Yeqa uye kokuphakathi

Iziqondiso Zomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu

Iziqondiso Zomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu

Okumunyethweyo

1. Umhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu uzakwenziwa kusetshenziswa uGwalo Lomhlangano futhi kulandelwa iziqondiso ezingaphansi. Abamemezeli bonke kumele bakhuthazwe ukuthi babhalise ukuze benze izinkulumo. Abanye abangena imihlangano zikhathi zonke bangaphiwa izinkulumo lezi nxa besamukela izimfundiso zeBhayibhili futhi belandela elikutshoyo.—be-ZU k. 282.

AMAZWI OKUVULA

 2. 1 umzuzu. Ngemva kwengoma lomthandazo umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo kumele athi fahlafahla okuzafundwa emhlanganweni. Kumele agxile kulokho okuzanceda kakhulu ibandla.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

  3. Inkulumo: 10 imizuzu. UGwalo Lomhlangano luba lesihloko esilemicijo emibili kumbe emithathu okuzaxoxwa ngayo. Inkulumo le kumele iphiwe umdala kumbe inceku ekhonzayo efaneleyo. Nxa kuqaliswa ibhuku leBhayibhili kuzakuba levidiyo ezabukelwa eyabe isethula ibhuku lelo. Umzalwane olenkulumo angatsho ukuthi eminye imicijo ekuvidiyo ihambelana njani lenkulumo yakhe.  Kodwa kumele achasise yonke imicijo eku-Gwalo Lomhlangano. Nxa isikhathi sivuma, kumele asebenzise amapikitsha lemidwebo ngoba kuhamba ndawonye lenkulumo yakhe. Angakhuluma ngokunye okutholakala kwamanye amabhuku angaqanjwanga ingqe nje okukiwo kuhambelana lemicijo esenkulumeni yakhe.

 4. Ukuchwayisisa IMibhalo: 10 imizuzu. Le yingxenye yemibuzo lezimpendulo engela sethulo lesiphetho. Yenziwa ngumdala loba yinceku ekhonzayo efaneleyo. Oyenzayo kumele abuze yomibili imibuzo. Kanti njalo uyazikhethela ukuthi amavesi abalwe yini kumbe hatshi. Impendulo ngayinye akumelanga yedlule imizuzwana engu-30.

  5. Ukubalwa KweBhayibhili: 4 imizuzu. Ingxenye le yenziwa ngumzalwane. Kumele abale amavesi ayabe ewaphiwe njalo akufanelanga enze isethulo loba isiphetho. Umgcinisihlalo womhlangano kufanele enze konke okusemandleni akhe ukunceda abafundi ukuthi babale khona kanye okubhaliweyo, babale ngendlela etshengisa ukuthi bayakuzwisisa lokho abakubalayo, babale ngendlela ecacileyo njalo bengagagasi, bagcizelele imicijo eqakathekileyo, batshintshatshintshe ilizwi, bafake amakhoma labongqe ezindaweni zakho futhi babale ngendlela abakhuluma ngayo. Umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo kumele ayazi indlela umfundi ngamunye abala ngayo ukuze akwazi amavesi angamnika wona ngoba amanye ayabe emade amanye emafitshane.

ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA

 6. 15 imizuzu. Ingxenye le yenzelwe ukunika bonke ithuba lokuthi baphrakthize lokho abazakwenza enkonzweni futhi bathuthukise indlela abatshumayela labafundisa ngayo. Ummemezeli angazikhethela ukuthi uzakwethula yini ibhuku eliseBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa kumbe ividiyo etholakala ebhokisini lelo nxa kungelasiqondiso sokuthi enze njalo. Izingxoxo ezingasetshenziswa eziku-Gwalo Lomhlangano zilengxenye ethi “Dinga Ivesi Le EBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa” eyenzelwe ukusinceda nxa sisekutshumayeleni. Abafundi bangazikhethela ukuthi bazayisebenzisa yini ingxenye le nxa besenza inkulumo zabo. UGwalo Lomhlangano lutshengisa ukuthi inkulumo ngayinye kumele ithathe isikhathi esinganani futhi ngezinye izikhathi luba lezinye iziqondiso. Abafundi akumelanga bangezelele ezinye izinto ezinkulumeni zabo ngenxa nje yokuthi bafuna ukusebenzisa sonke isikhathi abasiphiweyo. Ezinye inkulumo ezilungiselelwe kuhle zingaphela kusasele umzuzu owodwa kumbe edlula lapho. Nxa kulesidingo abadala bangenza izinkulumo zabafundi. Ngezinye izikhathi kuyabe kulengxoxo esekelwe kuvidiyo engasiyo yezingxoxo ezingasetshenziswa. Ingxenye le kumele yenziwe ngumdala kumbe inceku ekhonzayo efaneleyo.

