Kulungiswa iWolu yoMbuso eSwitzerland

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO May 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa INqabayokulinda lokufundisa iqiniso mayelana loMbuso kaNkulunkulu. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Abako-Israyeli Babezabuyela Elizweni Lakibo

Yisiphi isithembiso uJehova uNkulunkulu asenzayo ngesikhathi etshela umphrofethi uJeremiya ukuthi athenge insimu? Kuyini okuhle uJehova akwenzayo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

U-Ebhedi-Meleki Watshengisa Isibindi Lomusa

Watshengisa isibindi futhi masinyane walanda iNkosi uZedekhiya njalo waba lomusa kuJeremiya umphrofethi kaNkulunkulu.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukunakekela Izindawo Zethu Zokukhonzela

Kumele sigcine izindawo zethu zokukhonzela zihlanzekile njalo zisesimeni esihle ngenxa yokuthi zimela ibizo likaNkulunkulu elingcwele. Singancedisa njani emsebenzini wokunakekela iWolu yoMbuso?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uzanika Umuntu Wonke Ngokuhambelana Lalokho Akwenzileyo

Umphrofethi uJeremiya kanye leNkosi uZedekhiya baphila ngesikhathi sokubhujiswa kweJerusalema kodwa indaba zabo zitshiyene kakhulu.

IMPILO YAMAKHRISTU

UJehova Kalukhohlwa Uthando Lwenu

UJehova uzizwa njani ngasebekhulile abangasenelisi ukwenza okunengi ekutshumayeleni?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Yekela ‘Ukuzifunela Izinto Ezinkulu’

UBharukhi wayekhonza uJehova njalo ethembekile kuJeremiya, kodwa waqalisa ukuthatheka ngezinto ezingaqakathekanga. Kwakumele enzeni ukuze asinde ngesikhathi iJerusalema ibhujiswa?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyababusisa Abathobekileyo Aphinde Ajezise Abazikhukhumezayo

AbaseBhabhiloni babehlukuluza abantu bakaJehova. Ama-Israyeli ayesephendukile ezonweni zawo akhululwa ekuthunjweni. Kwenzakalani kwabaseBhabhiloni?