Umfowethu osakhulayo uyaqeqetshwa

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO July 2019

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo zokutshumayela eziphathelane lokuthi kuyini okubangela ukuhlupheka kanye lokuthi kuzaphela njani.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Hlubulani Obudala, Ligqoke Obutsha

Lanxa usubhabhathiziwe kumele uqhubeke usebenza nzima ukuze imikhuba yobuntu obudala ingaphenduki futhi wenelise ukuqhubeka utshengisa ubuntu obutsha.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Qhubekani Likhuthazana Futhi Lisakhana”

Sonke siyenelisa ukukhuthaza abanye. Singakwenza njani lokhu?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ongelamthetho Uzavezwa

“Ongelamthetho” okukhulunywa ngaye ku-2 KwabaseThesalonika 2 uyavezwa.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Lalamela Umsebenzi Omuhle

Abazalwane ababhabhathiziweyo, okugoqela abasakhulayo, kumele balalamele imisebenzi emihle. Bangakwenza njani lokhu?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungafundani Kibo?

Nxa usanda kuba ngumdala kumbe yinceku ekhonzayo, ungatshengisa njani ukuthi uyawahlonipha amadoda asekhulile lokuthi uyafuna ukufunda kuwo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ukuzinikela KuNkulunkulu Kuxeganiswa Lenotho

Kungani sizathokoza kakhulu nxa singaqakathekisa ukuzinikela kuNkulunkulu ukwedlla inotho?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuzinikela KuNkulunkulu Kuxeganiswa Lokuqeqetsha Umzimba

Yiziphi izimiso eziseBhayibhilini ezinganceda amaKhristu ukuthi angadlulisi amalawulo ezindabeni zemidlalo?