Bafundisa owesifazane iBhayibhili eCzech Republic

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO April 2018

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo ezimayelana leBhayibhili kanye lokuthokoza empilweni.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

IPhasika LeSikhumbuzo Kufanana Njani Futhi Kutshiyene Njani?

Lanxa iPhasika lalingameli iSikhumbuzo kunengi esingakufunda ngokunanzwa kwePhasika.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Hambani Lenze Abafundi

Ukwenza abafundi kutsho ukufundisa abanye ukuthi balandele yonke imilayo kaJesu. Umsebenzi wethu wokwenza abafundi ugoqela ukufundisa esifunda labo iBhayibhili ukuthi balandele okwakufundiswa nguJesu njalo balingisele lesibonelo sakhe.

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukutshumayela Lokufundisa Kuqakathekile Emsebenzini Wokwenza Abafundi

UJesu walaya abalandeli bakhe ukuthi bahambe bayekwenza abafundi. Kugoqelani lokhu? Singabancedisa njani abantu ukuthi bathuthuke ekukhonzeni?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Izono Zakho Sezithethelelwe”

Sifundani esimangalisweni esitholakala kuMakho 2:5-12? Umbhalo lo unganginceda njani ukuthi ngibekezele nxa ngigula?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ukwelapha NgeSabatha

Kungani uJesu wezwa ubuhlungu kakhulu ngokwakusenziwa ngabakhokheli benkolo yesiJuda? Yiphi imibuzo esingazibuza yona engatshengisa ukuthi silesihawu njengoJesu loba hatshi?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJesu Ulamandla Okuvusa Abantu Esibathandayo Abafayo

Ukucabangisisa ngezindaba eziseBhayibhilini ezikhuluma ngokuvuswa kwabantu kuzakwenza sikholwe sibili ukuthi abantu bazavuswa.

IMPILO YAMAKHRISTU

Wasebenzise Kuhle Amathuluzi Okufundisa Esiwasebenzisa Kakhulu

Ukuze sifundise kuhle, kumele siqale sifunde ukuzisebenzisa kuhle izinto esizisebenzisayo. Yiliphi ibhuku esilisebenzisa kakhulu? Kuyini ongakwenza ukuze uwasebenzise kuhle amathuluzi okufundisa esiwasebenzisa kakhulu?