Abamemezeli bahambisa amaphetshana eMalta

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO June 2016

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Amacebo okuhambisa i-Awake! kanye lamaphetshana. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Themba UJehova Wenze Okulungileyo

Sisebenzise iseluleko esibhalwe kuHubo 37.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Sebenzisa Amavidiyo Nxa Ufundisa

Yindaba kumele sisebenzise amavidiyo la ekutshumayelini? Angakuthuthukisa njani ukufundisa kwethu?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyabasekela Abagulayo

Amazwi aphefumulelweyo abhalwe kuHubo 41 angaziqinisa izinceku zakhe ezithembekileyo ezigulayo leziphakathi kobunzima.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Akayikuyilahla Inhliziyo Edabukileyo

KuHubo 51, uDavida uveza ukuthi isono asenzayo samzwisa ubuhlungu obunganani. Kuyini okwamncedayo ukuthi alungisise ubuhlobo bakhe loJehova?

IMPILO YAMAKHRISTU

UMbuso Usuleminyaka Engu-100 Ubusa Njalo Usaqhubeka

Sebenzisa imibuzo ukuze lixoxe ngalokho okwenziwe nguMbuso kaNkulunkulu kusukela ngo-1914.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Yethula Izinswelo Zakho KuJehova”

Amazwi kaDavida akuHubo 55:22 angasinceda kuloba yiluphi uhlupho kumbe ukukhathazeka esingaba lakho.

IMPILO YAMAKHRISTU

“UNkulunkulu Ulusizo Lwami”

UDavida wambonga uJehova ngenxa yeLizwi lakhe. Yiwaphi amavesi aseBhayibhilini akududuzayo nxa uphakathi kobunzima?