Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Ukudutshulwa Kwabantu Okwenzakala Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Ukudutshulwa Kwabantu Okwenzakala Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Ngenyanga kaJuly 2022 kulabantu abadutshuliweyo ezindaweni ezitshiyeneyo:

  •   “Ukubulawa kukaShinzo Abe owayengowezombusazwe odumileyo eJapan futhi owake waba nguPrime Minister kwadanisa abantu elizweni lelo njalo kwethusa abanengi emhlabeni wonke. Lokhu kungenxa yokuthi ubugebengu abandanga kangako eJapan futhi balemithetho eqinileyo engavumeli loba ngubani ukuthi athwale umbhobho.”—Umbiko owaphuma kuphephandaba i-Japan Times mhlaka 10 July 2022.

  •   “Abantu baseDenmark bethuswe yikubulawa kwabantu abathathu bedutshulwa yindoda ethile endaweni elezitolo ezinengi eCopenhagen.”—Umbiko owakhitshwa ngabezindaba mhlaka 4 July 2022.

  •   “ESouth Africa: Kufe abantu abangu-15 bedutshulwa ebhawa eselokitshini leSoweto.”—Umbiko owaphuma kuphephandaba i-Guardian mhlaka 10 July 2022.

  •   “Kudutshulwe abantu abangu-220 eMelika ngesikhathi seholideyi ka-4 July.”—Umbiko owakhitshwa ngabezindaba i-CBS News mhlaka 5 July 2022.

 Udlakela lonke lolu luzaphela yini? IBhayibhili lithini?

Udlakela Luzaphela

 IBhayibhili lithi siphila “ezinsukwini zokucina” njalo abantu balolaka, isihluku lolunya. (2 KuThimothi 3:1, 3) Lokhu kwenza abantu bahlale besesaba. (ULukha 21:11) Kodwa iBhayibhili lithembisa ukuthi udlakela luzaphela futhi abantu “bazahlala endaweni elokuthula, ezindaweni ezivikelekileyo lasezindaweni zokuphumula ezilokuthula.” (U-Isaya 32:18) Luzaqedwa njani?

 UNkulunkulu uzasusa bonke abantu abenza izinto ezimbi njalo atshabalalise zonke izikhali.

  •   “Abenza okubi bazasuswa emhlabeni.”—IZaga 2:22.

  •   “[UNkulunkulu] uyaziqeda izimpi emhlabeni wonke, uqamula idandili ephule lomkhonto, atshise izinqola zempi ngomlilo.”—IHubo 46:9.

 UNkulunkulu uzafundisa abantu ukuhlalisana ngokuthula njalo lokhu kuzakwenza ukuthi udlakela luphele.

  •   “Akukho okuzalimaza loba kudilize kuyo yonke intaba yami engcwele, ngoba emhlabeni kuzagcwala ulwazi olumayelana loJehova njengamanzi agcwele ulwandle.”—U-Isaya 11:9.

  •   Lakhathesi uNkulunkulu ufundisa abantu emhlabeni wonke ukuthi batshiye udlakela futhi bangasebenzisi izikhali kodwa ‘bakhande izinkemba zabo zibe yizikali zamakhuba okulima, lemikhonto yabo ibe zingqamu zokuthena izihlahla.’—UMikha 4:3.

 Bala isihloko esikuwebhusayithi yesiZulu esithi “Ingabe Ungakhululeka Ekwesabeni?” ukuze ufunde okunengi ngesithembiso esiseBhayibhilini sokuthi abantu bazaphila emhlabeni olokuthula bengayesabi.

 Bala isihloko esikuwebhusayithi yesiZulu esithi “Ukuthula Emhlabeni Ekugcineni!” ukuze uzwe ukuthi udlakela luzaqedwa njani.