Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | AMAHUBO 34-37

Themba UJehova Wenze Okulungileyo

Themba UJehova Wenze Okulungileyo

“Ungazikhathazi . . . loba uhawukele labo abenza okungalunganga”

37:1, 2

  • Ungavumeli ukuphumelela kwabantu ababi kukuphambanise ekukhonzeni uJehova. Hlala ucabanga ngezibusiso ozitholayo ekukhonzeni langalokho ohlela ukukwenza

“Themba uJehova wenze okulungileyo”

37:3

  • Methembe uJehova ukuthi uzakuncedisa kumnyama kubomvu. Uzakusiza ukuthi uhlale uthembekile

  • Khuthala emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu

“Zithokozise kuJehova”

37:4

  • Hlela isikhathi sokubala lokucabangisisa ngeLizwi likaNkulunkulu ulenhloso yokuba mazi kakhulu uJehova

“Nikela ukuphila kwakho kuJehova”

37:5, 6

  • Themba ngenhliziyo yonke ukuthi uJehova uzakuncedisa kuloba yiluphi uhlupho ongaba lalo

  • Qhubeka usenza okulungileyo lanxa uphikiswa, uhlukuluzwa kumbe abantu bekhuluma kubi ngawe

“Chuma phambi kukaJehova umlindele ngesineke”

37:7-9

  • Ungenzi izinto ungazange uqale ucabange ngoba lokhu kungabangela ukuthi ucine ungaselaso isivikelo sikaJehova njalo ungasathokozi

“Abathobekileyo bazakudla ilifa lelizwe”

37:10, 11

  • Thobeka njalo usilindele ngesineke isikhathi lapho uJehova azakhupha khona bonke ububi ohlangana labo

  • Ncedisa futhi ududuze abahlulukelweyo okhonza labo ngokubakhumbuza ngesithembiso sikaNkulunkulu somhlaba omutsha osuseduze

UMbuso kaMesiya uzasilethela izibusiso ezinengi