Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukunatha Utshwala—Ungenzani Ukuze Unganathi Wedlulise?

Ukunatha Utshwala—Ungenzani Ukuze Unganathi Wedlulise?

 Abanye abantu banatha kakhulu nxa belesizungu, bekhathazekile kumbe beswele okokwenza. Usunatha ukwedlula indlela owawunatha ngayo kuqala yini? Nxa kunjalo, ungenzani ukuze unganathi kakhulu ucine usuphilela utshwala? Ukucabanga ngezinto ezilandelayo kungakunceda ukuthi unganathi uze wedlulise amalawulo.

 Kutshoni ukunganathi kakhulu?

 Okutshiwo liBhayibhili: “Ungahlangani leziminzi zewayini.”—IZaga 23:20.

 Ongacabanga ngakho: IBhayibhili kalikwalisi ukunatha utshwala. (UmTshumayeli 9:7) Kodwa likwenza kucace ukuthi kulomehluko omkhulu phakathi kokunatha okulingeneyo, ukunatha umuntu aze adlulise kanye lokudakwa. (ULukha 21:34; Kwabase-Efesu 5:18; KuThithusi 2:3) Ukunatha wedlulise amalawulo kungabangela ukuthi wenze izinqumo ozazisola ngazo, kukulethele imikhuhlane futhi kungaphambanisa ubungane bakho labanye abantu.—IZaga 23:29, 30.

 Iziphathamandla ezinengi zithi okwenza utshwala bube yingozi kuya ngokuthi umuntu unatha obunganani ngelanga kumbe ngeviki. a Kodwa abantu bayatshiyana futhi ngezinye izikhathi kungcono kwabanye ukuthi banganathi. I-World Health Organisation ithi:

 “Ukunatha imbodlela eyodwa kumbe amabili kungaba yikwedlulisa amalawulo:

 •   Nxa uzatshayela kumbe usebenzise umtshina othile.

 •   Nxa uzithwele kumbe umunyisa.

 •   Nxa kulamaphilisi owanathayo.

 •   Nxa kuyikuthi ulomkhuhlane ohlezi ukukhathaza.

 •   Nxa kuyikuthi ungavele uqalise ukunatha uyabe usufuna ukuqhubeka.”

 Kukhanya njani ukuthi umuntu usephilela utshwala?

 Okutshiwo liBhayibhili: “Kasihloleni izindlela zethu.”—IZililo 3:40.

 Ongacabanga ngakho: Ukuhlala uhlola indlela onatha ngayo utshwala ubusulungisisa kuzakuvikela ezingozini ezibangelwa yikunatha kakhulu. Nanku okunye okutshengisa ukuthi ungabe usunatha kakhulu:

 •   Nxa ucabanga ukuthi kumele uqale unathe ukuze uthokoze. Ubona angani ukunatha kuzakwenza ukhohlwe inhlupho zakho yini kumbe kukwenze wenelise ukuxoxa labanye?

 •   Nxa usunatha ukwedlula indlela owawunatha ngayo kuqala. Usunatha utshwala obunengi kulakuqala yini? Usuthanda utshwala obulamandla yini?

 •   Nxa ukunatha kwakho sekuke kwakulethela inhlupho emsebenzini kumbe ngekhaya. Ngokwesibonelo usala ulezikwelede yini ngenxa yotshwala?

 •   Nxa usenza izinqumo ezikufaka engozini ngemva kokunatha, njengokutshayela imota, ukubhukutsha kumbe ukusebenzisa umtshina othile.

 •   Nxa abantu sebesola indlela onatha ngayo. Nxa abanye bengathi usunatha kakhulu, uvuka ngolaka yini? Usunatha ngudlu kumbe usuqamba amanga ngokuthi unatha utshwala obunganani?

 •   Nxa ususehluleka ukuyekela. Usuke wazama yini ukunganathi kakhulu kumbe ukutshiya utshwala kodwa kwehlula?

