Yeqa uye kokuphakathi

Iziqondiso Zomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu

Iziqondiso Zomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu

Okumunyethweyo

 

Indima

Amazwi Okuvula

 2

Amagugu AseLizwini LikaNkulunkulu

 3

Zinikele Emsebenzini Wokutshumayela

 4

Impilo YamaKhristu

 5

Okuphetha

 6

Khuthalela Ukubala Lokufundisa

 7

Iseluleko

 8

Isikhathi

 9

Nxa Kulombonisi Wesiqinti

 10

Nxa Kulomhlangano Wesiqinti Kumbe Owesabelo

 11

Ngeviki YeSikhumbuzo

 12

Umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo

 13

Umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo

 14

Umhleli Wequla Labadala

 15

Umeluleki Oncedisayo

 16

Ikilasi Yesibili

 17

Amavidiyo

 18

1 Umhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu uzakwenziwa kusetshenziswa Ugwalo Lomhlangano futhi kulandelwa iziqondiso ezingaphansi. Abamemezeli bonke kumele bakhuthazwe ukuthi babekhona emihlanganweni ukuze benze izinkulumo abayabe beziphiwe. Labo abangena imihlangano zikhathi zonke njalo abalandela lokho okutshiwo liBhayibhili bangaphiwa izinkulumo lezi.​—be-ZU k. 282.

 2. Amazwi Okuvula: 3 imizuzu kumbe engaphansi. Ngemva kwengoma lomthandazo umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo kumele athi fahlafahla okuzafundwa emhlanganweni. Okunye okumele akwenze yikubuza umbuzo olempendulo etholakala Ephepheni Lezimpendulo Zomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu.

 3. Amagugu AseLizwini LikaNkulunkulu:

  • Inkulumo: 10 imizuzu. Ugwalo Lomhlangano luba lesihloko esilemicijo emibili kumbe emithathu okuzaxoxwa ngayo. Inkulumo le kufanele iphiwe umdala kumbe inceku ekhonzayo efaneleyo. Nxa kuqaliswa ibhuku leBhayibhili kuzakuba levidiyo ezabukelwa eyabe isethula ibhuku lelo. Umuntu olenkulumo angatsho ukuthi eminye imicijo ekuvidiyo ihambelana njani lenkulumo yaleyo viki. Kodwa kumele achasise yonke imicijo esenkulumeni yakhe. Nxa isikhathi simvumela kumele asebenzise amapikitsha lemidwebo ngoba kwenzelwe ukusinceda sizwisise esikufundayo.

  • Ukuchwayisisa IMibhalo: 8 imizuzu. Le yingxenye yemibuzo lezimpendulo engela sethulo futhi engela siphetho. Yenziwa ngumdala loba yinceku ekhonzayo efaneleyo.  Oyenzayo uyazikhethela ukuthi ufuna ukuthatha imizuzu emingaki kumcijo ngamunye kusiya ngokuthi ulinceda kanganani ibandla. Lanxa kunjalo kumele abuze yonke imibuzo. Emibuzweni emibili yokuqala uyazikhethela ukuthi amavesi abalwe yini kumbe hatshi. Impendulo ngayinye akumelanga yedlule imizuzwana engu-30.

  • Ukubalwa KweBhayibhili: 4 imizuzu kumbe engaphansi. Ingxenye le yenziwa ngumzalwane. Kumele abale amavesi ayabe ewaphiwe njalo akufanelanga enze isethulo loba isiphetho. Umgcinisihlalo womhlangano kufanele enze konke okusemandleni akhe ukunceda abafundi ukuthi babale kuhle, babale ngendlela etshengisa ukuthi bayakuzwisisa lokho abakubalayo, babale ngendlela ecacileyo njalo bengagagasi, bagcizelele imicijo eqakathekileyo, bantshintshantshintshe ilizwi, bafake amakhoma labongqe ezindaweni zakho futhi babale ngendlela abakhuluma ngayo.

