Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Sizake Siphile Emhlabeni Ongelama-Terrorist Yini?

Sizake Siphile Emhlabeni Ongelama-Terrorist Yini?

 Ngemva kokuhlasela kwama-terrorist, ungazibuza ukuthi: ‘UNkulunkulu ulendaba lezinto ezenzakalayo yini? Kungani izinto ezinje zisenzakala? Sizake siphile emhlabeni ongelama-terrorist a yini? Ngingenzani ukuze ngingakhulelwa yikwesaba?’ IBhayibhili liyayiphendula imibuzo le.

UJehova uthini ngama-terrorist?

 UNkulunkulu uyaluzonda udlakela futhi kumzwisa ubuhlungu ukubona abantu bebulawa ngama-terrorist. (IHubo 11:5; IZaga 6:16, 17) UJesu, iNdodana kaNkulunkulu laye uyaluzonda udlakela, phela wakhuza abafundi bakhe ngesikhathi behlasela abanye abantu. (UMathewu 26:50-52) Kulabantu abahlasela abanye bezithi benza intando kaNkulunkulu, kodwa iqiniso yikuthi uNkulunkulu kabanikanga imvumo yokwenza njalo. IBhayibhili lithi kayilaleli imithandazo yabantu abanjalo.—U-Isaya 1:15.

 UNkulunkulu ulendaba labo bonke abantu abahluphekayo okugoqela lalabo abangathwala nzima ngenxa yama-terrorist. (IHubo 31:7; 1 Phetro 5:7) IBhayibhili liphinda lisitshele ukuthi uNkulunkulu uzaluqeda du lonke udlakela.—U-Isaya 60:18.

Okwenza kube lama-terrorist

 IBhayibhili likwenza kucace ukuthi kungani kulama-terrorist. Lithi: “Umuntu ubuse umuntu kwaba yikulimala kwakhe.” (UmTshumayeli 8:9, NWT) Imbali yabantu iyakufakazela lokhu, itshengisa ukuthi abantu abalamandla bacindezela abangelamandla futhi babenze behlale besesaba. Lokhu kungabangela ukuthi abanye abacindezelwayo bacine sebehlamuka futhi bazame ukuzilwela.—UmTshumayeli 7:7.

Ukuhlasela kwama-terrorist kuzaphela

 UNkulunkulu usithembisa ukuthi sizaphila emhlabeni olokuthula, ongelabugebenga kanye lokwesaba. (U-Isaya 32:18; UMikha 4:3, 4) UNkulunkulu uthembisa ukuthi:

  •   Uzatshabalalisa abantu abathanda udlakela. UNkulunkulu uzasusa ohulumende babantu abesefaka owakhe ozabusa umhlaba wonke. UNkulunkulu ukhethe uJesu Khristu ukuthi abe yiNkosi yoMbuso lo njalo yena uzaphatha bonke abantu kuhle futhi aqede ukucindezelwa lodlakela. (IHubo 72:2, 14) Ngalesosikhathi, bonke abantu ‘bazakholisa ukuthula okukhulu’ ngoba ama-terrorist ayabe engasekho.—IHubo 37:10, 11.

  •   Uzaqeda ubuhlungu obubangelwe ngama-terrorist. UNkulunkulu uzakwelapha amanxeba njalo aqede laloba yibuphi ubuhlungu obubangelwe ngama-terrorist. (U-Isaya 65:17; ISambulo 21:3, 4) UNkulunkulu uthembisa lokuthi uzavusa bonke abafileyo futhi bazaphila emhlabeni olokuthula.—UJohane 5:28, 29.

 IBhayibhili lisitshela ukuthi sokuseduze ukuthi uNkulunkulu alungise umhlaba. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi: ‘Kungani uNkulunkulu engaluqedi khathesi udlakela?’ Ukuze uthole impendulo, bukela ividiyo ethi Yindaba UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

a Ibala elithi ‘terrorism’ lingatsho ukwethusela loba ukubamba abantu ngamandla ukuthi bamukele utshintsho kwezombusazwe, kwezenkolo loba emphakathini nje. Kodwa abantu abanengi balemibono etshiyeneyo ngokuthi yisiphi isenzo okungathiwa sibangelwe ngama-terrorist loba hatshi.