Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Isibusiso Esilaso Sokwakha Lokunakekela Izindawo Zokukhonzela

Isibusiso Esilaso Sokwakha Lokunakekela Izindawo Zokukhonzela

Ukwakha ithempeli likaNkulunkulu kwakubiza kakhulu njalo abako-Israyeli kwakumele basebenze gadalala emsebenzini lo. Lanxa kunjalo bawusekela ngezinhliziyo zabo zonke umsebenzi owawubekwe phambi kwabo. (1Lan 29:2-9; 2Lan 6:7, 8) Indlela abako-Israyeli ababezalinakekela ngayo ithempeli ababelakhile yayizatshengisa ukuthi balokholo oluqine kangakanani. (2Kho 22:3-6; 2Lan 28:24; 29:3) Lamuhla amaKhristu awukhuthalele umsebenzi wokwakha, wokuklina lowokunakekela amaWolu oMbuso laweMihlangano eMikhulu. Ukusekela umsebenzi kaJehova ngalindlela kuyisibusiso esikhulu njalo kuyingxenye yenkonzo yethu engcwele.Hu 127:1; Isam 7:15.

UNGANCEDISA NGOKU . . .

  • Klina ngemva kwemihlangano nxa usenelisa kumbe udobhe loba yini engabe iseceleni kwakho.

  • Hlanganyela nxa kuklinwa loba kulungiswa iWolu YoMbuso, nanko phela umsebenzi uyatshova nxa lidonsa kanyekanye.lv 92-93 ¶18.

  • Nikela ngemali ngitsho loba ingaba ‘ngangokuyizicetshana kwethusi okubili,’ uJehova uyayamukela nxa isuka enhliziyweni.Mk 12:41-44.

  • Volontiya ukwakha kumbe ukulungisa kakutsha izakhiwo zokukhonzela. Nxa izimo zikuvumela ungaphathisa emsebenzini lo, akudingeki ukuthi uze ube yingcitshi kuwo.