Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lina Abasakhulayo—Selikulungele Yini Ukubhaphathizwa?

Lina Abasakhulayo—Selikulungele Yini Ukubhaphathizwa?

“Ake kuthi omunye wenu afune ukwakha umphotshongo. Kambe kazukuqala ahlale phansi abalise indleko ukuze abone ukuthi ingabe ulayo yini imali yokuwuqeda na?”​—LUK. 14:28.

IZINGOMA: 120, 64

Izihloko ezimbili ezilandelayo zibhalelwe abasakhulayo abafuna ukubhaphathizwa

1, 2. (a) Kuyini okuthokozisa abantu bakaNkulunkulu lamuhla? (b) Abazali labadala bangabanceda njani abasakhulayo ukuthi bazwisise ukuthi kutshoni ukubhaphathizwa?

OMUNYE umdala webandla watshela umfana owayeleminyaka engu-12 okuthiwa nguChristopher wathi: “Ngikwazi kusukela uzalwa njalo kuyangithokozisa ukuzwa ukuthi usufuna ukubhaphathizwa. Kodwa ngicela ukubuza, ‘Yindaba ufuna ukubhaphathizwa?’” Umbuzo owabuzwa ngumzalwane lo uqakathekile. Umnyaka ngamunye kuyasithokozisa sonke ukubona izinkulungwane zabasakhulayo zibhaphathizwa. (UmTshu. 12:1) Kodwa abazali abangamaKhristu kanye labadala bebandla kumele babe leqiniso lokuthi abasakhulayo bayazikhethela ukuthi sebefuna ukubhaphathizwa njalo bayakuzwisisa ukuthi kutshoni.

 2 ILizwi likaNkulunkulu litshengisa ukuthi nxa umuntu ezinikela njalo ebhaphathizwa uyabe eqalisa impilo entsha ezamlethela izibusiso ezivela kuJehova. Kodwa singakhohlwa lokuthi uSathane uyabe esemhlahlele amehlo ngenxa yokuthi usengumKhristu. (Zaga. 10:22; 1 Phet. 5:8) Ngakho-ke abazali kumele bazinike isikhathi sokufundisa abantwababo ukuthi kutshoni sibili ukuba ngumlandeli kaKhristu. Nxa bekhona abasakhulayo ebandleni abangelabo abazali abangamaKhristu, abadala bebandla kumele babancedise ukuthi bazwisise ukuthi kutshoni ukuzinikela lokubhaphathizwa. (Bala uLukha 14:27-30.) Njengoba kumele umuntu ahlele kuhle ukuze aphumelele ukwakha isakhiwo asiqede, kunjalo lokuzinikela kuJehova ngokuthembeka “kuze kube sekupheleni.” (Mat. 24:13) Kodwa abasakhulayo bangenzani ukuze bazimisele ukukhonza uJehova okwempilo yabo yonke? Ake sibone.

3. (a) Amazwi kaJesu lakaPhetro asifundisani ngokuqakatheka kokubhaphathizwa? (Mat. 28:19, 20; 1 Phet. 3:21) (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo, njalo kungani?

3 Ungosakhulayo osefisa ukubhaphathizwa yini? Nxa kunjalo siyakuncoma kakhulu ngesifiso sakho! Kuyisibusiso esikhulu ukuba nguFakazi kaJehova obhaphathiziweyo. Kanti njalo ukubhaphathizwa yinto okumele yenziwe yibo bonke abafuna ukuba ngamaKhristu futhi kuvula ithuba lokusindiswa. (Mat. 28:19, 20; 1 Phet. 3:21) Nxa ubhaphathizwa uyabe utshengisa ukuthi usuzimisele ukukhonza uJehova kuze kube phakade. Kodwa kumele uzibuze imibuzo emithathu engakusiza ubone ukuthi usukulungele yini ukubhaphathizwa. Imibuzo yakhona yile: (1) Sengikhulile yini okokuthi sengingabhaphathizwa? (2) Sisuka enhliziyweni yini isifiso engilaso sokufuna ukubhaphathizwa? (3) Ngiyakuzwisisa yini ukuthi kutshoni ukuzinikela kuJehova? Ake sixoxe ngayo imibuzo le.

NXA USUKHULE NGOKUPHELELEYO

4, 5. (a) Kungani ukubhaphathizwa kungayisikho kwabakhulileyo ngeminyaka kuphela? (b) Kutshoni ukuthi umKhristu usekhulile?

