakade. Indaba yakhona ilandiswa ngendlela elula kakhulu okokuthi abanye bathi iyinganekwane nje. Kodwa okusebhukwini likaGenesisi lakho kunjengokusemaVangelini, kuliqiniso futhi kulandisa okwenzakalayo kunjengoba kunjalo. *

Ukungalaleli kuka-Adamu kube lempumela bani? IBhayibhili lithi: “Isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa [u-Adamu], lokufa ngesono, njalo ngale indlela ukufa kwafika ebantwini bonke, ngoba bonke benze isono.” (KwabaseRoma 5:12) U-Adamu wona ngokungalaleli kwakhe waselahlekelwa lithuba lokuphila phakade njalo ngokuhamba kwesikhathi wafa. Lathi silesono esasithatha kuye ngoba sonke savela kuye. Isono lesi yiso esenza sigule, siguge futhi sife. Okungasinceda sizwisise ingcazelo yembangela yokufa yikucabanga ngendlela umntwana afuza ngayo abazali bakhe kwezinye izinto. Kodwa kukhona yini uNkulunkulu asekwenzile ukuze alungise izinto?

 KUYINI UNKULUNKULU AKWENZILEYO?

UNkulunkulu wahlela ukuthi asihlenge ukuze sithole ukuphila okuphakade okwalahlwa ngu-Adamu. Wakwenza njani lokhu?

URoma 6:23 uthi: “Umvuzo wesono yikufa.” Lokhu kutsho ukuthi imbangela yokufa yisono. U-Adamu wafa ngoba wenza isono. Lathi silaso isono lesi yikho sisifa. Kasizenzanga ukuthi sibe sesimeni esinje, savele sazalwa sinjalo. Yikho uNkulunkulu watshengisa ukuthi uyasithanda wathumela iNdodana yakhe uJesu ukuthi izosithwalela ‘umvuzo wesono.’ Njani?

Ukufa kukaJesu kusinika ithemba lokuphila phakade emhlabeni sithokoza

U-Adamu, umuntu wokuqala nguye owasilethela isono lokufa ngenxa yokungalaleli kwakhe. Ngakho ukuze sikhululwe esonweni lasekufeni, kwasekudingakala omunye umuntu owayengelasono njengaye, owayezalalela kuze kube sekufeni kwakhe. IBhayibhili likuchasisa ngalindlela, lithi: “Njengoba ngokungalaleli kwalowomuntu oyedwa abanengi benziwa izoni, ngakho ngokunjalo ukulalela kwalowomuntu oyedwa abanengi bazakwenziwa abalungileyo.” (KwabaseRoma 5:19) ‘Lowomuntu oyedwa’ nguJesu. Watshiya izulu wazosifela engumuntu opheleleyo * ongelasono. Ukufa kwakhe kwenza senelise ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu futhi sibe lethemba lokuphila phakade.

OKWENZA UJESU WAHLUPHEKA FUTHI WAFA

Kodwa sasikhona yini isidingo sokuthi uJesu afe ukuze sithole ukuphila okungapheliyo? UNkulunkulu uSomandla wayengeke yini aphongukhipha isahlulelo sokuthi abantwana baka-Adamu sebengaphila phakade? Phela wayelawo amandla okwenza njalo. Kodwa ukwenza lokhu kwakuyabe kuphikisana lomlayo awukhulumayo othi umvuzo wesono yikufa. Umthetho lo kawungeke uphonguntshintshwa nje kumbe weqiwe loba nini nxa sekunzima. Uqakathekile kakhulu ngoba utshengisa ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukwahlulela okuhle.—IHubo 37:28, New World Translation.

Aluba uNkulunkulu kasebenzisanga ukwahlulela okuhle endabeni le, abantu babezazibuza ukuthi wayezahlala esenza njalo yini lakwezinye izindaba.  Ngokwesibonelo wayezakhetha kuhle yini ukuthi ngubani ebantwaneni baka-Adamu owayefanele ukuthola ukuphila okungapheliyo? Babezamethemba yini ukuthi uzazigcina izithembiso zakhe? Ukunamathela kukaNkulunkulu ekwahluleleni okuhle ngesikhathi elungisa indaba le kwenza simethembe ukuthi uzahlala esenza okuqondileyo ngaso sonke isikhathi.

UNkulunkulu wanikela ngoJesu wasesivulela ithuba lokuphila phakade emhlabeni oliPharadayisi. Nanku okwatshiwo nguJesu kuJohane 3:16: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.” Ukufa kukaJesu kakutshengisi ukwahlulela okuhle kukaNkulunkulu kuphela kodwa kuveza lokuthi uyabathanda okwamagama abantu bonke.

Kodwa kungani kwakumele uJesu ahlupheke futhi afe ngendlela ebuhlungu echasiswa emaVangelini? Ukulalela kwakhe lasebunzimeni lokuhlala ethembekile kwaveza mgceke ukuthi ingamanga aluhlaza tshoko insolo kaSathane yokuthi abantu kabangeke bahlale beqotho kuNkulunkulu nxa besebunzimeni. (UJobe 2:4, 5) Kungenzakala ukuthi uSathane wacabanga ukuthi usenqobile ngemva kokuphumelela ukuyenga u-Adamu umuntu owayephelele. Kodwa uJesu, laye owayephelele njengo-Adamu wahlala elokhu eqotho lanxa wayesebunzimeni. (1 KwabaseKhorinte 15:45) Ngakho watshengisa ukuthi u-Adamu laye wayengamlalela uNkulunkulu aluba wakhetha ukwenza njalo. UJesu wasitshiyela isibonelo sokuthi lathi sihlale siqotho lanxa sisebunzimeni. (1 UPhetro 2:21) Ngakho-ke uNkulunkulu wanika iNdodana yakhe umvuzo wokuphila phakade ezulwini ngenxa yokulalela kwayo.

KUNGAKUNCEDA NGANI LOKHU?

Ukufa kukaJesu kwenzakala sibili. Khathesi sesilalo ithemba lokuphila kuze kube nini lanini. Uyakufuna yini ukuphila phakade? UJesu wasitshengisa ukuthi kuyini okumele sikwenze, wathi: ‘Manje-ke yilokhu ukuphila okungapheliyo: ukuthi bakwazi wena, onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso, loJesu Khristu omthumileyo.’—UJohane 17:3.

Abadinda imagazini le bayakunxusa ukuthi ufunde okunengi ngoJehova uNkulunkulu weqiniso langeNdodana yakhe uJesu Khristu. OFakazi bakaJehova abasemphakathini ohlala kuwo bangakuncedisa ukuthi ukwenze lokhu. Olunye ulwazi olunengi ungaluthola kuwebhusayithi yethu i-www.jw.org.

^ Isigaba 8 Khangela isihloko esithi “The Historical Character of Genesis” esisebhukwini elidindwa ngoFakazi bakaJehova elithi Insight on the Scriptures ikhasi 922.

^ Isigaba 13 UNkulunkulu wantshintsha ukuphila kweNdodana yakhe eyayisezulwini wakufaka esibelethweni sikaMariya wasezithwala njalo umoya ongcwele wamvikela uJesu ukuthi angathathi isono kuMariya.—ULukha 1:31, 35.