 7. Amavidiyo Ezingxoxo Ezingasetshenziswa: Kuzabukelwa njalo kuxoxwe ngamavidiyo la ngenyanga ayabe ephume ngazo. Amavidiyo la azabe etshengisa ummemezeli eqala ukufika lalapho esephindela. Ingxenye le yenziwa ngumgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo.

 8. Nxa Uqala Ukufika: Isabelo lesi singaphiwa umzalwane loba udade. Nxa sinikwe umzalwane kumele asenze lomunye umzalwane kumbe ilunga lemuli. Nxa sinikwe udade kumele asenze lomunye udade kumbe ilunga lemuli. Umfundi lalowo ayenza laye inkulumo bangazikhethela ukuthi bafuna ukuma kumbe ukuhlala phansi. Umfundi kumele abingelele ngendlela ejayelekileyo endaweni yakini. Kumele basekele inkulumo yabo engxoxweni engasetshenziswa.

 9. Ukuphindela: Isabelo lesi singaphiwa umzalwane loba udade. Nxa sinikwe umzalwane kumele asenze lomunye umzalwane. Nxa sinikwe udade kumele asenze lomunye udade. (km-ZU 5/97 k. 3) Umfundi lalowo ayenza laye inkulumo bangazikhethela ukuthi bafuna ukuma kumbe ukuhlala phansi. Umfundi kumele atshengise indlela yokuphindela emuntwini owayelesifiso sokufunda ngesikhathi eqala ukufika. Kumele basekele inkulumo yabo engxoxweni engasetshenziswa.

 10. Isifundo SeBhayibhili: Isabelo lesi singaphiwa umzalwane loba udade. Nxa sinikwe umzalwane kumele asenze lomunye umzalwane. Nxa sinikwe udade kumele asenze lomunye udade. (km-ZU 5/97 k. 3) Umfundi lalowo ayenza laye inkulumo bangazikhethela ukuthi bafuna ukuma kumbe ukuhlala phansi. Ingxenye le kumele itshengise isifundo seBhayibhili esesivele siphakathi.  Akulasidingo sesethulo loba sesiphetho ngaphandle nxa umfundi esebenzela emcijweni okhuluma ngesethulo loba isiphetho. Akulasidingo sokubala zonke indima eliziphiweyo, lanxa kungakubi ukuzibala. Kumele kutshengiswe ubungcitshi bokufundisa.

 11. Inkulumo: Isabelo lesi kumele sinikwe umzalwane futhi asisiyo ngxoxo.

IMPILO YAMAKHRISTU

 12. Ihlandla leli liqalisa ngengoma. Ngemva kwayo kuzakuba lengxenye eyodwa kumbe ezimbili ezizathatha imizuzu engu-15 ezizanceda abalaleleyo ukuthi basebenzise okutshiwo liLizwi likaNkulunkulu. Izingxenye lezi zingenziwa ngabadala kumbe izinceku ezikhonzayo ezifaneleyo. Izidingo zebandla zona zenziwa ngabadala.

  13. ISifundo SeBhayibhili Sebandla: 30 imizuzu. Ingxenye le kufanele iphiwe umdala webandla ofaneleyo. (Amabandla alabadala abalutshwana angasebenzisa izinceku ezikhonzayo ezifaneleyo.) Iqula labadala kumele likhethe abafaneleyo ukuthi baqhube iSifundo SeBhayibhili Sebandla. Abakhethiweyo kumele bafundise kuhle ukuze bangadli isikhathi, bagcizelele imibhalo eyisiqokoqela futhi bancede wonke umuntu abone ukuthi lokho okufundwayo kumsiza njani. Abaqhubayo bangathola amacebo amahle ngokuhlola iziqondiso ezibhalelwe labo abaqhuba iSifundo Se-Nqabayokulinda. Nxa imicijo yonke eqakathekileyo isiveziwe, akulasidingo sokuthi isifundo siqhubeke. Nxa izimo zivuma, kungasetshenziswa abazalwane abatshiyeneyo ukuqhuba kanye lokubala indima iviki ngayinye. Nxa umgcinisihlalo angacela ukuthi isifundo sifitshaniswe, oqhubayo kumele akhethe ukuthi uzasifitshanisa njani. Angakhetha ukuthi ezinye izindima zingabalwa.