4 IBhayibhili kalikutsho ukuthi umuntu kumele abhaphathizwe esemdala kumbe esefike  iminyaka lapho ayabe esephiwe khona amalungelo athile asemthethweni. UZaga 20:11 uthi: “Lomntwana waziwa ngezenzo zakhe, ngokuthi isimilo sakhe sihle, siqotho.” Lanxa umuntu esesemncane, angakuzwisisa ukuthi kutshoni ukwenza okulungileyo kanye lokuzinikela kuMdali wakhe. Ngakho ukubhaphathizwa linyathelo eliqakathekileyo okumele lithathwe ngosakhulayo osetshengisa ukuthi usekhulile njalo usezinikele kuJehova.—Zaga. 20:7.

5 Kutshoni ukuthi umuntu usekhulile? Ukukhula esikhuluma ngakho lapha kayisikho kukhula ngeminyaka kumbe okomzimba kuphela. IBhayibhili lithi abantu abakhulileyo yilabo “asebazifundisa ukwehlukanisa okuhle kokubi.” (Heb. 5:14) Yikho-ke abantu abakhulileyo bayakwazi okuhle okufunwa nguJehova njalo bazimisele ezinhliziyweni zabo ukunamathela kukho. Ngenxa yalokhu kabaphonguthatheka nje ngokwenza izinto ezimbi futhi kababanjwa ngamandla ukuthi benze okulungileyo. Ngakho kulengqondo ukukhangelela ukuthi osakhulayo othatha inyathelo lokubhaphathizwa uzazimisela ukunamathela ezimisweni zikaNkulunkulu lanxa abazali bakhe kumbe abanye abantu nje bengekho.—Qathanisa loFiliphi 2:12.

6, 7. (a) Chaza ukuthi yiziphi izinto ezaba yisilingo kuDanyeli ngesikhathi eseBhabhiloni. (b) UDanyeli watshengisa njani ukuthi ukhulile?

6 Abasakhulayo bangenelisa yini ukutshengisa ukuthi sebekhulile? Ake sixoxe ngesibonelo sikaDanyeli ukuze siphendule umbuzo lo. Kungenzakala ukuthi wayeseleminyaka edlula 13 ngesikhathi ethunjwa ukuthi ayekuba yisigqili eBhabhiloni. Wazithola esephila labantu abangayilaleliyo imithetho kaNkulunkulu. Kanti njalo okunye okwaba yisilingo kuDanyeli esekhonale yikuthi wafika waphathwa okweqanda. Wafika waba ngomunye wabasakhulayo ababekhethwe ukuthi basebenze esigodlweni senkosi. (Dan. 1:3-5, 13) Kusegcekeni ukuthi uDanyeli wayengaba ngumuntu odume kakhulu eBhabhiloni, lokho wayengasoze akuthole ko-Israyeli.

7 UDanyeli wenzani ngakho konke lokhu? Wathatheka yini ngabo bonke ubunkanyankanya baseBhabhiloni? Wavumela yini ukuthi indawo ayekuyo imtshintshe kumbe ukuthi ibhidlize ukholo lwakhe? Ngitsho lakancane! IBhayibhili lithi ngesikhathi uDanyeli eseBhabhiloni “wazimisela ukuthi angazingcolisi” ngaloba yikuphi ukukhonza kwamanga. (Dan. 1:8) Lokhu kwatshengisa ukuthi wayekhulile sibili!

Omutsha osekhulile ngokupheleleyo kazenzi angathi ungumngane kaNkulunkulu nxa eseWolu yoMbuso abesesiba ngumngane womhlaba nxa esesikolo (Khangela indima 8)

8. Kuyini esingakufunda esibonelweni sikaDanyeli?

8 Singafundani esibonelweni sikaDanyeli? Umuntu osakhulayo kaphonguthatheka nje, uma kulokho akukholwayo. Kafanani lonwabu oluntshintsha umbala walo ukuze luhambelane lombala wezinto eziseduze kwalo. Omutsha osekhulile ngokupheleleyo kazenzi angathi ungumngane kaNkulunkulu nxa eseWolu yoMbuso abesesiba ngumngane womhlaba nxa esesikolo. Kulokuthi athatheke aye le lale njengamahlamvu aphetshulwa ngumoya, uma aqine kulokho akukholwayo lanxa ehlangana lobunzima.—Bala u-Efesu 4:14, 15.

9, 10. (a) Osakhulayo kungamnceda ngani ukucabangisisa ngendlela ake wanqoba ngayo izilingo? (b) Kutshoni ukubhaphathizwa?

