Indlela Iminikelo Esetshenziswa Ngayo

Imisebenzi eyenziwa ngoFakazi bakaJehova isekelwa ngeminikelo yokuzithandela. Bala uzwe ukuthi iminikelo isetshenziswa njani ukusiza abantu emhlabeni wonke.

AMABHUKU LAMAVIDIYO

I-JW Satellite Channel Inceda Lasezindaweni Ezingela-inthanethi

Abafowethu labodadewethu e-Africa bazibukela njani inhlelo ze-JW Broadcasting bona belohlupho lwe-inthanethi?

Amabhuku Anceda Abantu Abangaboniyo

Senza amabhuku e-braille siphinde sifundise labantu ukubala i-braille.

Ibhuku Elitsha Elincedisa Abantu Ukuzwisisa IBhayibhili

Ibhuku elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini! lenziwa ngendlela etshiyene laleyo ejayele ukusetshenziswa kwamanye amabhuku esiwaphrintayo. Bala indaba le ukuze uthole okunengi ngalokho.

Izingoma Ezisisondeza KuNkulunkulu

Yiphi ingoma ye-Broadcasting oyithandayo? Ikwenza uzwe njani?

Izindaba Esingazithemba Futhi Eziqinisa Ukholo

I-jw.org Newsroom isinceda ukuthi sihlale sisazi okwenzakala kubafowethu labodadewethu emhlabeni jikelele. Zilungiswa njani izindaba lezi?

Kwenziwani Ukuze Kutholakale Ibhuku Eliqakatheke Kulawo Wonke?

Kunengi okwenziwayo ukuze kuhunyutshwe njalo kuphrintwe INguqulo Yomhlaba Omutsha.

I-Library Ongayithwala Ngesandla

Abantu abanengi bathi i-JW Library “lithuluzi elihle kakhulu.” Bala isihloko lesi uzwe ukuthi kwenziwani ukuze iqhubeke isebenza kuhle lokuthi kungani ihlala ithuthukiswa.

Ibhokisi Elincane Elinceda Abantu Ukuthi Bathole Ukudla Okuqinisa Ukholo

OFakazi bakaJehova abanengi sebesenelisa ukudawuniloda amabhuku lamavidiyo atholakala kwezempucuko lanxa bengela inthanethi.

EZOKWAKHA

Umsebenzi Owenziwa Emawofisini Okuhumutsha Unceda Amamiliyoni Abantu

Bala uzwe ukuthi kunceda ngani ukuthi iwofisi yokuhumutsha ibe sendaweni lapho okukhulunywa khona ulimi okuhunyutshelwa kulo.

Umsebenzi Wokwakha Owenziwe Umkhuhlane We-COVID-19 Ungakaqalisi

Sasihlele ukuthi ngomnyaka wenkonzo ka-2020 kwakhiwe izakhiwo ezedlula 2 700. Kodwa okunye esasikuhlelile akusaphumelelanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.

UKUHLELWA KWEZINTO

Ukuvikela Amalungelo Abafowethu Labodadewethu Okukhonza

Ngesikhathi abanye oFakazi bakaJehova bephikiswa, abafowethu bahle basukumela phezulu ukuze babancedise ukuvikela ilungelo labo lokukhonza bekhululekile.

Inala Yabanye Ivala Ukuswela Kwabanye

Imisebenzi yethu isekelwa njani ezindaweni ezingenelisiyo ukuthola iminikelo eyeneleyo?

UKUTSHUMAYELA LOKUFUNDISA

Ukusakaza Uhlelo Lomhlangano Wesabelo

Umhlangano wesabelo ka-2020 warekhodwa wasufakwa ku-inthanethi. Kodwa abafowethu labodadewethu abanengi eMalawi laseMozambique benelisa ukungena umhlangano lo bengasebenzisanga i-inthanethi. Bakwenza njani lokho?

Indlela ISikolo SeGiliyadi Esinceda Ngayo Abazalwane Emhlabeni Wonke

Kulesikolo esiqakathekileyo esenzelwa eNew York esingenwa ngabafundi abavela emazweni atshiyeneyo. Abafundi bafika njani esikolo lesi?

Ukwenziwa Kwamavidiyo Omhlangano Wesabelo ka-2020 Olesihloko esithi “Hlala Uthokoza”!

Kuyini okufunekayo ukuze kwenziwe amavidiyo esiwabukela emihlanganweni yethu yesabelo?

Ukuhunyutshwa KoMhlangano Wesabelo Ka-2020 Olesihloko Esithi “Hlala Uthokoza”!

Kwenzakala njani ukuthi izinkulumo, amadrama lezingoma kuhunyutshwe masinya kangaka ngezindimi ezedlula 500?

Imihlangano Yebandla Eyenziwa Ngezempucuko

Inhlanganiso iwancedise njani amanye amabandla ukuthi athole ama-account e-Zoom avikelekileyo ukuze abe lemihlangano yebandla ehlelekileyo?

UKUNCEDISA ABEHLELWE NGUMONAKALO

Unceda Abahlelwe Ngumonakalo Ngo-2021—Asiyekelanga Ukunceda Abafowethu Labodadewethu

Ngo-2021, amanye amazwe abedinga uncedo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye lemonakalo yemvelo lebangelwe ngabantu.

Ukuncedisa Abafowethu Labodadewethu Emhlabeni Wonke Ngesikhathi SeCOVID-19

Indlela esincedise ngayo abafowethu labodadewethu ngesikhathi seCOVID-19 inanzelelwe langabanye abangasoFakazi bakaJehova.

