Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Qala Uyexolisana Laye Umfowenu

Qala Uyexolisana Laye Umfowenu

Ake sithi wawuphila eGalile ngesikhathi sikaJesu. UseJerusalema ukuze unanze uMkhosi weZihonqo. Ayisimuntu edolobheni litshebetshebe, kulabanye abazalwane abavela ezindaweni ezikhatshana. Ufuna ukunikela kuJehova yikho usuka lembuzi yakho, uqale uhambo lwakho usuka edolobheni eliphithizelayo usiya ethempelini. Nxa ufika ethempelini uthola kulabantu abanengi bezonikela imihlatshelo. Kuthi sekuyisikhathi sakho sokuthi unike umphristi imbuzi ukhumbule ukuthi umfowenu ongabe ekhonapho kumbe esedolobheni ulesikhwili lawe. UJesu uyakutshela okumele ukwenze. (Bala uMathewu 5:24.) Wena lomfowenu lingenzani ukuze lenze okwatshiwo nguJesu? Kuluhlu ngalunye olungaphansi faka ukhwetshu empendulweni eqondileyo.

KUMELE . . .

  • ukhulume lomfowenu kuphela nxa ucabanga ukuthi yena ulesizatho esilengqondo sokuzonda

  • uzame ukuqondisa indlela umfowenu acabanga ngayo nxa ubona angani uphongucaphuka kumbe nxa ubona angani laye uphambanisile

  • umlalele umfowenu nxa ekhuluma lanxa ungakuzwisisi ngokugcweleyo akutshoyo njalo umxolise ngobuhlungu abuzwayo loba ngokumphambanisela ungahlosanga

UMFOWENU KUMELE . . .

  • atshele abanye ebandleni lokho okwenzileyo ukuze bamsekele

  • akuchothoze, aveze konke okwenzileyo ngitsho lokuncane kwakhona futhi akubambe ngamandla ukuthi uvume iphutha lakho

  • ananzelele ukuthi utshengise ukuthobeka lesibindi ukuze umlande njalo akuxolele ngenhliziyo yonke

Lamuhla ukukhonza kwethu akusagoqeli ukunikela ngezinyamazana. Manje uJesu watshengisa njani ukuhambelana okukhona phakathi kokuba lokuthula labafowethu kanye lokukhonza ngendlela eyamukelwa nguNkulunkulu?