Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INDLELA IMINIKELO ESETSHENZISWA NGAYO

Ukuncedisa Abafowethu Labodadewethu Emhlabeni Wonke Ngesikhathi SeCOVID-19

Ukuncedisa Abafowethu Labodadewethu Emhlabeni Wonke Ngesikhathi SeCOVID-19

JULY 1, 2021

 NgoMarch 2020, inhlanganiso ye-World Health Organization yakhipha umbiko wokuthi umkhuhlane weCOVID-19 wawusuhlasele umhlaba wonke. Abantu abanengi okuhlanganisa laboFakazi bakaJehova bebengacabangeli ukuthi umkhuhlane lo ungabathwalisa nzima okwesikhathi eside kangaka. Phela usubangele ukuthi abantu abanengi bakhathazeke njalo baswele lemali yokuziphilisa. Kuyini okwenziwe ngoFakazi bakaJehova ukuze bancedise abanye?

Okwenziweyo Ukuze Kuncediswe Abasebunzimeni

 IKhomithi Yabahleli yeQula Elibusayo yavuma ukuthi kube lamakhomithi adlula 950 ukuze kuncediswe labo abathwele nzima ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Amakhomithi la abizwa ngokuthi ngama-Disaster Relief Committees (DRC). Abafowethu labodadewethu bayancedisana ngalokho abalakho ikanti ngezinye izikhathi bathola loncedo oluvela kuhulumende. Amakhomithi la asebenza nzima ukuze asize bonke abafowethu labodadewethu abadinga uncedo.

 Ngokwesibonelo, elinye iphephandaba laseParaguay labika ukuthi ukuwa kwezomnotho okubangelwe ngumkhuhlane weCOVID-19 sekwenze ukuthi abantu abanengi eParaguay baswele okokudla. Ngesikhathi iphephandaba leli libika lokhu, ikhomithi yokuncedisa abasebunzimeni eseParaguay yayisiqalisile ukunika abafowethu labodadewethu ukudla, imithi yokuklina lokunye ababekudinga. Iphakethi ngalinye elilezinto lezi lalisenela imuli elabantu abane futhi lokhu kwakungabatshova okwamaviki amabili. Intengo yephakethi ngalinye yayingaba yi-$30 (U.S.).

 Kuyini okwenziwa ngabafowethu labodadewethu abahambisa izinto lezi ukuze bazivikele njalo bavikele labanye emkhuhlaneni weCOVID-19? Bagqoka ama-mask futhi bayaqhelelana labanye. Baba leqiniso lokuthi izitolo abathenga kuzo zihlanzekile lokuthi abasebenza lapho balandela imithetho yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19. Bonke abancedisa ekupakitsheni izinto lezi kumele bagqoke impahla zokuzivikela, babe leqiniso lokuthi imota zabo lendawo okugcinwa khona izinto lezi kuklinwe ngemithi yokubulala amagcikwane. Abahambisa amaphakethi la baba leqiniso lokuthi kabasondelelani labafowethu labodadewethu ababanika lezozinto.

Ukusebenzisa Kuhle Iminikelo

 Kusukela ngoJanuary 2021, iKhomithi Yabahleli yavuma ukuthi kusetshenziswe imali edlula amadola eMelika angu-25 miliyoni ukuze kuncediswe labo abathwele nzima ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Amawofisi egatsha lamakhomithi ancedisa abasebunzimeni ayisebenzisa ngonanzelelo iminikelo futhi ayakhulumisana labathengisayo ukuze acine ethenge ngentengo ephansi. Ngokwesibonelo, abafowethu beChile babefuna ukuthenga amakhilogramu angu-750 omhlobo wendumba okuthiwa ngama-lentils. Kodwa intengo yawo yayisiphindwe kabili nxa iqathaniswa leyenyanga eyayidlulile. Kuthe sokudlule amahora amabili bevumile ukuthi babezathenga ama-lentils ngentengo ababesanda kuyitshelwa, owayethengisa wabatshela ukuthi kulomuntu owayesanda kuphendukisa ama-lentils ayewathengile. Kulokuthi bathengiselwe ama-lentils la ngentengo entsha, bawathengiselwa ngentengo yenyanga edlulileyo njengoba basebezathenga ayephendukisiwe.

 Abafowethu bathi sebesiyawathatha, othengisayo wayesefuna ukubabisela imali yabo esithi babezakwenza njengezinye inhlanganiso ezazingazihluphi ngokusiza abantu abadinga uncedo sibisibili. Omunye umzalwane wahle wathandazela enhliziyweni, wasechasisela owayethengisa ukuthi basebehlolile ebandleni ngalinye futhi bathola ukuthi ngobani sibisibili okwakumele bancediswe. Baphinda bamchasisela lokuthi amaphakethi lawa ayengasoze abe lezinto ezifananayo kodwa kwakukhangelwa ukuthi kuyini okwakufunwa yimuli ngayinye. Abafowethu batshela othengisayo ukuthi oFakazi bakaJehova banikela ngemali langalokho abalakho ngokuzithandela. Othengisayo wamangala esizwa lokhu. Wavuma ukubathengisela ngentengo ephansi futhi sebezothenga ngesikhathi esilandelayo, wabanika lamakhilogramu angu-400 ama-lentils mahala.

Ubufakazi Bothando Lweqiniso

 Kulomfelokazi osekhulile okuthiwa nguLusu ohlala lamalunga emuli yakhe amahlanu eLiberia. Ngelinye ilanga bathi besidla ukudla kwekuseni futhi bebala umbhalo wosuku, umzukulu wakhe oleminyaka engu-7 wananzelela ukuthi kwakungasela kudla endlini. Yikho wabuza wathi, “Sizakudlani?” ULusu wamtshela ukuthi wayesekhulekile kuJehova ngendaba le futhi wayengathandabuzi ukuthi uzabanakekela. Mhlalokho emini, abadala bafonela uLusu bemtshela ukuthi azothatha ukudla. Uthi: “Umzukulu wami ungitshele wathi usekwazi ukuthi uJehova uyayizwa imithandazo futhi uyayiphendula ngoba waphendula owami.”

Abantwana abahlala eDemocratic Republic of Congo badweba amapikitsha bebonga abazalwane ababebaphathele ukudla

 Kulomunye umama ohlala eDemocratic Republic of Congo ongumakhelwane waboFakazi. Ngemva kokubona imuli le iphiwa ukudla ngabanye oFakazi, wathi: “Kumele sibe ngoFakazi bakaJehova umkhuhlane lo ungaphela ngoba bayancedisana ngezikhathi ezinzima.” Umkakhe wambuza wathi: “Kambe sungaze ufise ukuba nguFakazi kaJehova ngenxa yerayisi nje kuphela?” Yena waphendula wathi: “Ngiyabe ngingalandi irayisi kodwa khonokhu abakwenzileyo kungitshengise ukuthi balothando lweqiniso.”

 Okwenza oFakazi bakaJehova benelise ukuncedisa abafowethu labodadewethu abadinga uncedo masinyane yiminikelo yenu yokuzithandela. Siyalibonga kakhulu ngeminikelo yenu eliyenza lisebenzisa izindlela ezitshiyeneyo ezitholakala ku-donate.jw.org.