  4. Zinikele Emsebenzini Wokutshumayela: 15 imizuzu kumbe engaphansi. Ingxenye le yenzelwe ukunika bonke ithuba lokuthi bafunde indlela zokutshumayela lokufundisa njalo bathuthuke. Umfundi oyabe esenza ingxenye yokuqala ukufika loba eyokuphindela kumele asekele intshumayelo yakhe ekhasini lokuqala Kugwalo Lomhlangano. Umuntu olenkulumo angazikhethela ukuthi uyafuna yini ukwethula ibhuku eliseBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa kumbe ukutshengisa ividiyo etholakala ebhokisini lelo. Ugwalo Lomhlangano lutshengisa ukuthi inkulumo ngayinye kumele ithathe isikhathi esinganani futhi ngezinye izikhathi luba lezinye iziqondiso. Abafundi akumelanga bangezelele ezinye izinto ezinkulumeni zabo ngenxa nje yokuthi bafuna ukusebenzisa sonke isikhathi abasiphiweyo. Inkulumo elungiselelwe kuhle ingaphela kusasele umzuzu owodwa kumbe emibili. Ngezinye izikhathi abadala bangenza izinkulumo zabafundi.

  • Amavidiyo Atshengisa Izintshumayelo Eziyisibonelo: Okwamaviki amathathu okuqala kuzabe kubukelwa futhi kuxoxwa ngamavidiyo asitshengisa izintshumayelo esingazilingisela. Amavidiyo la azabe etshengisa ummemezeli eqala ukufika, ephindela okuqala njalo ephindela okwesibili. Ingxenye le yenziwa ngumgcinisihlalo Wempilo Lenkonzo.

  • Nxa Uqala Ukufika: Isabelo lesi singaphiwa umzalwane loba udade. Nxa sinikwe umzalwane kumele asenze lomunye umzalwane. Nxa kungudade kumele ancediswe ngomunye udade kumbe ilunga lemuli. Umfundi kumele asebenzise indlela yokubingelela ejayelekileyo endaweni yakini futhi bangazikhethela ukuthi bafuna ukuma kumbe ukuhlala phansi. Kumele basekele inkulumo yabo ezingxoxweni ezingasetshenziswa.

  • Ukuphindela Kokuqala: Isabelo lesi singaphiwa umzalwane loba udade. Nxa sinikwe umzalwane kumele asenze lomunye umzalwane. Nxa kungudade kumele ancediswe ngomunye udade. (km 5/97-ZU k. 3) Umfundi kumele atshengise indlela yokuphindela emuntwini owayelesifiso sokufunda ngesikhathi eqala ukufika. Bangazikhethela ukuthi bafuna ukuma kumbe ukuhlala phansi. Kumele basekele inkulumo yabo ezingxoxweni ezingasetshenziswa ezitholakala Kugwalo Lomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu.

  • Ukuphindela Kwesibili: Isabelo lesi singaphiwa umzalwane loba udade. Nxa sinikwe umzalwane kumele asenze lomunye umzalwane. Nxa kungudade kumele ancediswe ngomunye udade. (km 5/97-ZU k. 3) Umfundi kumele atshengise indlela yokuphindela emuntwini owayelesifiso sokufunda ngesikhathi ephindela okokuqala. Bangazikhethela ukuthi bafuna ukuma kumbe ukuhlala phansi. Kumele basekele inkulumo yabo ezingxoxweni ezingasetshenziswa.

  • Isifundo SeBhayibhili: Isabelo lesi singaphiwa umzalwane loba udade. Nxa sinikwe umzalwane kumele asenze lomunye umzalwane. Nxa kungudade kumele ancediswe  ngomunye udade. (km 5/97-ZU k. 3) Bangazikhethela ukuthi bafuna ukuma kumbe ukuhlala phansi. Ingxenye le itshengisa isifundo seBhayibhili esivele sesiphakathi. Akulasidingo sesethulo loba sesiphetho ngaphandle nxa umfundi esebenzela emcijweni ohambelana lesethulo loba isiphetho. Akulasidingo sokubala zonke indima eliziphiweyo, lanxa kungakubi ukuzibala. Kumele kutshengiswe ubungcitshi bokufundisa.

  • Inkulumo: Isabelo lesi kumele sinikwe umzalwane futhi asisiyo ngxoxo.

  5. Impilo YamaKhristu: Ihlandla leli liqalisa ngengoma. Ngemva kwayo kuzakuba lengxenye eyodwa kumbe ezimbili ezizathatha imizuzu engu-15 njalo zizanceda abalaleleyo ukuthi basebenzise okutshiwo liLizwi likaNkulunkulu. Izingxenye lezi ziphiwa abadala kumbe izinceku ezikhonzayo ezifaneleyo. Izidingo zebandla zona zenziwa ngabadala.

