Kutshelwa abantu nge-jw.org eSão Paulo, eBrazil

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO August 2018

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo ezingasetshenziswa ezimayelana lokuthi iBhayibhili liyasebenza yini lamuhla.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Woba Ngobongayo

Abafuna ukuthokozisa uKhristu kumele bathande bonke abantu kungelani lokuthi bavela ngaphi, bangumhlobo bani lokuthi bakholwani.

IMPILO YAMAKHRISTU

Khumbula UmkaLothi

Singenzani ukuze singalingiseli umkaLothi sicine silahlekelwa yibungane bethu loNkulunkulu? Kumele senzeni nxa singananzelela ukuthi inotho isisiphambanisa ekukhonzeni?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Funda Emzekelisweni Wamamina Alitshumi

Emzekelisweni kaJesu wamamina alitshumi, inkosi, izinceku lemali kumelani?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Ukusebenzisa I-JW.ORG

Wonke amabhuku aseBhokisini Elilezinto Esifundisa Ngazo akhuluma nge-jw.org. Sizaphumelela enkonzweni nxa sisenelisa ukusebenzisa iwebhusayithi yethu.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Ukuhlengwa Kwenu Sekusondela”

UJesu uzabuya masinyane ezobhubhisa abantu ababi njalo akhulule abalungileyo. Kumele sizilungiselele ukuze sibe leqiniso lokuthi sizakhululwa sibili.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Zimisele Ukuthethelela

UJehova leNdodana yakhe bayadinga untshintsho olungabakhona enhliziyweni olungenza ukuthi kufanele ukwenza isihawu ebantwini abalesono.

IMPILO YAMAKHRISTU

UJesu Wafela Labanye

UJesu wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yabantu abalesono. Singabatshengisa njani uthando olunjengolukaKhristu abafowethu labodadewethu abalesono njengathi?