Abafowethu bekhululwa enkambeni yokuhlukuluzwa eGermany ngo-1945

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO September 2019

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo zokutshumayela ezikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ulendaba lomuntu ngamunye.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Ungumphristi Kuze Kube Nini Lanini Ngendlela KaMelikhizedekhi”

UMelikhizedekhi wayemela uJesu ngayiphi indlela?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Uyisithunzi Sezinto Ezinhle Ezizayo”

Izingxenye zethabanikeli zaziyimela njani inhlawulo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Kungani Kuqakathekile Ukuba Lokholo?

Luyini ukholo, futhi kungani kuqakathekile ukuthi amaKhristu abe lalo?

IMPILO YAMAKHRISTU

Uzakwenzani Ngomnyaka Wokoma?

Kuyini okuzasinceda ukuthi sibekezelele ‘ukutshisa’ ‘lomnyaka wendlala’ okukhulunywa ngakho kuJeremiya 17:8?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyasilaya Ngoba Uyasithanda

Zinengi izindlela uJehova asilaya ngazo. Lanxa kwesinye isikhathi ukulaywa kubuhlungu, singakwamukela sizakuba ngamaKhristu angcono.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Isifiso Esiletha Isono Lokufa

Izenzo ezimbi ziqalisa ngemicabango emibi. Kumele senzeni nxa singaba lemicabango emibi ukuze singacini sisenza okubi?

IMPILO YAMAKHRISTU

“Qhubekani Licabanga Ngazo”

USathane ufuna sihlale sicabanga izinto ezimbi. Singenzani ukuze simnqobe?