Odadewethu banxusa othile emihlanganweni yebandla eCook Islands

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO September 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa i-Nqabayokulinda lokufundisa iqiniso mayelana leBhayibhili kanye lesayensi. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ukukhonza Okumsulwa Kwabuyiselwa

Umbono wethempeli owabonwa nguHezekheli wawusenza amaJuda athembekileyo ayethunjiwe abe leqiniso lokuthi ukukhonza okumsulwa kwakuzabuyiselwa.

IMPILO YAMAKHRISTU

Kungani Uqakathekisa Ukukhonza Okumsulwa?

Ukukhonza okumsulwa kulodumo. Uyasiqakathekisa yini isibusiso sokwazi uJehova uNkulunkulu kanye lokumkhonza?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Izibusiso Ezazizatholwa Ngama-Israyeli Ayevela Ekuthunjweni

Umbono wethempeli owabonwa nguHezekheli wawutshengisa ukuthi ukukhonza okumsulwa kwakuzabuyiselwa njalo kwakuzakuba lokumanyana lokuvikeleka futhi abantu babezathokoza.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyababusisa Abaqotho Kuye

Indaba yamaHebheru amathathu isenza sizimisele ukuba qotho kuJehova uNkulunkulu.

IMPILO YAMAKHRISTU

Woba Qotho Nxa Ulingwa

UJesu Khristu wahlala eqotho kuNkulunkulu lanxa wayelingwa. Abantu abalesono bangenelisa yini ukuhlala beqotho lanxa belingwa ukuthi bephule ubuqotho babo kuNkulunkulu?

IMPILO YAMAKHRISTU

Woba Qotho Nxa Isihlobo Sisusiwe

Ubuqotho bethu kuJehova uNkulunkulu buyazunguzwa nxa isihlobo sethu sesisusiwe. Kuyini okungasinceda ukuthi sihlale siqotho?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Uzaqhubeka Umkhonza Yini UJehova?

UDanyeli kazange ayekele ukukhonza uJehova. Kazange avumele loba yini ukuthi iphambanise uhlelo lwakhe lokukhonza.

IMPILO YAMAKHRISTU

Bancede Baqhubeke Bekhonza UJehova

Fundisa abasanda kuba ngabamemezeli ukuthi bakhuthale enkonzweni. Nceda ofunda laye ukuthi athuthuke ekukhonzeni.