Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | UJOBE 1-5

UJobe Wahlala Eqotho Lanxa Wayelingwa

UJobe Wahlala Eqotho Lanxa Wayelingwa

UJobe wayehlala e-Uzi ngesikhathi ama-Israyeli esidla luklubhu eGibhithe. Lanxa wayengasuye omunye wabantu bako-Israyeli, wayekhonza uJehova njalo eqotho kuye. Wayelemuli enkulu, enothile, njalo eyindoda ehloniphekayo emphakathini. Wayengumeluleki othenjwayo njalo engumahluleli owayengakhethi. Wayelesandla esivulekiyo kubayanga. Singatsho siphinde ukuthi uJobe wayeyindoda eqotho okwamagama.

UJobe wakuveza mgceke ukuthi empilweni yakhe kwakungela muntu owayeqakatheke ukwedlula uJehova

1:8-11, 22; 2:2-5

  • USathane laye wazibonela ukuthi uJobe wayeqotho. Kazange akuphike langelilodwa ukuthi indoda le yayithembekile kuJehova. Kodwa akusolayo yizinhloso zokuthembeka kukaJobe.

  • USathane waqina ngelokuthi uJobe wayekhonza uJehova ngenxa yokuthi kukhona ayekuthola kuye

  • UJehova wavumela ukuthi uSathane ahlasele uJobe ukuze kucace ukuthi uSathane wayehulule amanga aluhlaza. USathane wagadla nhlangothi zonke zokuphila kukaJobe

  • Kwathi lapho uSathane ebona uJobe eqhubeka egagadlele kuJehova ngobuqotho, wabona kungcono ukuthi ahle asole ubuqotho babo bonke abantu

  • UJobe kazange enze isono ngokubeka uNkulunkulu umlandu athi wonile