AMAZWI OKUPHETHA

  14. 3 imizuzu. Umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo uzafinqa imicijo eqakathekileyo eyabe ifundiwe njalo athi fahlafahla okuzafundwa ngeviki ezayo. Nxa isikhathi sivuma angaqamba amabizo abafundi abazakuba lezabelo ngeviki elandelayo. Ngesikhathi esitsho amazwi okuphetha, kufanele enze izaziso njalo abale lezincwadi eziyabe zikhona, ngaphandle nxa kulezinye iziqondiso. Izaziso eziphathelane lokuphuma ekutshumayeleni kanye lokuklina iWolu yoMbuso akufanelanga zenziwe kodwa kumele zifakwe ebhodini yezaziso. Nxa isikhathi umngcinisihlalo asiphiweyo singavumi ukuthi atsho zonke izaziso kumbe abale izincwadi, kufanele acele abazalwane abalezinkulumo kuhlandla elithi Impilo YamaKhristu ukuthi bafitshanise ingxenye zabo. (Khangela  indima 13 lo- 17.) Umhlangano uphetha ngengoma lomthandazo.

KHUTHALELA UKUBALA LOKUFUNDISA

 15. Umfundi ngamunye kumele abe lebhukwana elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa eliphrintiweyo loba kwezempucuko nxa esemhlanganweni Wempilo Lenkonzo. Umngcinisihlalo kumele asebenzise ibhukwana leli nxa encoma abafundi njalo ebanika iseluleko. Umfundi ngamunye kuyabe kumele asebenzele emcijweni ofakwe ezibayeni phambi kwesihloko senkulumo yakhe esitholakala ku-Gwalo Lomhlangano Lwempilo Lenkonzo YamaKhristu. Ingxenye ethi “Hlola Intuthuko Yakho” ngeyabafundi. Umgcinisihlalo akumelanga abhale lutho kuyo.

UKUNCOMA LESELULEKO

  16. Ngemva kwesabelo somfundi ngamunye, umgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo kufanele asebenzise phose umzuzu owodwa ukuze ancome umfundi njalo amnike iseluleko esebenzisa ibhukwana elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa. Nxa umgcinisihlalo esethula umfundi ngamunye akumelanga atsho ukuthi usebenzela kuwuphi umcijo. Kodwa nxa umfundi eseqedile inkulumo futhi esemncomile angatsho ukuthi ubesebenzela kuwuphi umcijo. Kanti njalo kufanele atsho lokuthi yikuphi akwenze kuhle emcijweni lowo lokuthi kungaphi lapho adinga ukuthuthukisa khona. Angakhetha lokukhuluma okunye akunanzeleleyo enkulumeni acabanga ukuthi kunganceda umfundi kumbe ibandla. Ngemva komhlangano kumbe ngesinye nje isikhathi umfundi angaphiwa iseluleko esithethwe ebhukwaneni elithi Khuthalela Ukubala Lokufundisa kumbe  ebhukwini elithi i-Sikole Senkonzo. Iseluleko leso singabe siphathelane lomcijo abecelwe ukuthi asebenzele kuwo kumbe omunye nje umcijo.—Khangela  indima 17 22 lo- 24 ukuze uthole okunengi ngomsebenzi wombonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo kanye lomsebenzi womeluleki oncedisayo.

