Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Lungiselela Ukuze Ube Yingcitshi Ekufundiseni

Lungiselela Ukuze Ube Yingcitshi Ekufundiseni

UJesu wabuzwa kabili umbuzo omayelana lokuphila okuphakade kodwa wawuphendula ngezindlela ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi wawubuzwe ngubani. (Luk. 10:25-28; 18:18-20) Lanxa ibhuku esilisebenzisayo silijayele sibili, kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi silungiselele sinakana ngomuntu esiyabe sizafunda laye. Zibuze imibuzo enjengale nxa ulungiselela: Kungaphi lapho okungabanzima ukuthi azwisise khona? Singafunda yiphi imibhalo? Sizafunda izindima ezingaki? Kungadingeka ukuthi uchwayisise, ulungiselele imizekeliso lemibuzo etshiyeneyo ukuze elikufundayo kungene kujule enhliziyweni yomfundi. Akumelanga ukhohlwe ukuthi uJehova nguye okhulisa inhlanyelo enhliziyweni yalowo ofundayo, yikho kumele ucele uJehova ukuthi abusise lokho okwenzayo ukuze usize umfundi. Kanti njalo umcele lokuthi ancedise lowo ofunda laye.—1 Khor. 3:6; Jak. 1:5.

AMAPIKITSHA: Amapikitsha ayanceda kakhulu nxa ufundisa njalo enza elikufundayo kungaphumi engqondweni. Ungabuza ofunda laye ukuthi ubonani epikitsheni esendabeni eliyifundayo. Ngemva kwalokho buza imibuzo ezamenza abone ukuthi yiziphi izifundo elizithola epikitsheni. Balani imibhalo ehambelana lepikitsha. Amapikitsha ungawasebenzisa lalapho selifinqa elikufundileyo.

Ngemva kwalokhu xoxani ngemibuzo elandelayo: 1 (a) Kuqakatheke ngani ukulungiselela ngaso sonke isikhathi ungakayifundisa umfundi? (b) Kuqakatheke ngani ukukhuleka ungakaqalisi ukulungiselela? 2. Ukulungiselela kugoqelani? 3. Nxa indaba osuyilungiselele uzayifunda lomunye umuntu ngelanga elifananayo, kumele uphinde uyilungiselele okwesibili yini njalo ngenxa yani?

Ibhokisi Elisekuphetheni Kwesahluko: Ungalisebenzisa ukuze usuthiseke ukuthi umfundi ukuzwisisile yini akufundileyo njalo uyenelisa ukuchasisa imicijo eqakathekileyo. Balani imicijo esebhokisini kanye lemibhalo efakiweyo. Ngemva kwalokho cela umfundi achasise ukuthi imibhalo le itshengisa njani ukuthi impendulo leyo iqonde nta.—ImiSeb 17:2,3.