Umhlangano wesabelo oqakathekileyo eVienna, e-Austria

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO July 2018

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo ezingasetshenziswa ezimayelana lokuthi izimiso zeBhayibhili zingenza njani ukuthi imuli ithokoze.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Woba Ngophanayo

Umuntu ophanayo usebenzisa impahla yakhe ukuze ancedise njalo akhuthaze abanye.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Kumele Wenzeni Ukuze Ube Ngumlandeli KaJesu?

Kuyini okumele sicabange ngakho nxa sesikhumbula insuku zakudala ezimnandi?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umzekeliso WomSamariya Olesihawu

Abalandeli bakaJesu kumele bathande abanye kuhlanganisa lalabo abatshiyene labo.

IMPILO YAMAKHRISTU

Kungani Ukungathathi Hlangothi Kuqakathekile? (Mik 4:2)

Ukuze silingisele uNkulunkulu wethu ongakhethiyo kumele senze okulungileyo ebantwini bonke.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Liligugu Okudlula Izintaka Ezinengi”

Singasilingisela njani isibonelo sikaJehova sokuba lendaba lalabo abahlukuluzwayo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umzekeliso Wendodana Yolahleko

Yiziphi izifundo ezimayelana lokuhlakanipha, ukuthobeka kanye lokuthembela kuJehova uNkulunkulu esizithola emzekelisweni lo?

IMPILO YAMAKHRISTU

Indodana Yolahleko Iyabuya

Yiziphi izifundo eziqakathekileyo ongazifunda kuvidiyo le?