Utshumayeza umama lomntanakhe e-West Bengal e-India

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO September 2016

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Amacebo okuhambisa INqabayokulinda kanye lendlela yokwethula iqiniso eliseBhayibhilini elifakazela ukuthi uNkulunkulu ulendaba lathi. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Hamba Ngomthetho KaJehova”

Kutshoni ukuhamba ngomthetho kaJehova? Umlobi weHubo 119 uyisibonelo esihle kithi lamuhla.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungenzani Nxa Ungemukelwa Ngumntwana?

Ongakwenza ukuze kukhanye ukuthi uyabahlonipha abazali.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Usizo Lwami Luvela KuJehova”

Ihubo 121 lisebenzisa imifanekiso ukuze lichaze indlela uJehova asivikela ngayo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Sabunjwa Ngesimanga Esesabekayo

KuHubo 139, uDavida udumisa uJehova ngenxa yokudala kwakhe izinto ezimangalisayo.

IMPILO YAMAKHRISTU

Okungamelanga Ukwenze Nxa Ufundisa

Kuyini okungamelanga sikwenze nxa sifuna ukuthinta izinhliziyo zalabo esibafundisa iBhayibhili?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Umkhulu UJehova Njalo Ufanele Kakhulu Ukudunyiswa”

IHubo 145 litshengisa ukuthi uDavida wayesizwa njani ngendlela uJehova ayenakekela ngayo izinceku zakhe ezithembekileyo.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Bamemele Emihlanganweni Yebandla

Abantu abalesifiso sokufunda kanye lesifunda labo iBhayibhili bayaphangisa ukuthuthuka nxa bangaqalisa ukungena imihlangano.