Batshumayela duzane leMonrovia, eLiberia

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO January 2018

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo ezingasetshenziswa ezitshengisa ukuthi iBhayibhili lilokhu lisebenza lalamuhla.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“UMbuso Wezulu Useduze”

UJohane wayengazidingeli izinto ezimangalisayo kodwa wayephilela ukwenza intando kaNkulunkulu. Lathi nxa singazidingeli izinto ezinengi empilweni sizenelisa ukwenza okunengi enkonzweni esiyenzela uNkulunkulu.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Izifundo Esizithola ENtshumayelweni KaJesu YaseNtabeni

Kutshoni ukuqaphela isidingo sethu esingokomoya? Kungaphi lapho okumele sithuthukise khona ukuze siqine ekukhonzeni?

IMPILO YAMAKHRISTU

Qala Uyexolisana Laye Umfowenu

UJesu watshengisa njani ukuhambelana okukhona phakathi kokuba lokuthula labafowethu kanye lokukhonza ngendlela eyamukelwa nguNkulunkulu?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Qhubekani Lifuna Kuqala UMbuso

Kuzo zonke izinto esingazithandazela yikuphi okuqakatheke kakhulu?

IMPILO YAMAKHRISTU

Lingazihluphi

ENtshumayelweni yakhe yaseNtabeni uJesu wayesitshoni ngesikhathi etshela abafundi bakhe ukuthi bangazihluphi?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJesu Wayebathanda Abantu

UJesu watshengisa ukuthi ulamandla ngesikhathi esilisa abantu kodwa isizatho esikhulu esenza wabasilisa yikuthi wayebathanda njalo ebazwela.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJesu Wabaphumuza Abantu

Nxa sibhabhathizwa siyabe sithwala ijogwe lokuba ngabafundi bakaJesu njalo sivuma ukwenza umsebenzi onzima. Lanxa kunjalo ukwenza lokhu kuyasiphumuza.