Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Amacebo Angenza Umhlangano Wenkonzo Uncede

Amacebo Angenza Umhlangano Wenkonzo Uncede

Imihlangano yokuya ekutshumayeleni iyafanana layo yonke imihlangano yebandla esiba layo ngoba siyilungiselelwe nguJehova ukuze sivuselelane ethandweni lasemisebenzini emihle. (Heb 10:24, 25) Kumele ithathe imizuzu emihlanu kusiya kweyisikhombisa. Ukuhlela ukuthi abamemezeli bazahamba lobani ekutshumayeleni, ukubanika insimu lokuthandaza kumele kwenziwe phakathi kwalesosikhathi. (Nxa umhlangano lo usenziwa ngemva komunye umhlangano, kumele uthathe isikhathi esincane kulalesi.) Oqhuba umhlangano lo kumele alungiselele okuzanceda labo abaya ekutshumayeleni ngelanga lelo. Ngokwesibonelo, ngoMgqibelo kuyabe kulabanengi abayabe bengazange batshumayele phakathi kweviki yikho oqhubayo angaxoxa ngalokho esingakutsho nxa siqala ukufika. Yikuphi okunye okuncedayo okungaxoxwa ngakho?

 • Ingxoxo engasetshenziswa etholakala ku-Gwalo Lomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu

 • Indaba esematheni kumbe okubikwe ngabezindaba okungasinceda siqalise ingxoxo

 • Indlela yokuphendula umuntu oyala ukuthi uxoxe laye, esitsho okujayele ukukhulunywa ngabantu abanengi ensimini yenu

 • Indlela yokuphendula umuntu othi akula Nkulunkulu, othi izinto zazenzakalela, okhuluma olunye ulimi kumbe ongena inkolo engajayelekanga ensimini yenu

 • Indlela yokusebenzisa okuthile okuku-jw.org, okuku-JW Library®, kumbe okuseBhayibhilini

 • Indlela yokusebenzisa elinye lamathuluzi aseBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa

 • Indlela ezitshiyeneyo zokwenza inkonzo yethu, ezigoqela ukutshumayela ngefoni, ukubhala incwadi, ukutshumayela obala, ukuphindela lokuqhuba izifundo zeBhayibhili

 • Izikhumbuzo ezimayelana lokuxwaya ingozi, ukutshintsha intshumayelo kusiya ngezimo, inhlonipho, ukubona okuhle ebantwini esibatshumayezayo, kumbe okunye nje okuhambelana lalokhu

 • Isifundo esisebhukwaneni elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa kumbe ividiyo esekelwe kulo

 • Indlela yokuncedisa leyokukhuthaza oyabe uphume laye ekutshumayeleni

 • Umbhalo ongasinceda ekutshumayeleni kumbe okunye okukhuthazayo okwake kwenzakala ekutshumayeleni