ISIKHATHI

     17. Zonke inkulumo kumele ziphele ngesikhathi okugoqela lezingxenye zomgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo. Lanxa isikhathi senkulumo singabhalwanga ukuthi “kumbe engaphansi” akulasidingo sokuthi umuntu olenkulumo asebenzise sonke isikhathi asiphiweyo nxa kuyikuthi imicijo yonke isiveziwe. Nxa abafundi sebesidla isikhathi umgcinisihlalo kumele abamise ngokuhlakanipha. Nxa abadala kumbe inceku ezikhonzayo bangadla isikhathi kufanele umeluleki oncedisayo abaphe iseluleko bebodwa. (Khangela  indima 24.) Umhlangano wonke okugoqela izingoma lemithandazo kufanele kuthathe ihola lemizuzu engu-45.

NXA KULOMBONISI WESIQINTI

 18. Nxa kulombonisi wesiqinti, umhlangano kufanele wenziwe kulandelwa uGwalo Lomhlangano. ISifundo SeBhayibhili Sebandla esingaphansi kwehlandla elithi Impilo YamaKhristu yiso esingasoze sibe khona. Esikhundleni saso kuzakuba lenkulumo yombonisi wesiqinti ethatha imizuzu engu-30. Umgcinisihlalo engakethuli inkulumo yombonisi wesiqinti, kufanele aqale afinqe lokho okuyabe kufundiwe ngalolosuku abesesitsho okuzafundwa ngeviki ezayo. Kanti njalo angatsho izaziso nxa zikhona, abale lezincwadi okumele zibalwe abesecina ngokwethula umbonisi wesiqinti. Ngemva kwenkulumo, umbonisi wesiqinti uzaphetha umhlangano ngengoma ayabe ezikhethele yona. Angacela omunye umzalwane ukuthi aphethe ngomthandazo. Nxa kulombonisi wesiqinti akumelanga kube lamaklasi amabili. Iqembu elisebenzisa olunye ulimi lingenza umhlangano ngolimi lwalo lanxa umbonisi wesiqinti evakatshele ibandla. Kodwa kumele lihlangane lebandla enkulumeni yombonisi wesiqinti.

NXA KULOMHLANGANO WESIQINTI KUMBE OWESABELO

 19. Ngeviki yomhlangano wesiqinti kumbe owesabelo akusoze kube lemihlangano yebandla. Lokho okuyabe kuhlelwe ukuthi kufundwe ngaleyoviki emihlanganweni yebandla kumele likufunde liyimuli kumbe umuntu azifundele eyedwa.

IVIKI YESIKHUMBUZO

 20. Nxa iSikhumbuzo sikhona phakathi kweviki, akumelanga kwenziwe imihlangano yebandla yaphakathi kweviki. Kodwa umhlangano wokuya ekutshumayeleni kumele wenziwe ngelanga leSikhumbuzo.

UMBONISI WOMHLANGANO WEMPILO LENKONZO

 21. Umdala okhethwe liqula labadala uzakuba ngumbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo. Nguye okumele abe leqiniso lokuthi umhlangano lo wenziwa ngendlela ehlelekileyo njalo kulandelwa iziqondiso lezi. Kanti njalo kufanele ahlale exoxisana lomeluleki oncedisayo. Nxa uGwalo Lomhlangano lungaba khona, umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo kufanele ahle enze uhlelo lwezabelo zabafundi lwenyanga zombili. (Khangela  indima 5-11.) Umfundi kumele anikwe inkulumo yakhe ibhalwe ephepheni lezabelo (S-89) kusasele phose amaviki amathathu ukuthi ayiyenze.