 Amacebo amahlanu angakusiza ukuthi ungadlulisi amalawulo nxa unatha utshwala

 1. Hlela.

 Okutshiwo liBhayibhili: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.”—IZaga 21:5.

 Zama lokhu: Khetha amalanga ozabe unatha ngawo ubusuhlela lokuthi bunganani utshwala ozabunatha ngalawomalanga. Zama ukuba lamalanga amabili ngeviki ongasoze ubuthinte khona utshwala.

 Eyinye inhlanganiso ithi: “Ukuyekela ukunatha okwesikhathi esithile kuyamnceda umuntu ukuthi angacini esephilela utshwala.”

 2. Yenza okuhlelileyo.

 Okutshiwo liBhayibhili: “Qedisani ebeselikuqalisile.”—2 KwabaseKhorinte 8:11.

 Zama lokhu: Woba wazi kuhle umthetho wokunatha okhona elizweni lakini ukuze ube leqiniso lokuthi awunathi udlulise. Dinga okunye okuthandayo ongakunatha okungasotshwala futhi uhlale ulakho eduze.

 I-U.S. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ithi: “Ukutshintsha kancane nje endabeni yokunatha utshwala kungakunceda uzivikele emikhuhlaneni ebangelwa yikunatha.”

 3. Ungatshintshi okuhlelileyo.

 Okutshiwo liBhayibhili: “‘UYebo’ wenu kabe nguyebo, ‘loHatshi’ wenu kabe nguhatshi.”—UJakhobe 5:12.

 Zama lokhu: Ungavumi ukuthi omunye umuntu akwenze ucine unatha wena ungafuni ukunatha ngalelolanga.

 I-U.S. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism iphinda ithi: “Ukuphangisa ukwala nxa abanye abantu bekunika utshwala kuzakunceda ukuthi ungathatheki.”

 4. Cabanga ngokuthi isinqumo sakho sizakunceda njani.

 Okutshiwo liBhayibhili: “Isiphetho sendaba singcono kulokuqala kwayo.”—UmTshumayeli 7:8.

 Zama lokhu: Bhala phansi izizatho ezikwenza ungafuni ukunatha kakhulu. Okunye kwakhona yilokhu: Ukulala ubuthongo behle, ukuba lempilakahle, ukonga imali kanye lokuzwanana labanye. Nxa uchasisela abanye abantu ukuthi yindaba ungasanathi njengabo, batshele ukuthi isinqumo leso sizakunceda njani.

 5. Cela uNkulunkulu akuncedise.

 Okutshiwo liBhayibhili: “Ngilamandla okwenza zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.”—KwabaseFiliphi 4:13.

 Zama lokhu: Nxa ulohlupho lokunatha kakhulu, thandaza kuJehova umcele akunike amandla okuthi wenelise ukuzibamba. b Okunye ongakwenza yikusebenzisa amacebo amahle atholakala eLizwini lakhe iBhayibhili. Ungavuma ukuthi uJehova akuncedise, uzaphumelela ukulwisana lohlupho lokunatha kakhulu.

a Ngokwesibonelo inhlanganiso okuthiwa yi-Heart and Stroke Foundation South Africa ithi labo abanathayo akumelanga badlulise amalawulo. Ithi umuntu wesilisa akumelanga adlulise amambodlela amabili ngelanga ikanti owesifazana akufanelanga adlulise imbodlela eyodwa ngelanga. Lapha kutshiwo imbodlela eyi-340 ml nxa kuyibhiya, eyi-120 ml nxa kuyiwayini, eyi-60 ml nxa kuyi-sherry kumbe eyi-25 ml nxa kungama-spirits. Umthetho lo uyatshiyana kusiya ngelizwe, yikho kungaba kuhle ukuthi ubonane lodokotela wakho ukuze akutshele ukuthi utshwala obungasoze bube yingozi kuwe ngobunganani.

b Nxa kusehlula ukuthi unganathi kakhulu, dinga uncedo kwabezempilakahle.