Ukuncedisa Abafowethu Abasebunzimeni

Ngomnyaka wenkonzo ka-2020, abafowethu labodadewethu abanengi kakhulu bahlaselwe zingozi zemvelo kanye lomkhuhlane weCOVID-19. Kuyini esikwenzileyo ukuze sibancedise?

Ibhuku Elitsha Elincedisa Abantu Ukuzwisisa IBhayibhili

Ibhuku elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini! lenziwa ngendlela etshiyene laleyo ejayele ukusetshenziswa kwamanye amabhuku esiwaphrintayo. Bala indaba le ukuze uthole okunengi ngalokho.

Unceda Abahlelwe Ngumonakalo Ngo-2021—Asiyekelanga Ukunceda Abafowethu Labodadewethu

Ngo-2021, amanye amazwe abedinga uncedo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye lemonakalo yemvelo lebangelwe ngabantu.

Ukusakaza Uhlelo Lomhlangano Wesabelo

Umhlangano wesabelo ka-2020 warekhodwa wasufakwa ku-inthanethi. Kodwa abafowethu labodadewethu abanengi eMalawi laseMozambique benelisa ukungena umhlangano lo bengasebenzisanga i-inthanethi. Bakwenza njani lokho?

I-Library Ongayithwala Ngesandla

Abantu abanengi bathi i-JW Library “lithuluzi elihle kakhulu.” Bala isihloko lesi uzwe ukuthi kwenziwani ukuze iqhubeke isebenza kuhle lokuthi kungani ihlala ithuthukiswa.

Izingoma Ezisisondeza KuNkulunkulu

Yiphi ingoma ye-Broadcasting oyithandayo? Ikwenza uzwe njani?

Izindaba Esingazithemba Futhi Eziqinisa Ukholo

I-jw.org Newsroom isinceda ukuthi sihlale sisazi okwenzakala kubafowethu labodadewethu emhlabeni jikelele. Zilungiswa njani izindaba lezi?

Amabhuku Anceda Abantu Abangaboniyo

Senza amabhuku e-braille siphinde sifundise labantu ukubala i-braille.

Ukuncedisa Abafowethu Labodadewethu Emhlabeni Wonke Ngesikhathi SeCOVID-19

Indlela esincedise ngayo abafowethu labodadewethu ngesikhathi seCOVID-19 inanzelelwe langabanye abangasoFakazi bakaJehova.

Ukuvikela Amalungelo Abafowethu Labodadewethu Okukhonza

Ngesikhathi abanye oFakazi bakaJehova bephikiswa, abafowethu bahle basukumela phezulu ukuze babancedise ukuvikela ilungelo labo lokukhonza bekhululekile.

I-JW Satellite Channel Inceda Lasezindaweni Ezingela-inthanethi

Abafowethu labodadewethu e-Africa bazibukela njani inhlelo ze-JW Broadcasting bona belohlupho lwe-inthanethi?

Umsebenzi Owenziwa Emawofisini Okuhumutsha Unceda Amamiliyoni Abantu

Bala uzwe ukuthi kunceda ngani ukuthi iwofisi yokuhumutsha ibe sendaweni lapho okukhulunywa khona ulimi okuhunyutshelwa kulo.

Ukuncedisa Abafowethu Abasebunzimeni

Ngomnyaka wenkonzo ka-2020, abafowethu labodadewethu abanengi kakhulu bahlaselwe zingozi zemvelo kanye lomkhuhlane weCOVID-19. Kuyini esikwenzileyo ukuze sibancedise?

Kwenziwani Ukuze Kutholakale Ibhuku Eliqakatheke Kulawo Wonke?

Kunengi okwenziwayo ukuze kuhunyutshwe njalo kuphrintwe INguqulo Yomhlaba Omutsha.

Indlela ISikolo SeGiliyadi Esinceda Ngayo Abazalwane Emhlabeni Wonke

Kulesikolo esiqakathekileyo esenzelwa eNew York esingenwa ngabafundi abavela emazweni atshiyeneyo. Abafundi bafika njani esikolo lesi?

Umsebenzi Wokwakha Owenziwe Umkhuhlane We-COVID-19 Ungakaqalisi

Sasihlele ukuthi ngomnyaka wenkonzo ka-2020 kwakhiwe izakhiwo ezedlula 2 700. Kodwa okunye esasikuhlelile akusaphumelelanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.

Inala Yabanye Ivala Ukuswela Kwabanye

Imisebenzi yethu isekelwa njani ezindaweni ezingenelisiyo ukuthola iminikelo eyeneleyo?

Ibhokisi Elincane Elinceda Abantu Ukuthi Bathole Ukudla Okuqinisa Ukholo

OFakazi bakaJehova abanengi sebesenelisa ukudawuniloda amabhuku lamavidiyo atholakala kwezempucuko lanxa bengela inthanethi.

Ukwenziwa Kwamavidiyo Omhlangano Wesabelo ka-2020 Olesihloko esithi “Hlala Uthokoza”!

Kuyini okufunekayo ukuze kwenziwe amavidiyo esiwabukela emihlanganweni yethu yesabelo?

Ukuhunyutshwa KoMhlangano Wesabelo Ka-2020 Olesihloko Esithi “Hlala Uthokoza”!

Kwenzakala njani ukuthi izinkulumo, amadrama lezingoma kuhunyutshwe masinya kangaka ngezindimi ezedlula 500?

Imihlangano Yebandla Eyenziwa Ngezempucuko

Inhlanganiso iwancedise njani amanye amabandla ukuthi athole ama-account e-Zoom avikelekileyo ukuze abe lemihlangano yebandla ehlelekileyo?

Uxolo, akulamabala ahambelana lokubhalileyo.