Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

HLALA ULINDILE!

Ukutshisa Kakhulu Osekukhona Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

Ukutshisa Kakhulu Osekukhona Emhlabeni Wonke—IBhayibhili Lithini Ngakho?

 Ngenyanga kaJuly 2022, kubikwe ukuthi kutshise kakhulu endaweni ezinengi emhlabeni jikelele:

  •   “Iziphathamandla zeChina zixwayise abantu okwesibili kulinyanga ukuthi kuzatshisa kakhulu emadolobheni angaba ngu-70.”—Umbiko okhitshwe yi-CNN Wire Service mhlaka 25 July 2022.

  •   “Imililo yeganga eyesabekayo iyamemetheka kulo lonke elase-Europe ngenxa yokutshisa okukhulu okukhona.”—Umbiko okhitshwe liphephandaba okuthiwa yi-Guardian mhlaka 17 July 2022.

  •   “NgeSonto kutshise ngendlela engakaze ibonakale emadolobheni amanengi ase-United States.”—Umbiko okhitshwe liphephandaba okuthiwa yi-New York Times mhlaka 24 July 2022.

 Kutshoni konke lokhu? Kambe ukuthi emhlabeni kuzatshisa kakhulu kucine kungasaphileki, kufe yonke into? IBhayibhili lona lithini?

IBhayibhili lalikukhulumile yini ukuthi kuzatshisa kangaka emhlabeni?

 Ye lakutsho. Ukutshisa lokhu kuhambelana lalokho iBhayibhili elathi kuzakwenzakala ngesikhathi esiphila kuso. Ngokwesibonelo, uJesu wathi sizabona ‘izinto ezesabisayo,’ kumbe ‘izenzakalo ezesabekayo.’ (ULukha 21:11; Holy Bible in Ndebele) Ukutshisa lokhu okwesabekayo kwenza abanengi bacabange ukuthi izinto ezenziwa ngabantu zizacina ziwutshabalalisile umhlaba.

Kambe ukuthi kuzacina kungasaphileki emhlabeni?

 Hatshi akusoze kube njalo. UNkulunkulu wadala umhlaba ukuze abantu bahlale kuwo kuze kube nini lanini. (IHubo 115:16; UmTshumayeli 1:4) Kasoze avume ukuthi abantu bawutshabalalise umhlaba, kodwa uthembisa ukuthi ‘uzabhubhisa bonalabo abawonakalisa umhlaba.’—ISambulo 11:18.

 Nanzi ezinye iziphrofetho ezimbili eziveza lokho uNkulunkulu akuthembisileyo:

  •   “Ilizwe elomileyo kanye lenkangala kuzathokoza, lendawo elugwadule izathaba njalo iqhakaze njengesafroni.” (U-Isaya 35:1) UNkulunkulu kasoze ayekele umhlaba ube yinkangala nje engahlalekiyo kodwa uzawuvuselela awulungise.

  •   “Uyawunakekela umhlaba, uwenze uvunde futhi uthele kakhulu.” (IHubo 65:9) UNkulunkulu uzatshintsha umhlaba ube lipharadayisi.

 Nxa ufuna ukuzwa okunengi ngokuthi ukutshintsha komkhathi kukugcwalisa njani lokho okwaphrofethwa liBhayibhili, bala isihloko esikuwebhusayithi yesiZulu esithi “Ukushintsha Kwesimo Sezulu Nekusasa Lethu—Okushiwo IBhayibheli.”

 Nxa ufuna ukwazi ukuthi iBhayibhili lithi umhlaba uzavuselelwa njani, bala isihloko esikuwebhusayithi yesiNgisi esithi “Who Will Save the Earth?