9 Bonke abantu bayawenza amaphutha kungelani lokuthi ngabadala kumbe ngabasakhulayo ngoba bonke balesono. (UmTshu. 7:20) Lanxa kunjalo nxa ucabanga ukubhaphathizwa kungaba kuhle ukuthi uqale uzihlole ubone langabe uzimisele yini enhliziyweni yakho ukunamathela ezimisweni zikaJehova. Ungazihlola njani? Ngokuzibuza imibuzo le, ‘Ngaziwa njengomuntu olembali yokunamathela ezimisweni zikaNkulunkulu yini?’ Cabangisisa ngendlela owanqoba ngayo izilingo ezazisongela  ukholo lwakho. Kuyakhanya yini ukuthi ususenelisa ukwehlukanisa okuhle kokubi? Ake sithi lawe njengoDanyeli usuphathwa okweqanda ngomunye umuntu ongamkhonziyo uJehova? Uyenelisa yini ‘ukuqedisisa ukuthi intando kaNkulunkulu iyini’ lanxa intando yakhe ingabe iphikisana lalokho ofisa ukukwenza?—Efe. 5:17.

10 Kungani kuqakathekile ukubuza imibuzo le? Yenzelwe ukukunceda ukuba uzwisise ukuthi kutshoni sibili ukubhaphathizwa. Njengoba kutshiwo phezulu, ukubhaphathizwa kutsho ukuthi usuwenze isithembiso esiqotho kuJehova hatshi komunye umuntu nje. Usumthembisile ukuthi uzamthanda futhi umkhonze ngenhliziyo yakho yonke kuze kube nini lanini. (Mak. 12:30) Wonke umuntu obhaphathizwayo kumele azimisele ukusigcina isithembiso asenzileyo.—Bala umTshumayeli 5:4, 5.

YISIFISO ESISUKA ENHLIZIYWENI YAKHO YINI?

11, 12. (a) Umuntu ofuna ukubhaphathizwa kumele abe leqiniso lani? (b) Kuyini okungakunceda uzwisise ukuthi ukubhaphathizwa kutshoni?

11 IBhayibhili lithi abantu bakaJehova okuhlanganisa labasakhulayo ‘bazazinikela’ ukwenza inkonzo yakhe. (Hubo. 110:3) Ngakho umuntu ofuna ukubhaphathizwa kumele abe leqiniso lokuthi kafuqwa ngabanye ukuthi akwenze kodwa nguye ozikhethelayo. Lokhu kungatsho ukuthi uzihlolisise ikakhulu nxa ukhuliswe ngabazali abangoFakazi bakaJehova.

12 Kungenzakala ukuthi banengi osubabonile bebhaphathizwa, kungaba ngontanga yakho loba mhlawumbe abanye ozalwa labo. Nxa kunjalo kumele unanzelele. Ngenxa yani? Phela ungacina usucabanga ukuthi ukubhaphathizwa yinto okumele yenziwe nxa usufikise iminyaka ethile kumbe ngenxa yokuthi ubone abanye bekwenza. Pho kuyini ongakwenza ukuze ube leqiniso lokuthi uyakuzwisisa ukuthi ukubhaphathizwa kutshoni? Hlala ucabangisisa ngezizatho zokuthi kungani kuqakathekile ukuthi ubhaphathizwe. Uzathola lezinye izizatho ezinengi esihlokweni lesi lakwesilandelayo.

13. Ungabona njani ukuthi isifiso sakho sokufuna ukubhaphathizwa sisuka enhliziyweni?

13 Zikhona izindlela ongabona ngazo ukuthi isifiso sakho sokufuna ukubhaphathizwa sisuka enhliziyweni yini. Ngokwesibonelo, ukuthi uzimisele ngenhliziyo yonke ukukhonza uJehova kuzakhanya emithandazweni yakho. Ukuthandaza sonke isikhathi kanye lokungatshoni ubhoda nxa ukhuluma loNkulunkulu kungatshengisa ukuthi bunjani sibisibili ubuhlobo bakho laye. (Hubo. 25:4) Indlela eqakathekileyo uJehova aphendula ngayo imithandazo yethu yikusiqondisa eLizwini lakhe. Ngakho indlela esilifunda ngayo iBhayibhili layo iyatshengisa ukuthi sizimisele ukusondela eduze loJehova lokumkhonza ngenhliziyo yonke. (Josh. 1:8) Ngakho zibuze imibuzo le: ‘Ngiyakhekheleza yini nxa ngikhuluma loJehova? Ngilifunda sikhathi sonke yini iBhayibhili? Ngenza konke okusemandleni ami yini ukuthi ngibe lengxenye ekuKhonzeni Kwemuli okwenziwa ngakithi?’ Indlela ophendula ngayo imibuzo le izakunceda ubone ukuthi isifiso sokubhaphathizwa olaso sisuka enhliziyweni yini.

KUTSHONI UKUZINIKELA?

14. Chaza umehluko okhona phakathi kokuzinikela lokubhaphathizwa.

14 Abanye kungabaphica ukuthi ungaphi umehluko phakathi kokuzinikela lokubhaphathizwa. Ngokwesibonelo abanye abasakhulayo bathi sebazinikela kuJehova kodwa kabakakulungeli ukubhaphathizwa. Lokhu kuqondile yini? Ukuzinikela kutsho ukutshela uJehova ngomthandazo ukuthi uzamkhonza kuze kube  nininini. Nxa usubhaphathizwa uyabe usutshengisa abanye ukuthi usuzinikele kuNkulunkulu. Ungakabhaphathizwa kumele ube usukwazi mhlophe ukuthi kutshoni ukuzinikela.

