Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Singenzani Ukuze Sithande UNkulunkulu Lomakhelwana?

Singenzani Ukuze Sithande UNkulunkulu Lomakhelwana?

Lanxa singekho ngaphansi koMthetho kaMosi, imilayo yawo emikhulu kulayo yonke ekhuluma ngokuthanda uNkulunkulu lomakhelwana iyatshengisa ukuthi uJehova ufuna senzeni. (Mt 22:37-39) Uthando lolo kaluzibuyeli nje futhi kasilutshiyelwa ngomunye umuntu, kumele senze okuthile ukuze sibe lalo. Okunye okuqakathekileyo esingakwenza ukuze sibe lalo yikubala iBhayibhili nsukuzonke. Ukufunda ngezimpawu zobuntu bukaNkulunkulu ezitshiyeneyo eMibhalweni kwenza sibone “ubuhle bukaJehova.” (Hu 27:4) Singenza njalo, indlela esimthanda ngayo iyakhula futhi singacina sesicabanga njengaye. Khonokho kuzakwenza sizimisele ukulalela imilayo kaNkulunkulu egoqela lowo othi sithande abanye ngenhliziyo yonke. (Joh 13:34, 35; 1Joh 5:3) Nanku okunye okungenza sikholise ukubala iBhayibhili:

  • Kubone ngelihlo lengqondo obala ngakho. Zicabange uphakathi kwendaba obala ngayo. Zibone izinto ezenzakala khonapho, ulalele okuyabe kusenzakala njalo uhogele leminuko engabe ikhona. Cabanga ngokuthi abantu abakhonapho bangabe besizwa njani ngokwenzakalayo.

  • Ntshintshantshintsha indlela obala ngayo. Ungabala uphumisela kumbe ulandele ngesikhathi ulalele ukubalwa okurekhodiweyo. Bala ngothile oseBhayibhilini kumbe indaba ethile kulokubala izahluko ngokulandelana kwazo. Ngokwesibonelo, bala ngoJesu ebhukwaneni elithi Ibhukwana Elisincedisa Ukufunda ILizwi LikaNkulunkulu, ingxenye 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 4-G, 4-H kanye lengxenye 16-A lo-B. Bala isahluko sonke okuthethwe kuso umbhalo wosuku. Bala amabhuku eBhayibhili ngokulandelana kweminyaka eyabhalwa ngawo.

  • Kuzwisise okubalayo. Kungcono ukubala isahluko esisodwa nsukuzonke usizwisise futhi ucabangisise ngaso kulokubala izahluko ezinengi usenzela ukuqeda. Hlola indawo lapho indaba okukhulunywa ngayo eyenzakala khona, isikhathi eyalotshwa ngaso lokuthi kwakusenzakalani ngesikhathi leso. Sebenzisa amamephu lamanye amavesi achaza indaba efananayo. Chwayisisa okunye ongabe ungakuzwisisanga. Nxa kusenza, isikhathi osithetheyo ubala kumele silingane lesokucabangisisa ngokubalileyo.