Ukunxusa abantu emihlanganweni

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO October 2016

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Amacebo okuhambisa i-Vukani!, kanye lesimemo semihlangano yebandla lendlela yokwethula iqiniso eliseBhayibhilini elitshengisa ukuthi kwenzakalani singafa. Zibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Themba UJehova Ngenhliziyo Yakho Yonke”

Izaga 3 ziyasiqinisekisa ukuthi uJehova uNkulunkulu uzabapha umvuzo abathembela kuye. Ungabona njani ukuthi uthemba uJehova ngenhliziyo yakho yonke?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Ungayivumeli Inhliziyo Yakho Ukuthi Iphambuke”

Isahluko 7 seZaga sichaza ukuthi ijaha elithile layengeka njani ekwenzeni okubi lapho inhliziyo yalo iphambuka ezimisweni zikaJehova. Sifundani kulokho okwenzakala kulo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ukuhlakanipha Kungcono Kulegolide

IZaga 16 zithi kungcono ukuthola ukuhlakanipha kulokuthola igolide. Ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu kuqakatheke ngani?

IMPILO YAMAKHRISTU

Lungiselela Izimpendulo Ezinhle

Impendulo enhle iyamqinisa ophendulayo kanye lebandla. Ngenjani impendulo enhle?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Woba Lokuthula Labantu Bonke

Abantu bakaJehova kumele babelokuthula. ILizwi likaNkulunkulu liyasinceda ukuthi singakhulelwa lulaka kodwa sihlale silokuthula.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Fundisa Umntwana Indlela Amele Ahambe Ngayo”

Kuqakatheke ngani ukulaya abantwana? IZaga 22 zilamacebo amahle anceda abazali.

IMPILO YAMAKHRISTU

Uyawasebenzisa Yini Amakhadi E-JW.ORG?

Wasebenzise sikhathi sonke amakhadi e-jw.org ukuze uqondise abantu eLizwini likaNkulunkulu lakuwebhusayithi yethu.