Abafowethu labodadewethu beMyanmar bazikwejisele

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO June 2019

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo zokutshumayela eziphathelane lokuzakwenzakala insuku zokucina zingaphela.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

‘Indaba Le Engumzekeliso’ Isifundisani?

Amakhosikazi ka-Abrahama uSara loHagari bamelani? Isivumelwano esitsha singakunceda njani?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Uhlelo LukaJehova Lenhloso Yalo

Luyini uhlelo lukaJehova futhi ngingalusekela njani?

IMPILO YAMAKHRISTU

Taditsha Ngendlela Ezakunceda

Singenzani ukuze sithole okunengi nxa sitaditsha?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Gqokani Zonke Izigqoko Zokuzivikela Empini Eliziphiwa NguNkulunkulu”

AmaKhristu angamasotsha. Qamba izigqoko zokuzivikela utsho lokuthi zimelani.

IMPILO YAMAKHRISTU

UJehova Uthini?

Ungenzani ukuze uqedisise intando kaJehova?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Lingakhathazeki Ngaloba Yini”

Sokukunengi kakhulu okwenza sikhathazeke lezinsuku. Kuyini ongakwenza ukuze ungapheli amandla lanxa ukhathazekile?

IMPILO YAMAKHRISTU

Khetha Kuhle Ezokuzilibazisa

Ungasisebenzisa njani isikhathi sakho ukuze uthokozise uNkulunkulu?