Udade utshumayeza umlimi eCameroon

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO July 2016

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Amacebo okuhambisa INqabayokulinda kanye lebhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Dumisa UJehova, Olalela Imithandazo

Kungani kumele sitshele uNkulunkulu lokho esimthembisa khona? Ungatshengisa njani ukuthi uyamethemba uJehova nxa ukhuleka? (AmaHubo 61-65)

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuphila Singelazinto Ezinengi Kuyasinceda Ukuthi Sikhonze UJehova

Ukuphila ungelazinto ezinengi kungakunceda njani? Ungayilingisela njani indlela uJesu ayephila ngayo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Abantu BakaJehova Bayakutshisekela Ukukhonza Kweqiniso

Intshiseko kaDavida isifundisani? Ukutshiseka kusifuqa ukuthi senzeni? (AmaHubo 69-72)

IMPILO YAMAKHRISTU

Kuzame Okomnyaka Owodwa

Labo abazamayo bazathola izibusiso ezinengi.

IMPILO YAMAKHRISTU

Uhlelo Ongalwenza Ukuze Uphayone

Ungamangala ukubona ukuthi lalabo abalesikhathi esilutshwane labagulayo bangenelisa ukuba ngamaphayona esikhathi sonke.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Cabangisisa Ngemisebenzi KaJehova

Imisebenzi kaJehova igoqelani? Ukucabangisisa ngayo kusinceda ngani? (AmaHubo 74-78)

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ngubani Oqakatheke Kakhulu Kuwe?

Umlobi weHubo 83 watshengisa ukuthi uJehova wayeqakatheke kakhulu empilweni yakhe. Thina singakutshengisa njani lokhu?