  • Isifundo SeBhayibhili Sebandla: 30 imizuzu. Ingxenye le kufanele iphiwe umdala webandla ofaneleyo. (Amabandla alabadala abalutshwana angasebenzisa izinceku ezikhonzayo ezifaneleyo.) Iqula labadala kumele likhethe abafaneleyo ukuthi baqhube Isifundo SeBhayibhili Sebandla. Abakhethiweyo kumele bagcine isikhathi, bagcizelele imibhalo eyisiqokoqela, bancede wonke umuntu abone ukuhlakanipha kokusebenzisa esikufundayo. Abaqhubayo bangathola amacebo amahle okwenza lesisifundo ngokuhlola iziqondiso ezibhalelwe labo abaqhuba iSifundo Se-Nqabayokulinda. Nxa izimo zivuma, kungasetshenziswa abazalwane abatshiyeneyo ukuqhuba kanye lokubala indima iviki ngayinye. Nxa umgcinisihlalo angacela ukuthi isifundo sifitshaniswe, umqhubi kumele akhethe ukuthi uzasifitshanisa njani. Angakhetha ukuthi ezinye izindima zingabalwa.

  6. Amazwi Okuphetha: 3 imizuzu kumbe engaphansi. Umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo uzafinqa lokho okuyabe kufundiwe njalo athi fahlafahla okuzafundwa ngeviki ezayo. Kufanele atsho umbuzo okuxoxwe ngawo lempendulo yakhona Esephepheni Lezimpendulo Zomhlangano Wempilo Lenkonzo. Kanti njalo kumele atsho okuzaxoxwa ngakho ngeviki ezayo, mhlawumbe lombuzo ozaphendulwa. Nxa isikhathi sivuma angaqamba amabizo abafundi abazakuba lezabelo ngeviki elandelayo. Ngesikhathi esitsho amazwi okuphetha, umgcinisihlalo kufanele enze izaziso njalo abale lezincwadi eziyabe zikhona. Izaziso ezigoqela uhlelo lokuphuma ekutshumayeleni kanye lokuklina iWolu yoMbuso akufanelanga zenziwe kodwa kumele zifakwe ebhodini yezaziso. Nxa isikhathi asiphiweyo singavumi ukuthi atsho zonke izaziso kumbe abale izincwadi, kufanele acele abazalwane abalezinkulumo kuhlandla elithi Impilo YamaKhristu ukuthi bamtshiyele isikhathi. (Khangela  indima 5 lo- 9.) Umhlangano uphetha ngengoma lomthandazo.

 7. Khuthalela Ukubala Lokufundisa: Kusukela ngeviki kaJanuary 7 2019 umgcinisihlalo Wempilo Lenkonzo YamaKhristu uzasebenzisa ibhukwana elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa ukuze ancome njalo anike abafundi izeluleko. Umfundi ngamunye kuyabe kumele asebenzele emcijweni ofakwe ezibayeni phambi kwesihloko senkulumo yakhe esitholakala Kugwalo Lomhlangano Lwempilo Lenkonzo YamaKhristu. Ngeviki yokuqala nyanga zonke, umgcinisihlalo uzaxoxa lebandla ngomcijo otholakala ebhukwaneni elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa. Ingxenye ethi “Hlola Intuthuko Yakho” ngeyokunceda abafundi njalo umgcinisihlalo akumelanga abhale lutho kuyo.

  8. Iseluleko: Ngemva kwesabelo somfundi ngamunye, umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo kufanele asebenzise umzuzu owodwa ukuze ancome njalo anike umfundi iseluleko esebenzisa ibhukwana elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa. Nxa umgcinisihlalo esethula umfundi  ngamunye akumelanga atsho ukuthi usebenzela kuwuphi umcijo. Kodwa ngemva kwenkulumo kufanele ambonge njalo atsho ukuthi ubesebenzela kuwuphi umcijo. Kanti njalo kufanele atsho lokuthi yikuphi akwenze kuhle emcijweni lowo lokuthi kungaphi lapho adinga ukuthuthukisa khona. Angakhetha lokukhuluma okunye akunanzeleleyo enkulumeni acabanga ukuthi kunganceda ibandla. Ngemva kwemihlangano kumbe ngesinye nje isikhathi umfundi angaphiwa iseluleko esithethwe ebhukwaneni elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa kumbe ebhukwini leSikolo seNkonzo. Iseluleko leso singabe siphathelane lomcijo ayecelwe ukuthi awukhangele kumbe omunye nje umcijo.​—Khangela  izindima 13 lo- 16 ukuze uthole okunengi ngomsebenzi wombonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo kanye lomsebenzi womeluleki oncedisayo.

