UMosi lo-Aroni bakhuluma loFaro

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO June 2020

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo zokutshumayela ezimayelana lezinsuku zokucina.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJosefa Uthethelela Abanewabo

Indaba kaJosefa ingakunceda njani ukuthi ube ngumuntu othethelelayo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Bathola Ukudla Ngesikhathi Sendlala

Lanxa abantu abanengi behlaselwe yindlala enkulu endabeni zokukhonza, ungayithola ngaphi inala yokudla okuqinisa ukholo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Asebekhulile Bangasifundisa Okunengi

Asebekhulile batshengise njani ukuthi balokholo?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungafundani Ebantwini Asebelesikhathi Eside Bekhonza UJehova?

Ungafundani kubafowethu labodadewethu asebeleminyaka eminengi bekhonza uJehova?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Ngizakuba Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho”

Ukwazi ukuthi ibizo likaNkulunkulu litshoni kukunceda njani?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Ngizakusiza Ukuthi Ukhulume”

Ungamlingisela njani uMosi ukuze ube lesibindi sokutshumayela?

IMPILO YAMAKHRISTU

Singazisebenzisa Njani Izingxoxo Ezingasetshenziswa?

Ungazisebenzisa njani izingxoxo ezingasetshenziswa nxa ulesabelo sabafundi langesikhathi usekutshumayeleni?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungenelisa Ukutshumayela Lokufundisa!

Kuyini okungakunceda ukuthi ube lesibindi sokutshumayela lokufundisa?