UNowa lemuli yakhe balungiselela ukungena emkhunjini

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO January 2020

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo zokutshumayela ezimayelana lebizo likaNkulunkulu, uphawu lobuntu bakhe oluqakathekileyo, lokuthi singenzani ukuze sibe ngabangane bakhe.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Udala Izinto Eziphilayo Emhlabeni

UJehova wenzani ngosuku ngalunye lokudala?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungakuchasisa Yini Okukholwayo?

Yiziphi izinto ezimbili okumele sizenze singakachasiseli omunye umuntu esikukholwayo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umonakalo Owabangelwa Ngamanga Okuqala

USathane, uyise wamanga, uqhubeka edukisa abantu.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuqalisa Izingxoxo Sisebenzisa Amaphetshana

Ungawasebenzisa njani amaphetshana ukuze uqalise izingxoxo labantu ekutshumayeleni?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Wenza Konke Njengokulaywa Kwakhe”

Kusifundisani ukulalela kukaNowa, ukholo lwakhe lokusebenza kwakhe nzima?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Umhlaba Wonke Wawulolimi Lunye”

Kuyini okwenza abantu bakhuluma izindimi ezitshiyeneyo? UNkulunkulu uzimanyanisa njani izikhonzi zakhe ezivela ezizweni ezitshiyeneyo futhi ezikhuluma izindimi ezitshiyeneyo?

IMPILO YAMAKHRISTU

Woba Yingcitshi

Amathuluzi aseBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa alezingxenye ezilusizo. Uyakwazi yini ukuwasebenzisa?