    9. Isikhathi: Zonke inkulumo kumele ziphele ngesikhathi futhi lokhu kugoqela lengxenye yomgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo. Nxa abafundi sebesidla isikhathi umgcinisihlalo kumele abamise ngokuhlakanipha. Nxa umdala kumbe inceku ekhonzayo ingadla isikhathi kufanele umeluleki oncedisayo amuphe iseluleko bebodwa. Umhlangano wonke okugoqela izingoma lemithandazo kufanele kuthathe ihora lemizuzu engu-45.

 10. Nxa Kulombonisi Wesiqinti: Nxa kulombonisi wesiqinti umhlangano kufanele wenziwe kulandelwa Ugwalo Lomhlangano. Isifundo SeBhayibhili Sebandla esingaphansi kwehlandla elithi Impilo YamaKhristu yiso esingasoze sibe khona. Esikhundleni saso kuzakuba lenkulumo yombonisi wesiqinti ethatha imizuzu engu-30. Umgcinisihlalo engakethuli inkulumo yombonisi wesiqinti, kufanele aqale afinqe lokho okuyabe kufundiwe ngalolo suku abesesitsho okuzafundwa ngeviki ezayo. Kanti njalo angatsho izaziso nxa zikhona, abale lezincwadi okumele zibalwe abesecina ngokwethula umbonisi wesiqinti. Ngemva kwenkulumo, umbonisi wesiqinti uzaphetha umhlangano ngengoma ayabe ezikhethele yona. Nxa kulombonisi wesiqinti akumelanga kube lamakilasi amabili. Iqembu elisebenzisa olunye ulimi lingenza umhlangano ngolimi lwalo lanxa umbonisi wesiqinti evakatshele ibandla. Lanxa kunjalo, iqembu kumele lihlangane lebandla enkulumeni yombonisi wesiqinti.

 11. Nxa Kulomhlangano Wesiqinti Kumbe Owesabelo: Ngeviki yomhlangano wesiqinti kumbe owesabelo akusoze kube lemihlangano yebandla. Lokho okuyabe kuhlelwe ukuthi kufundwe ngaleyoviki emihlanganweni yebandla kumele likufunde liyimuli kumbe umuntu azifundele eyedwa.

 12. Ngeviki YeSikhumbuzo: Nxa iSikhumbuzo sikhona phakathi kweviki akumelanga kwenziwe imihlangano yebandla yaphakathi kweviki, ngaphandle komhlangano wokulungiselela ukuya ekutshumayeleni.

  13. Umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo: Umdala okhethwe liqula labadala uzakuba ngumbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo. Nguye okumele abe leqiniso lokuthi umhlangano lo wenziwa ngendlela ehlelekileyo njalo kulandelwa iziqondiso lezi. Kanti njalo kufanele ahlale exoxisana lomeluleki oncedisayo. Nxa Ugwalo Lomhlangano lwenyanga lungaba khona, umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo kufanele ahle abhale uhlelo lwabafundi abazakuba lezabelo ngenyanga leyo. (Khangela  indima 4) Umfundi kumele anikwe inkulumo yakhe ibhalwe ePhepheni Lezabelo Zomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu (S-89) kusasele phose amaviki amathathu ukuthi ayiyenze.