15. Kutshoni ukuzinikela?

15 Nxa unikela ukuphila kwakho kuJehova kutsho ukuthi awusaziphileli wena kodwa usuphilela yena. Uyabe umthembisa ukuthi uzaqakathekisa ukwenza intando yakhe ukwedlula loba yini efunwa nguwe. (Bala uMathewu 16:24.) IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sigcine isithembiso esisenzileyo, ikakhulukazi leso esisenze kuJehova uNkulunkulu! (Mat. 5:33) Manje singakutshengisa njani ukuthi asisaziphileli thina kodwa sesiphilela ukwenza intando kaJehova?—Rom. 14:8.

16, 17. (a) Nika umzekeliso otshengisa ukuthi kutshoni ukuzinikela. (b) Nxa umuntu ezinikela uyabe esithini ngamanye amazwi?

16 Nanku umzekeliso. Ake sithi umngane wakho ukupha imota. Ngemva kwalokho ukuqhubela amaphepha emota abesesithi: “Imota le isingeyakho.” Kodwa abesephinda esithi: “Ngizakugcinela amakhiye. Futhi yimi engizayitshayela hatshi wena.” Ubungezwa njani “ngesipho” lesi? Ubungathini ngomngane wakho?

17 Okwakhathesi cabanga ngokuthi uJehova ulindeleni emuntwini ozinikela kuye, omtshela ukuthi: “Senginikele ukuphila kwami kuwe. Sengizaphilela wena.” Kuthiwani nxa umuntu lo eseqalisa ukuphila impilo embaxambili mhlawumbe ngokuthandana lomuntu ongamkhonziyo uJehova? Kumbe nxa engamukela umsebenzi ozamenza athole isikhathi esincane kakhulu sokuya enkonzweni loba ozamenza ayingene gqo imihlangano? Lokhu akungeke kufanane yini lomngane okunika imota kodwa abesekuncitsha amakhiye? Ngamanye amazwi nxa umuntu ezinikela kuJehova uyabe esithi: “Khathesi sengizaphilela wena hatshi mina. Nxa kungaba lento ethile engifuna ukuyenza ephikisana lentando yakho, ngizakuba leqiniso lokuthi okufunwa nguwe yikho engizakufaka kuqala sonke isikhathi.” Ukutsho njalo kutshengisa ukuthi siyabe silingisela uJesu owakhuluma amazwi la ngesikhathi esemhlabeni: “Ngehlile ezulwini, hatshi ukuzakwenza eyami intando kodwa ukwenza intando yalowo ongithumileyo.”—Joh. 6:38.

18, 19. (a) Okukhulunywe nguRose loChristopher kutshengisa njani ukuthi ukubhaphathizwa kwenza sithole izibusiso? (b) Uzizwa njani ngokubhaphathizwa?

18 Sekukhanya-ke ukuthi ukubhaphathizwa linyathelo eliqakathekileyo okungamelanga lithathwe lula. Kuyisibusiso esimangalisayo ukuzinikela lokubhaphathizwa. Abasakhulayo abamthandayo uJehova njalo abakuzwisisayo ukuthi kutshoni ukuzinikela kabathikazi ukubhaphathizwa njalo kabazisoli ngakho. Omunye osakhulayo okuthiwa nguRose uthi: “Ngiyamthanda uJehova njalo akula okunye okungangithokozisa ukwedlula ukumkhonza. Lapho ngibhaphathizwa ngangingathandabuzi ukuthi ngenza into eyiyo. Angikaze ngizizwe njalo ngezinye izinqumo engiyake ngizenze.”

19 UChristopher okukhulunywe ngaye ekuqaliseni kwesihloko lesi laye ngomunye owabhaphathizwa esesemncane. Uyathokoza kakhulu ngesinqumo asenzayo sokuzinikela kuJehova lokubhaphathizwa ngoba wayelezizathu ezizwakalayo ezamenza wafuna ukwenza njalo. Waqalisa ukuphayona eleminyaka engu-17, waba yinceku ekhonzayo eleminyaka engu-18 futhi khathesi ukhonza eBhetheli. Uthi: “Kangizisoli ngokukhetha ukuthi ngibhaphathizwe. Khathesi kuyangithokozisa ukusebenzela uJehova lenhlanganiso yakhe.” Nxa ubucabanga ukubhaphathizwa ungakulungiselela njani? Umbuzo lo uzaphendulwa esihlokweni esilandelayo.