Bayahlabela ngesikhathi besenza ukukhonza kwemuli eSouth Africa

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO December 2018

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo ezingasetshenziswa ezimayelana lokuthi uNkulunkulu wasidalelani kanye lalokho athembisa ukusenzela khona esikhathini esizayo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umuntu Owayehlukuluza AmaKhristu Uba Ngumtshumayeli Okhutheleyo

Nxa kuyikuthi ufunda iBhayibhili kodwa awukabhabhathizwa, uzamlingisela yini uSawuli usebenzise lokho okufundayo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UBhanaba LoPhawuli Benza Abafundi Ezindaweni Ezikhatshana

Lanxa babephikiswa kakhulu, uBhanaba loPhawuli basebenza nzima ukuze bancedise abantu abathobekileyo ukuthi babe ngamaKhristu.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Nceda Labo Abamiselwe Ukuphila Okungapheliyo Ukuthi Babe Ngabafundi

Yiphi indlela esisebenza ngayo loJehova ekwenzeni abafundi?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Benza Isinqumo Esisekelwe ELizwini LikaNkulunkulu

Sifundani endleleni uhlupho lolu olwalungiswa ngayo?

IMPILO YAMAKHRISTU

Dumisa UJehova Ngengoma

Ukuhlabela izingoma zoMbuso kungasinceda ngani?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Lingisela Umphostoli UPhawuli Nxa Utshumayela Njalo Ufundisa

Singamlingisela njani umphostoli uPhawuli nxa sisekutshumayeleni?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Zilindeni Lina Kanye Lawo Wonke Umhlambi”

Abadala bapha umhlambi ukudla, bawuvikele futhi bawunakekele ngoba bayakwazi ukuthi imvu ngayinye yathengwa ngegazi likaKhristu eliligugu.