Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INDLELA IMINIKELO ESETSHENZISWA NGAYO

Ukusakaza Uhlelo Lomhlangano Wesabelo

Ukusakaza Uhlelo Lomhlangano Wesabelo

AUGUST 1, 2021

 Umhlangano wesabelo ka-2020, wawungowokuqala ukuthi urekhodwe lokuthi ufakwe ku-inthanethi. Kodwa abafowethu labodadewethu abanengi eMalawi laseMozambique benelisa ukungena umhlangano lo bengasebenzisanga i-inthanethi. Bakwenza njani lokho?

 IKhomithi Yabahleli leKhomithi Yokufundisa yeQula Elibusayo yanika imvumo yokuthi umhlangano wesabelo usakazwe ku-TV lakurediyo. Okwenza baphiwa imvumo le yikuthi balutshwane oFakazi abasebenzisa i-inthanethi ngoba kuyadula kakhulu ukuyisebenzisa eMalawi. UWilliam Chumbi olilunga leKhomithi Yegatsha eMalawi uthi: “Ukulalela irediyo lokubukela i-TV kwakuyizo zodwa indlela abafowethu labodadewethu abanengi ababengangena ngazo umhlangano wesabelo.” ULuka Sibeko laye olilunga leKhomithi Yegatsha eMalawi uthi: “Aluba umhlangano wesabelo awuzange usakazwe ku-TV lakurediyo, balutshwane kakhulu abafowethu labodadewethu ababezawungena.” EMozambique lakho balutshwane abafowethu abenelisa ukuthenga imitshina abangayisebenzisa ukubukela umhlangano njalo kuyabadulela ukusebenzisa i-inthanethi.

Ukwenza Amalungiselelo

 Ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19, imihlangano yethu yebandla ibisisakazwa ku-TV lasezititshini ezinengi zerediyo. * Abafowethu bakhulumisana labakhangele izititshi lezo becela ukuthi bangezelelwe isikhathi sokusakaza ukuze kusakazwe lomhlangano wesabelo.

 Abafowethu eMalawi bona bahlangana lobunzima ngoba izititshi abazisebenzisayo zivumela amakhastoma azo ukuthi asakaze uhlelo lwawo okwehora elilodwa kuphela. Abakhangele izititshi lezi bathi abantu bacina bengasalalelanga kumbe bengasabukelanga nxa uhlelo lwakhona lungabalude kakhulu. Kodwa abazalwane babachasisela ukuthi umsebenzi wethu unceda abantu abanengi ukuthi bazwe izindaba ezinhle eziseBhayibhilini. Yikho ukusakaza ngesikhathi somkhuhlane lo weCOVID-19 kusinika ithuba lokubatshela lezozindaba ezinhle ezibanceda ukuthi babe yizakhamizi ezinhle futhi bathokoze ezimulini zabo. Ngemva kokuzwa lokho, abazalwane bavunyelwa ukungezelela isikhathi sokusakaza.

 EMalawi, umhlangano wesabelo wasakazwa kusetshenziswa isititshi esisodwa se-TV lesisodwa eserediyo. Amamiliyoni abantu ayenelisa ukulalela kumbe ukubukela izititshi lezi ngoba ziyabamba elizweni lonke. EMozambique umhlangano lo wasakazwa kusetshenziswa isititshi esisodwa se-TV lezititshi ezingu-85 zerediyo.

 Emazweni womabili kwasetshenziswa $28 227 * ukuze abantu babukele umhlangano wesabelo ku-TV njalo kwasetshenziswa imali engaba yi-$20 000 ukuze usakazwe kurediyo. Izititshi zerediyo ezibamba endaweni ezilutshwana zona zaziqalisela ku-$15 ikanti lezo ezibamba elizweni lonke zaziqalela ku-$2 777.

 Abazalwane benza okusemandleni abo ukuze iminikelo yabafowethu labodadewethu isetshenziswe kuhle. Ngokwesibonelo, abazalwane beMalawi bacela ukuthi behliselwe imali okwakumele bayibhadale futhi esinye isititshi sabehlisela ngamaphesenti angu-30. Lokhu kwenza ukuthi kongiwe imali engange-$1 711. EMozambique, ezinye izititshi zavuma ukwehlisa intengo yazo ngenxa yokuthi sihlala sibhadala ngesikhathi.

Amazwi Okubonga

 Abafowethu labodadewethu bayabonga kakhulu ngoba balukholisa uhlelo lomhlangano wesabelo. UPatrick ongumdala webandla eMalawi uthi: “Siyababonga abafowethu beQula Elibusayo ngalokho abasenzele khona ngesikhathi somkhuhlane weCOVID.” U-Isaac laye ohlala eMalawi uthi: “Asilayo imitshina yokungena ku-inthanethi, yikho siyayibonga kakhulu inhlanganiso kaJehova ngokwenza ukuthi uhlelo lomhlangano lutholakale kurediyo. Senelisa ukulalela umhlangano lo siyimuli. Sikubonile sibili ukuthi uJehova uyabathanda abantu bakhe.”

 Kwakungokokuqala ukuthi omunye ummemezeli eMozambique angene umhlangano wesabelo ngo-2020. Uthi: “Ukutholakala kohlelo lomhlangano wesabelo ku-TV kwangitshiya ngingathandabuzi ukuthi uJehova unguNkulunkulu uSomandla. Lanxa singenelisi ukuhlangana ngenxa yomkhuhlane lo, uJehova uthole indlela yokusinika ukudla okusiqinisa ukholo sizihlalele ezindlini. Ngizibonele ukuthi abantu bakaJehova bayathandana. Angithandabuzi ukuthi le yiyo sibili inkolo yeqiniso.”

 Umdala webandla okuthiwa nguWyson uthi: “Ngiyayibonga kakhulu inceku ethembekileyo ngendlela esinakekela ngayo ngesikhathi lesi seCOVID. Ukutholakala komhlangano wesabelo ku-TV lakurediyo kusincede kakhulu thina abaswelayo.”

 IKhomithi Yabahleli leKhomithi Yokufundisa iphinde yanika imvumo yokuthi umhlangano wesabelo ka-2021 lawo usakazwe ku-TV lakurediyo ezindaweni ezikhethiweyo. Ivela ngaphi imali yokubhadalela izindleko lezi? Ivela eminikelweni yenu eliyenza lisebenzisa izindlela ezitshiyeneyo ezitholakala ku-donate.jw.org. Siyalibonga kakhulu ngeminikelo le.

^ indima 3 Ekuqaliseni kuka-2020, iKhomithi Yabahleli yanika imvumo yokuthi imihlangano yebandla isakazwe ku-TV lakurediyo ezindaweni ezithile ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Lokhu kuncede abafowethu labodadewethu abangenelisi ukungena lamabandla abo ngezempucuko kumbe ukudawuniloda imihlangano erekhodiweyo. Izikhathi ezinengi lokhu kubangelwa yikuthi bahlala endaweni engela inthanethi, lapho edula khona kakhulu kumbe lapho amafoni angabambi kuhle khona. Uhlelo lolu alwenzelwanga labo abenelisa ukuxhumana lamabandla abo ngezempucuko.

^ indima 6 Yonke imali eqanjwe esihlokweni lesi ngamadola ase-America.