Bemukela udade oselesikhathi wacina ukufika eWolu yoMbuso

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO April 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa i-Vukani! lokufundisa iqiniso mayelana loMbuso kaNkulunkulu. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Vumela UJehova Abumbe Indlela Ocabanga Ngayo Loziphatha Ngayo

UJehova uyasibumba ukuze sibe lobuntu obuhle ekukhonzeni kodwa lathi kukhona okumele sikwenze.

IMPILO YAMAKHRISTU

Libamukele Kuhle

Loba ngubani obakhona emhlanganweni yethu kumele azibonele ukuthi silothando. Ungenzani ukuze labo abaqalisa ukufika babone ukuthi bemukelwe kuhle eWolu yoMbuso?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ulayo Yini ‘Inhliziyo Yokwazi’ UJehova?

KuJeremiya isahluko 24, uJehova uNkulunkulu wafanisa abantu lomkhiwa. Ngobani abafaniswa lomkhiwa omuhle njalo thina singabalingisela njani?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungenelisa Ukukhuthaza UmKhristu Ongasayifezi Kuhle Inkonzo

Abangasafezi kuhle inkonzo balokhu beligugu kuJehova. Singabancedisa njani ukuthi baphenduke ebandleni?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Woba Lesibindi NjengoJeremiya

UJeremiya waphrofetha okweminyaka engu-40 ukuthi iJerusalema lalizabhujiswa. Kuyini okwenza waba lesibindi?

IMPILO YAMAKHRISTU

Izingoma ZoMbuso Ziyasikhuthaza

Ukuhlabela izingoma zoMbuso kwakhuthaza abazalwane ababevalelwe ejele eGermany. Ingoma lezi zingasikhuthaza lathi nxa sisebunzimeni.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Wakhuluma Ngesivumelwano Esitsha Esasizakuba Khona

Isivumelwano esitsha sehlukene njani lesivumelwano somthetho njalo kungani izibusiso zaso zizahlala phakade?