Kuhanjiswa iphetshana elithi Abafileyo Bangaphinda Baphile Yini? eTuvalu

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO October 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa iVukani lokufundisa iqiniso mayelana lokuthi singatshengisa njani ukuthi siyamthanda uNkulunkulu. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UDanyeli Waphrofetha Ngokuza KukaMesiya

Isahluko 9 sikaDanyeli sitshengisa indlela uMesiya ayezafika ngayo. Yikuphi okunye okukhulunywa esiphrofethweni lesi?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungenzani Ukuze Ukuthande Ukubala IBhayibhili?

Ukufunda iBhayibhili kungakunceda ukuthi uhlale uthembekile lanxa usebunzimeni. Kodwa kumele uqalisele ngaphi?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Wabona Okwakuzakwenzakala Emakhosini Ayezabusa

UJehova wasebenzisa umphrofethi uDanyeli ukuthi akhulume ngodumo lokuwa kwemibuso eyayizakuba khona kanye lamakhosi ayo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Uyamlingisela Yini UJehova Ngokuba Lothando Oluqotho?

Kuyini okwenza umuntu abe lothando oluqotho? Sifundani kulokho okwenzakala kuHoseya lomkakhe ongathembekanga uGomeri?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Nika UJehova Okungcono Kakhulu

UJehova uyathokoza nxa umnika okungcono kulakho konke olakho njalo kuyakunceda ukwenza njalo. Yiwuphi omunye umnikelo uJehova awubona ungcono kakhulu?

IMPILO YAMAKHRISTU

Philela Ukudumisa UJehova

Ukuphila yisipho esiligugu. Sisebenza gadalala ukuze sidumise uJehova uMthombo wokuphila ngeziphiwo esilazo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Amadodana Enu Lamadodakazi Enu Azaphrofetha”

Singabancedisa njani abagcotshiweyo emsebenzini wokuphrofetha?