Ukutshumayela lapho kuvela ithuba eSouth Korea

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO September 2018

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo ezingasetshenziswa eziphathelane lendlela uNkulunkulu azizwa ngayo ngabantu.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJesu Wenza Isimangaliso Sokuqala

Isimangaliso sikaJesu sokuqala senza sizwisise ukuthi wayengumuntu onjani.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJesu Utshumayeza Owesifazana OngumSamariya

Ngesikhathi etshumayela lapho kuvela ithuba, uJesu waqalisa ngomzekeliso ovela kulokho okwakujayele ukwenziwa ngowesifazana.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Ukuqalisa Ingxoxo Engasinika Ithuba Lokutshumayela

Singayithuthukisa njani indlela esiqalisa ngayo ingxoxo labantu esingabaziyo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Landela UJesu Ulenhloso Eyiyo

Abanye abafundi bakhubeka futhi bayekela ukuhamba laye ngoba babelenhloso engayisiyo.

IMPILO YAMAKHRISTU

Akulahlwanga Lutho

Singalingisela uJesu ngokutshengisa ukuthi siyabonga ngalokho uJehova asinika khona ngokungatshaphazi.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJesu Wadumisa UYise

UJesu wayeqakathekisa ukwenza umsebenzi ayewunikwe nguJehova.

IMPILO YAMAKHRISTU

Tshengisa Ukuthobeka OkunjengokukaKhristu

Singamlingisela njani uJesu nxa singaphiwa imisebenzi ebandleni?