 14. Umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo: Iviki ngayinye umdala oyedwa uzakuba ngumgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo. (Nxa kulabadala abalutshwana ebandleni, kungasetshenziswa izinceku ezikhonzayo ezifaneleyo.) Umgcinisihlalo uzakutsho amazwi  okuvula lawokuphetha njalo uzaxoxa ngezintshumayelo eziyisibonelo kanye lamavidiyo ethula umcijo omutsha osebhukwaneni elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa. Uzakwethula wonke amahlandla kanye lezingxenye zawo. Nxa ibandla lilabadala abalutshwana umgcinisihlalo angaba lenkulumo. Amazwi awatsho phakathi kwezinkulumo kumele abe mafitshane. Iqula labadala yilo okufanele linqume ukuthi yibaphi abadala abafaneleyo ukuba ngabagcinisihlalo. Abadala abafaneleyo yibo abazahlala bentshintshana ukuba ngabagcinisihlalo. Kusiya ngezimo zebandla, umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo angatshenziswa ukuba ngumgcinisihlalo ukwedlula abanye abadala. Nxa umdala esetshenziswa ukuqhuba Isifundo SeBhayibhili Sebandla angasetshenziswa ukuba ngumgcinisihlalo. Sicela likhumbule ukuthi umdala ophiwa ingxenye le ukhangelelwe ukuthi ancome bonke abafundi njalo abaphe iseluleko esizabanceda. Konke lokhu kumele akwenze ngendlela elothando. Umgcinisihlalo kufanele abe leqiniso lokuthi umhlangano uphela ngesikhathi. (Khangela  indima 6 lo- 9) Nxa epulathifomu kulendawo futhi umgcinisihlalo efuna, kungafakwa imayikhi yesibili azayisebenzisa ukwenzela ukuthi nxa esethula inkulumo elandelayo isikhulumi laso sibe sesimi endaweni yaso. Umgcinisihlalo angakhetha ukuhlala esitulweni esisepulathifomu ngesikhathi kusenziwa Ukubalwa KweBhayibhili lasengxenyeni ethi Zinikele Emsebenzini Wokutshumayela. Lokhu kunganceda ukuthi isikhathi singadliwa.

 15. Umhleli Wequla Labadala: Umhleli wequla labadala nguye okhetha abantu abazakwenza izinkulumo ngaphandle kwezabelo zabafundi. Kanti njalo nguye okhethayo ukuthi ngubani ozakuba ngumgcinisihlalo womhlangano weviki ngayinye. Umdala ozakuba ngumgcinisihlalo ukhethwa kulabo abayabe bekhethwe liqula labadala. Umhleli wequla labadala kufanele afake uhlelo lwalabo abalezabelo ebhodini yezaziso. Kanti njalo kufanele abe leqiniso lokuthi umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo uyafaka uhlelo lwabafundi abayabe belezabelo.

  16. Umeluleki Oncedisayo: Nxa kusenza, umeluleki oncedisayo kumele kube ngumdala oselesikhathi eside esenza izinkulumo. Umsebenzi wakhe ngowokweluleka izinceku ezikhonzayo kanye labadala abenza izinkulumo Zomhlangano Wempilo Lenkonzo, ezikazulu wonke, ababala izindima labaqhuba iNqabayokulinda loba Isifundo SeBhayibhili Sebandla. (Khangela  indima 9.) Nxa ibandla lilabadala abanengi abayizikhulumi ezinhle futhi abafundisa kuhle, bangantshintshana minyaka yonke ukuba ngabeluleki abancedisayo. Kakudingeki ukuthi umeluleki oncedisayo eluleke abazalwane ngazo zonke izikhathi nxa beqeda inkulumo zabo.

 17. Ikilasi Yesibili: Nxa kulabafundi abanengi ebandleni kungaba kuhle ukuthi kube lekilasi yesibili. Womabili kufanele abe lomeluleki njalo kungaba kuhle ukuthi abe ngumdala. Nxa kulesidingo, inceku ekhonzayo efaneleyo ingakhethwa ukuba ngumeluleki. Iqula labadala yilo elikhetha umeluleki oncedisayo kanye lokuthi kumele abe entshintshana labanye yini. Umeluleki kufanele alandele iziqondiso ezibhalwe  kundima 8. Nxa kulekilasi yesibili abafundi kufanele bacelwe ukuthi baye kuyo ngemva kwengxenye ethi Ukuchwayisisa IMibhalo. Abafundi kufanele baphenduke ngemva kwehlandla elithi Zinikele Emsebenzini Wokutshumayela. Nxa kubukelwa amavidiyo, abasekilasini yesibili kumele bawabukele belapho abenzela khona izinkulumo zabo. Nxa kungela lapho abangabukela khona umeluleki kumele asebenzise ifoni loba okunye ukubabukelisa.

 18. Amavidiyo: Kuzakuba lamavidiyo azabukelwa emhlanganweni lo. Amavidiyo azasetshenziswa emhlanganweni waphakathi kweviki azatholakala ku-JW Library futhi angadawunilodwa kusetshenziswa ezempucuko ezitshiyeneyo. Ngezinye izikhathi amavidiyo atshengisa izintshumayelo eziyisibonelo angabukelwa emihlanganweni yokuya ekutshumayeleni nxa eseke abukelwa Emhlanganweni Wempilo Lenkonzo.