UMGCINISIHLALO WOMHLANGANO WEMPILO LENKONZO

  22. Iviki ngayinye umdala oyedwa uzakuba ngumgcinisihlalo Womhlangano Wempilo Lenkonzo. (Nxa kulabadala abalutshwana ebandleni, kungasetshenziswa izinceku ezikhonzayo ezifaneleyo.) Uzakutsho amazwi okuvula lawokuphetha njalo uzaxoxa ngamavidiyo ezingxoxo ezingasetshenziswa. Uzakwethula zonke izinkulumo. Nxa ibandla lilabadala abalutshwana, angaba lenkulumo. Amazwi awatsho phakathi kwezinkulumo kumele abe malutshwana. Iqula labadala likhetha abadala  abafaneleyo ukuthi babe ngabagcinisihlalo. Abadala abakhethiweyo yibo abazabe betshintshana ukuba ngabagcinisihlalo. Kusiya ngezimo zebandla, umbonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo angaba ngumgcinisihlalo izikhathi ezinengi kulabanye abadala. Nxa umdala efanele ukuqhuba iSifundo SeBhayibhili Sebandla, angaba ngumgcinisihlalo. Sicela likhumbule ukuthi umdala ophiwa ingxenye le ukhangelelwe ukuthi ancome bonke abafundi njalo abaphe iseluleko esizabanceda. Konke lokhu kumele akwenze ngendlela elothando. Umgcinisihlalo kufanele abe leqiniso lokuthi umhlangano uphela ngesikhathi. (Khangela  indima 14 lo- 17.) Nxa eplathfomu kulendawo futhi umgcinisihlalo efuna, kungafakwa imayikhi yesibili azayisebenzisa ukwenzela ukuthi nxa esethula inkulumo elandelayo isikhulumi laso sibe sesimi endaweni yaso. Umgcinisihlalo angakhetha ukuhlala esitulweni esiseplathfomu ngesikhathi kusenziwa ukubalwa kweBhayibhili lasengxenyeni ethi Zinikele Emsebenzini Wokutshumayela. Lokhu kunganceda ukuthi isikhathi singadliwa.

UMHLELI WEQULA LABADALA

 23. Umhleli wequla labadala kumbe umdala omncedisayo yibo abakhetha labo abazakwenza izinkulumo ngaphandle kwezabelo zabafundi. Kanti njalo yibo abakhethayo ukuthi ngubani ozakuba ngumgcinisihlalo womhlangano weviki ngayinye. Umdala ozakuba ngumgcinisihlalo ukhethwa kulabo abayabe bekhethwe liqula labadala. Umhleli wequla labadala kanye lombonisi Womhlangano Wempilo Lenkonzo kumele babe leqiniso lokuthi uhlelo lwezinkulumo zonke luyafakwa ebhodini yezaziso.

UMELULEKI ONCEDISAYO

   24. Nxa kusenza, umeluleki oncedisayo kumele abe ngumdala ofundisa kuhle njalo oselesikhathi esenza izinkulumo. Umsebenzi wakhe ngowokweluleka izinceku ezikhonzayo kanye labadala abenza izinkulumo Zomhlangano Wempilo Lenkonzo, ezikazulu wonke, ababala izindima labaqhuba iNqabayokulinda loba iSifundo SeBhayibhili Sebandla. (Khangela  indima 17.) Nxa ibandla lilabadala abanengi abafundisa kuhle, bangatshintshana minyaka yonke ukuba ngabeluleki abancedisayo. Kakudingeki ukuthi umeluleki oncedisayo eluleke abazalwane ngazo zonke izikhathi.

IKLASI YESIBILI

 25. Nxa kulabafundi abanengi ebandleni, kungaba lamanye amaklasi. Wonke kufanele abe lomeluleki njalo kungaba kuhle ukuthi abe ngumdala. Nxa kulesidingo, inceku ekhonzayo efaneleyo ingakhethwa ukuba ngumeluleki. Iqula labadala yilo elikhetha umeluleki kanye lokuthi kumele abe etshintshana labanye yini. Umeluleki kufanele alandele iziqondiso ezibhalwe  kundima 16. Nxa kuleklasi yesibili, abafundi kufanele bacelwe ukuthi baye kuyo ngemva kwengxenye ethi Ukuchwayisisa iMibhalo. Kufanele baphenduke ngemva kwehlandla elithi Zinikele Emsebenzini Wokutshumayela. Nxa kulevidiyo, abaseklasini yesibili kumele bayibukele kumbe bayilalele belapho abenzela khona izinkulumo zabo, kumbe umeluleki ababukelise esebenzisa ifoni loba okunye okwezempucuko.

AMAVIDIYO

 26. Kuzakuba lamavidiyo azabukelwa emhlanganweni lo. Amavidiyo azasetshenziswa azatholakala ku-JW Library® futhi angadawunilodwa kusetshenziswa ezempucuko ezitshiyeneyo. Ngezinye izikhathi amavidiyo ezingxoxo ezingasetshenziswa angabukelwa emihlanganweni yokuya ekutshumayeleni nxa eseke abukelwa Emhlanganweni Wempilo Lenkonzo.